Česká republika (Czech Republic): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Česká republika - je země piva, vína a génia Járy Cimrmana…

ÚvodČeská republika
Země:

Česká republika
Czech Republic

Dějiny:

Po první světové válce se úzce příbuzné národy, Češi a Slováci, po rozpadu rakousko-uherské monarchie sloučily do společného státu - Československa. V meziválečném období byli představitelé nové země často zaměstnáváni splněním požadavků jiných etnických menšin v rámci republiky, zejména sudetských Němců a Rusínů(Ukrajinci). Po druhé světové válce okleštěné Československo spadlo do sovětské sféry vlivu. V roce 1968, po invazi vojsk Varšavské smlouvy, skončilo úsilí o liberalizaci země a vytvořit socialismus s lidskou tváří. Protisovětské demonstrace v následujícím roce vyústily v období kruté represe. Po kolapsu sověstké moci v roce 1989 Československo znovu nabylo svobody prostřednictvím pokojné Sametové revoluce. Dne 1. ledna 1993 došlo k rozpadu Československa a vznikly 2 nové státy - Česká republika a Slovensko. Česká republika vstoupila 12. března 1999 do žádné údajeTO a 1. května 2004 do Evropské unie.

GeografieČeská republika
Umístění:

Střední Evropa

Zeměpisné souřadnice:

49°45´severní zeměpisné šířky, 15°30´ východní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Evropa

Zobrazit mapu státu: Česká republika :
Rozloha:

celkem: 78866 čtv. km
pevnina: 77.276 čtv. km
voda: 1590 čtv. km

101 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

o něco málo menší než Jižní Karolina

Hranice:

celkem: 1989 km
sousední země: Rakousko 362 km, Německo 815 km, Polsko 615 km, Slovensko 197 km

Pobřežní linie:

0 km (vnitrozemské)

Námořní nároky:

žádný (vnitrozemské)

PodnebíČeská republika
Podnebí:

mírného pásma, v létě ochladí, zima, cloudy, vlhké zimy

Povrch:

Čechy na západě tvoří vlnité pláně, hory, náhorní plošiny obklopené nízkými horami, východ Moravy je tvořen velmi kopcovitou krajinou.

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Labe 115 m
Nejvyšší bod: Sněžka 1602 m

Přírodní zdroje:

černé uhlí, hnědé uhlí, kaolin, jíl, grafit, dřevo

Využíváná půda:

orná půda: 38,82%
trvalé kultury: 3%
ostatní: 58,18% (2005)

Zavlažovaná půda:

240 km čtverečních (2003)

Obnovitelné vodní zdroje:

16 km3 (2005)

Spotřeba sladké vody (obyvatelstvo / průmysl / zemědělství):

celkem: 1,91 km3/ rok (41% / 57% / 2%)
Na jednoho obyvatele: 187 m3 / rok (2002)

Přírodní nebezpečí:

povodně

Životní prostředí - aktuální problémy:

znečišťování ovzduší a vody na severozápadě Čech, na Moravě v okolí Ostravy představuje zdravotní rizika; kyselé deště poškozují lesy, je snaha o zlepšení domácího znečištění dle kodexu EU.

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

účast na: znečištění ovzduší, znečištění ovzduší oxidy dusíku, znečištění ovzduší perzistentními organickými znečišťujícími látkami, znečištění ovzduší sírou 85, znečištění ovzduší sirou 94, znečištění ovzduší těkavými organickými sloučeninami, smlouva o Antarktidě, biologické rozmanitosti, změně klimatu , změně klimatu-Kjótský protokol, desertifikaci ohrožených druhů, změně životního prostředí, nebezpečných odpadech, mořském právu, ochraně ozónové vrstvy, znečištění loděmi, mokřinách, vlovu velryb.
podepsala, ale neratifikovala žádnou z vybraných dohod

Geografie - poznámka:

odříznutým; strategicky umístěných obkročmo některé z nejstarších a nejvýznamnějších pozemků tras v Evropě; Moravská brána je tradiční vojenský koridor mezi Severoevropský Prostý a Dunaji ve střední Evropě

ObyvatelstvoČeská republika
Obyvatelstvo:

10220911 (červenec 2008)

79 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 13,8% (muži 723521 / ženy 684786)
15-64 let: 71,2% (muži 3653679 / ženy 3619872)
65 let a více: 15,1% (muži 604419 / ženy 934634) (2008)

Průměrný věk:

Celkem: 39,8 let
Muži: 38,2 let
Ženy: 41,6 let (2008)

Přírůstek obyvatelstva:

-0,082% (2008)

215 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

8,89 narozených dětí na 1000 obyvatel (2008)

214 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

10.69 úmrtí na 1000 obyvatel (2008)

53 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

0.97 přistěhovalců / 1000 obyvatel (2008)

59 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při narození: 1,06 muže / na 1 ženu
do 15 let: 1,06 muže / na 1 ženu
15-64 let: 1,01 muže / na 1 ženu
65 let a výše: 0,65 muže / na 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 0,95 muže / na 1 ženu (2008)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 3,83 úmrtí na 1 000 živě narozených
Muži: 4,17 úmrtí na 1 000 živě narozených
Ženy 3,46 úmrtí na 1 000 živě narozených (2008)

209 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 76,62 let
Muži: 73,34 let
Ženy: 80.08 let (2008)

62 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

1,23 narozených dětí na 1 ženu (2008)

213 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

méně než 0,1% (2001)

159 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

2500 (2001)

127 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

méně než 10 (2001)

150 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Národnost:

podstatné jméno: čeština (y)
Přívlastek: Česká

Etnické skupiny:

Česká 90,4%, 3,7% moravské, slovenské 1,9%, ostatní 4% (2001 sčítání lidu)

Náboženství:

Římskokatolické 26,8%, protestanti 2,1%, ostatní 3,3%, 8,8% nespecifikovaná, nepřidružené 59% (2001 sčítání lidu)

Jazyky:

Česká 94,9%, Slovenská 2%, ostatní 2,3%, neidentifikovaná 0,8% (2001 sčítání lidu)

Gramotnost:

Definice: žádné údaje
Celkový počet obyvatel: 99%
Muž: 99%
Ženy: 99% (2003)

Základní vzdělání:

Celkem: 15 let
Muži:15 let
Ženy: 15 let (2006)

Školství - výdaje:

4,4% HDP (2004)

91 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaČeská republika
Země - jméno:

dlouhá forma: Česká republika
krátká forma: Česká republika
místní dlouhá forma: Česká Republika
místní krátká forma: Česko

Vláda - typ:

parlamentní demokracie

Hlavní město:

Název: Hlavní město Praha
Zeměpisné souřadnice: 50 05 N, 14 28 E
časový rozdíl: UTC +1 (6 hodin před Washington, DC v průběhu času)
letní čas: +1 hod, začíná poslední neděli v březnu, končí poslední neděli v říjnu

Zobrazit největší města státu: Česká republika :
Administrativní rozdělení:

13 krajů (kraje, singulární - kraj) a 1 hlavního města * (hlavni mesto), Jihočeský (Jižní Čechy), Jihomoravský (Jihomoravský kraj), Karlovarský, Královéhradecký, Liberecký, Moravskoslezský (Morava-Slezsko), Olomoucký, Pardubický, Plzeňský ( Plzeň), Praha (Praha) *, Středočeský (Střední Čechy), Ústecký, Vysočina, Zlínský

Zobrazit všechna města státu: Česká republika :
Nezávislost:

1. leden 1993 (Československo rozděleno na Českou republiku a Slovensko)

Národní svátek:

Den vzniku samostatného státu Československa, 28. října (1918)

Ústava:

ratifikována 16. prosince 1992, s účinností od 1. ledna 1993; pozměněné 1997, 2000, 2001 (dvakrát), 2002

Právní systém:

občanského práva, systém založený na rakousko-uherské kódy právní kód upravil tak, aby byl v souladu se Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) povinnosti a zničit marxisticko-leninské právní teorie

Volební věk:

18 let, univerzální

Výkonná moc:

hlava státu: prezident Václav Klaus (od 7. března 2003)
předsedy vlády: premiér Mirek Topolánek (od 9. ledna 2007), místopředseda vlády ministři Petr Nečas (od 9. ledna 2007), Martin Bursík (od 9. ledna 2007) a Vlasta Parkanová (od 23. ledna 2008) Od Dubna 2009 je vláda ČR v demisi.Předčasné volby byly dohodnuty na říjen 2009,dočasná vláda se teprve rýsuje.
kabinet: kabinet jmenuje prezident na návrh premiéra
volby: prezident volen parlamentem na dobu pěti-leté období (způsobilé pro druhé funkční období); poslední úspěšné volby konat 15. února 2008 (po předchozích volbách, které se konaly 8. a 9. února 2008 byly neprůkazné, příští volby se budou konat v roce 2013), hlavní ministr jmenuje prezident
volební výsledky: Václav Klaus opětovně zvolen prezidentem 15. února 2008, Václav Klaus 141 hlasů, Jan Švejnar 111 hlasů (třetí kolo; kombinované hlasy z obou komor Parlamentu)

Zákonodárná moc:

dvoukomorový parlament a Parlament se skládá ze Senátu a Senát (81 křesel, členové jsou voleni lidovým hlasováním sloužit šest-rok výrazy, jeden-třetí voleni každé dva roky) a Poslanecké sněmovny nebo Poslanecká Snemovna (200 křesel, členové jsou voleni lidovým hlasováním sloužit čtyři-rok podmínek)
volby: Senát - naposledy konat ve dvou kolech 17-18 a 24-25 října 2008 (příští, který se bude konat v říjnu 2010); Poslanecká sněmovna - poslední konat 2-3 června 2006 (příští, který se bude konat v červnu 2010)
volební výsledky: Senát - procento hlasů stranou - Na; sedadel strana - ODS 36, ČSSD 29, KDU-ČSL 7, Klub otevřené demokracie 6, další 3; Poslanecká sněmovna - procenta hlasů strana - ODS 35,4%, ČSSD 32,3%, KSČM 12,8%, KDU-ČSL 7,2%, Zelení 6,3%, ostatní 6%; sedadel strana - ODS 81, ČSSD 74, KSČM 26, KDU-ČSL 13, Zelení 6;

Soudní moc:

Nejvyššího soudu, Ústavního soudu, předsedy a místopředsedy jsou jmenováni prezidentem na 10-leté období

Politické strany a jejich vůdci:

Sdružení nezávislých kandidátů-Evropští demokraté a SNK-ED [Helmut Dohnálek]; Křesťanské demokratické unie-Československé strany lidové a KDU-ČSL [Jiří CUNEK]; Občanské demokratické strany a ODS [Mirek Topolánek], Komunistická strana Čech a Moravy nebo KSČM [Vojtěch FILIP]; České strany sociálně demokratické a ČSSD [Jiří Paroubek]; Volný Občanská strana nebo SSO [Petr MACH]; zelené strany [Martin Bursík]; Nezávislí demokraté (NEZDEM) [Vladimír Železný]; strany Otevřená společnost (SOS) [Pavel NOVÁČEK]; Cesta změny [Jiří LOBKOWITZ]; Unie svobody-Demokratické unie, nebo US-DEU [Jan Černý]

Politické organizace a jejich vůdci:

Česko-moravské konfederace odborových svazů a ČMKOS [Milan Štěch]

Mezinárodní organizace - účast:

ACCT (pozorovatel), Australská skupina, BIS, BSEC (pozorovatel), CE, CEI, CERN, EAPC, EBRD, EIB, ESA (spolupracující stát), EU, FAO, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICCt (signatář), ICRM, IDA, IEA, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPJ, ISO, ITSO, ITU, ITUC, MIGA, MONUC, Nám. (host), žádné údajeTO, NEA, NSG, OAS (pozorovatel), OECD, OIF (pozorovatel), OPCW, OSCE, PCA, Schengenská úmluva, OSN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UNMIL, UNOMIG, UNWTO, UPU, WCL, WCO, WEU (spolupracovníka), WFTU, WHO, WIPO , WMO, WTO, ZC

Diplomatické zastoupení v USA:

vedoucí mise: velvyslanec Petr Kolář
adresa: 3900 Jaro svobody Street NW, Washington, DC 20008
Tel.: [1] (202) 274-9100
FAX: [1] (202) 966-8540
konzulát obecně: Chicago, Los Angeles, New York

Diplomatické zastoupení z USA:

vedoucí mise: velvyslanec Richard W. GRABER velvyslanectví: Trziste 15, 118 01 Praha 1 e-mailovou adresu: použijte velvyslanectví ulice telefon: [420] 257 022 000 fax: [420] 257 022 809

Vlajka - popis:

Vlajka rozdělená vodorovně napůl nahoře-bílá, dole-červená jako krev a uprostřed je vsazen modrý rovnoramenný trojúhelník

EkonomikaČeská republika
Ekonomický přehled:

Česká republika je jednou z nejvíce stabilní a prosperující z post-komunistických zemí střední a východní Evropy. Růst 2000-08 byl podpořen vývozu do EU, především do Německa, a silné oživení zahraničních a domácích investic. Domácí poptávka se hraje stále důležitější roli při podpoře růstu a dostupnost hypoték, kreditních karet a zvyšuje. Schodek běžného účtu se snížil na zhruba 3% HDP, pokud poptávka po automobilové a jiné výrobky z České republiky zůstává silná v Evropské unii. Rostoucí inflace z vyšší ceny potravin a energie se riziko na vyváženém hospodářském růstu. Výrazné zvýšení sociálních výdajů v run-až do června 2006 volbách zabránit vládě v plnění cíle snížení jejího rozpočtového schodku do 3% HDP v roce 2007 a 2008. Jednání o důchodové a zdravotní reformy, další pokračují bez jasné vyhlídky na dohodu a provedení. Intenzivnější restrukturalizací u velkých podniků, zlepšení ve finančním sektoru a efektivní využívání dostupných prostředků EU by měla posílit růst produkce. Proforma-business Občanské demokratické strany-vláda vedená schválené reformy v roce 2007 navržen tak, aby snížila výdaje na některé sociální dávky a reformy daňového systému s cílem nakonec snížení rozpočtového schodku na 2,3% HDP do roku 2010. Parlamentního schválení jakékoliv další reformy, by se mohlo ukázat jako obtížné, ne však proto, že parlamenty i rozdělení. Vláda odvolala jedna 2010 cílové datum pro přijetí eura, a místo toho se zaměřuje na splnění kritérií eurozóně kolem roku 2012.

HDP (v paritě kupní síly):

273,7 miliardy dolarů (2008)

43 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

217,2 miliardy dolarů (2008)

HDP - růst reálného kurzu:

4,5% (2008)

114 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 26.800 (2008)

53 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

zemědělství: 2,6%
Průmysl: 38.7%
Služby: 58.7% (2008)

Pracovní síly:

5,37 mil. (2008)

69 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

zemědělství: 4%
Průmysl: 39,5%
Služby: 56.5% (2005)

Míra nezaměstnanosti:

5,5% (2008)

135 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: 4,3%
Nejvyšší 10%: 22,4% (1996)

Nerovnosti příjmů - Giniho index:

26 (2005)

Investice (hrubé):

27,8% HDP (2008)

35 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozpočet:

Příjmy: $ 94,96 mld.
Výdaje: 99,46 mld. $ (2008)

Státní dluh:

26,6% HDP (2008)

77 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Míra inflace (spotřebitelské ceny):

6,7% (2008)

110 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úrokové sazby:

3,5% (k 31. prosinci 2007)

112 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Kreditní sazby:

5,79% (k 31. prosinci 2007)

152 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

$ 84,43 mld. EUR (k 31. prosinci 2007)

19 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

58,77 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

32 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

103,9 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

45 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

pšenice, brambory, cukrová řepa, chmel, ovoce, prasata, drůbež

Průmysl:

metalurgie, strojů a zařízení, výroba motorových vozidel, skla, zbraní

Elektřina - výroba:

82,88 mld. kWh (2007)

36 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

61,52 mld. kWh (2006)

39 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

26,36 mld. kWh (2007)

Elektřina - dovoz:

10,2 miliard kWh (2007)

Ropa - výroba:

13.530 barelů / den (2007)

77 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

207.400 barelů / den (2007)

58 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Tržní hodnota veřejně obchodovaných akcií:

73,42 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

54 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

27.360 barelů / den (2005)

84 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

224.600 barelů / den (2005)

44 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

15 milionů barelů (od 1. ledna 2008)

83 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

172 miliónů m3 (2007)

75 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

8,622 miliard m3 (2007)

49 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

402 miliónů m3 (2007)

34 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

8,628 miliard m3 (2007)

26 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

3,964 miliard m3 (1. ledna 2008)

92 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní bilance:

- 6,46 mld. dolarů (2008)

166 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

150,5 mld. dolarů (2008)

32 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

stroje a dopravní prostředky 52%, surovin a pohonných hmot o 9%, chemikálií o 5% (2003)

Export - partneři:

Německo 30,7%, na Slovensku 8,7%, Polsko 5,9%, Francie 5,4%, Velká Británie 5,1%, Itálie 4.9%, Rakousko 4,6% (2007)

Import:

145,1 miliard dolarů (2008)

30 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

stroje a dopravní prostředky 46%, surovin a pohonných hmot o 15%, chemikálií o 10% (2003)

Import - partneři:

Německo 31,8%, Nizozemsko 6,7%, Slovensko 6,4%, Polsko 6,3%, Rakousko 5,1%, Čína 5.1%, Rusko 4,5%, Itálie 4.4%, Francie 4,1% (2007)

Rezervy deviz a zlata:

$ 36,72 mld. EUR (k 31. prosinci 2008)

34 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Dluh - vnější:

$ 88,74 mld. EUR (k 31. prosinci 2008)

37 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - doma:

$ 107,6 mld. (2008)

31 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - v zahraničí:

$ 7,721 mld. (2008)

47 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

koruny (Kč) za jeden americký dolar - 17,037 (2008), 20,53 (2007), 22,596 (2006), 23,957 (2005), 25,7 (2004)

Komunikace / internetČeská republika
Telefony - pevné linky:

2,888 mil. (2006)

53 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

13,075 milionu (2007)

45 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: privatizace a modernizace české telekomunikační systém dostal pozdě začít, ale vytrvale, přístup k pevným-line telefonní síť rozšířit do celé 1990s, ale počet pevných linek byl pád spojení a od té doby, mobilní hovorné prudce vzrostly začíná v mid-1990s, a počet mobilních telefonních předplatné nyní značně převyšuje počet obyvatel
domácí: prakticky všechny výměny nyní digitální; stávající měděné účastnické systémy posílen Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) zařízení pro internet a jiná digitální signály; kufru systémy obsahují vlákno-optických kabelů a mikrovlnných rádiových relé
International: kód země - 420; družicových pozemských stanic - 6 (2 Intersputnik - Atlantského a Indického oceánu regionech 1 Intelsat, Eutelsat 1, 1 Inmarsat, 1 Globalstar) (2007)

Rozhlasové stanice:

AM 31, FM 304, krátkovlnný 17 (2000)

Televizní stanice:

71 (2008)

Internet - kód země:

.cz

Internet - host:

2,434 mil. (2008)

27 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

4,4 mil. (2007)

45 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaČeská republika
Letiště:

122 (2007)

50 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 45
Nad 3047 m: 2
2438 až 3047 m: 10
1524 až 2437 m: 13
914 až 1523 m: 2
Pod 914 m: 18 (2007)

Letiště - s nezpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 77
1524 až 2437 m: 1
914 až 1523 m: 26
Pod 914 m: 50 (2007)

Heliporty:

1 (2007)

Potrubní systém:

7010 km plyn, ropa 547 km; čištěná ropa 94 km (2007)

Železniční trati:

celkem: 9597 km
normální rozchod: 9597 km 1.435-m rozchod (3041 km elektrizovaných) (2006)

24 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Délka silnic a dálnic:

celkem: 128 597 km
silnice: 128 512 km (zahrnuje 657 km rychlostních silnic) (2007)

38 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Vodní cesty:

664 km (hlavně na Labi, Vltavě, Odře a další splavné řeky, jezera a kanály) (2008)

77 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní loďstvo:

registrovaná v jiných zemích: 1 (Svatý Vincenc a Grenadiny 1) (2008)

153 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

Děčín, Praha, Ústí nad Labem

ObranaČeská republika
Obrana - složky:

Armády České republiky (AČR): Velitelství společných sil (zahrnuje armádu a letecké síly), Velitelství sil podpory a výcviku (2008)

Věk pro vojenskou službu:

18-28 let na dobrovolné a 19-28 pro povinné vojenské služby (2008)

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49 let: 2522383
ženy 16-49 let: 2425095 (2008)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49 let: 2100789
ženy 16-49 let: 2018101 (2008)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 63124
ženy: 59.786 (2008)

Výdaje na obranu:

1,46% HDP (2007)

111 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
RůznéČeská republika
Mezinárodní spory:

zatímco hrozby mezinárodní právní kroky nikdy události v roce 2007, 915220 Rakušané s podporou populární strany Svobodných, podepsalo petici v lednu 2008, požaduje, aby Rakousko zablokovat vstup České republiky do EU, pokud Praha uzavře jeho kontroverzního jaderného sovětsko-styl závod v Temelíně, které hraničí s Rakouskem


Zobrazit všechny obrázky: Česká republika

Diskuze k článku: Česká republika

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Česká republika - Česko (cestopis) Příspěvek k článku: Česká republika - Česko (cestopis) Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Česká republika - Česko (cestopis)
 Poradna k článku Česká republika
Diskuze k článku: Česká republika - Česko (cestopis)
 Diskuze k článku Česká republika
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · Hry online · Games online  · RoboStav
Copyright (c) 2021 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Česká republika - Česko (cestopis)
Česká republika - Česko (cestopis)


Česká republika - Česko (cestopis)
Česká republika - Česko (cestopis)


Česká republika - Česko (cestopis)
Česká republika - Česko (cestopis)


Česká republika - Česko (cestopis)
Česká republika - Česko (cestopis)


Česká republika - Česko (cestopis)
Česká republika - Česko (cestopis)


Fotogalerie (1495)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
04.03: chtela bych se zeptat ohledne meho manzela jsem provdana v egypte a chtela ...
10.03: Zajímalo by mě jaká je aktuální výše HDP na jednoho obyvate le.... díky ......
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Česká republika - Č...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Alexandra, zítra Evžénie