Pbhy ttka

... co se stalo ...KESSY
... pbh ttka ...

Bylo, nebylo v jedn mal vesnice ps miminko. Toto miminko se narodilo ps mamince se tymi dalmi miminky.
Psmu miminku se ve svt lid k ttko.
A tady to ttko se svmi sestikami a brky ekalo na sv nov lov rodiny...


.
.
.
.
.
I. kapitola
... prvn nvtva ...

" Vrr haf, haf ... Maminko, pro mme kolem svho krku rky? ", ptalo se ttko.
" To aby nae lov mma vdla, kter ttko jsi. "
" A jak to me poznat, vdy ty rky jsou vechny stejn. "
" To se ti jenom zd, protoe ty nevid, e jsou barevn. "
" A jak to, e to nevidm, maminko, ty to vid? "
" Ne, taky nevidm, e jsou barevn, ale nae lov mma, ano. "
" Pro potebuje vdt, kter ttko jsem, maminko, tomu nerozumm, vdy dleit je, abys to vdla ty, nebo ne? J mami, kdo to je? "
.
Ty jo vypadaj jako nae lidsk mma, ale nejsou nae lidsk mma. A jak se na ns dvaj. Hm, co asi chtj? Jsou divn, stle se jenom hihaj a dlaj takov divn oblieje.
.
" A tady je mme, jsou to ti holiky a dva chlapec. ervenou, lutou a oranovou rku maj holiky, a zelenou a modrou maj chlapeci. Jak ttko by se vm lbilo? "
" Lbilo by se nm to s ervenou rkou, to je holika, e? "
" Ano to je. "
" No tak to je asn, chtli bychom holiku. Mohla bych si ji pochovat? "
" Ale samozejm. "
.
No n, co, co to?! Pro jdou ke mn? A pro si m berou do ruky? Ne, to se mi vbec nelb.

" Mami, mami pomoc !!! Maminko, co to dlaj? Mam ... !!! "
" Ale no tak, malik, neboj se, jenom si t prohlej a chovaj."
" Ale maminko, pro to dlaj?! "
" Nieho se neboj, olzni je. Uvid, jakou z toho budou mt radost. Pozdji ti vechno vysvtlm. "

.
No tak dobe udlm to, kdy to maminka k... J oni m pohladili, je a ted mi drbou za oukem, hmm to mm moc rda.
Nevm, pro to dlaj, ale lb se mi to. Jsem zvdav, co mi maminka pov.
Jak to m dvod? A pro to dlaj jenom mn? Co je na m jin, ne na ostatnch?
A u to vm, e by to bylo tmi rkami? To jak kala maminka, e vechny ttka maj svou rku, a e kad ta rka m jinou barvu, aby nae lov mma vdla, kter je kter. No ano, to bude tm, proto si vybrali m! Asi mm ze vech rek tu nejhez.

.
" Je krsn. Ano, tohle ttko si vememe. A za jak dlouho bychom si pro ni mohli pijet? "
" Za msc. Mus bt jet okovna a bylo by dobr, aby jet njakou chvli zstala u mmy, a tak se mus nauit papat normln ps stravu. Zatm jet pije matesk mlko. Za msc by u mla umt jst, jako dospl pes. Naum ji na granulky. Je to velmi vhodn, granulky jsou vyven, bude dostvat dostatek vitamn a vivy. Pesn tak, jak je poteba. Za msc, a si pro ni pijedete, vm eknu vc. "
" Dkujeme, jste moc hodn. Tak za msc. Zatm nashledanou. "

" Nashledanou. "

.

.

II. kapitola
... mnoho novch vc ...
.
.
.

Od t chvle se stalo mnoho novch vc...
Dal lid pijdli a vybrali si ze ttek. Nakonec byla vechna rozebrna.
Ps mma vysvtlila svm psm miminkm, pro ti lid pichzeli, a pro si je vybrali. ttka se dozvdla, e jsou to jejich nov lov rodie, a e brzy nastane den, kdy se s n budou muset rozlouit.
Vyprvla jim svj pbh. Vyprvla, jak to bylo, kdy i ona se musela rozlouit se svou maminkou. A jak to bylo, kdy poprv pijela do svho novho domova.
Pesvdila je o tom, e tak to m bt. Pejskov jsou toi na svt proto, aby dlali lidem radost a spolenost, ale tak proto, aby jim pomhali a byli jejich kamardy po cel jejich ivot.
Tak se dozvdla, e lid si pejska poizuj hlavn kvli tomu, e se obas, ale nkdy i pli mnoho, ct sami. A nebo proto, e pejskov um vci, kter lid neum.
Maminka jim prozradila, e jejich pednost je moc dobr ich a sluch, a tak jim prozradila velk tajemstv ei mezi pejskem a lovkem.
A ttka to moc zajmalo, poslouchala a byla potichu jak myky. pendlk byste slyeli spadnout na zem, jak tam bylo ticho...

.

" Mami! Kam ns lov mma bere? Pro ns vechny dv do koku? "
" Dtiky moje, dneska budete muset bt hodn staten. Jedete k panovi doktorovi. On vs prohldne, zjist jestli vm nco nechyb a pak vm... "

To u bohuel ttka neslyela. lov mma je nesla pry od jejich ps maminky. Nesla je dlouhou chodbou, pak se otevely dvee a ttka byla porpv venku.
.
" J jej kouknte! "
.
To je krsa, kde to jsme? A co to tady von, to je pln nco jinho? Akort je tady moc velk zima.
.
" Brrrrrrrrr "
.
Kam ns to asi nese? Maminka kala nco o njakm panovi doktorovi. A tak kala, e mme bt moc staten. Tak budu muset zatnout zoubky a bt staten.
Ale ne, co je zase tohle?! O tom maminka nic nekala. Je to velk, a netk to a ani to nemluv lidskou e. Vbec nic to nedl, jenom je to hrozn velik a chladn.
Ona ns do toho dv !!!

.

.

.

III. kapitola
... nvtva u doktora ...
.
.
.

Chudk nae mal ttko, vbec nevdlo, kam ho lidsk mma dv, vdlo jenom, e je to nco moc velkho a neznmho.
Ty urit v, co to bylo za tu velkou chladnou vc. No ano, m pravdu, bylo to auto. Auto slou lidem k tomu, aby se co nejrychleji a nejpohodlnji dostali na vzdlen msto. V naem ppad, aby se lidsk mma, dostala s pti ttky k panovi doktorovi.


Ve svt lid se zvecmu doktorovi k, veterin. Oetuje a l nemocn zvtka, take i pejsky. A i kdy pejskovi nic nen, je nutn jeho prohldka, aby zjistil, e pejsek je opravdu vpodku. Proto i nae mal ttko muselo s ostatnmi k veterini, aby si lidsk mma byla jist, e jsou zdrav.
Zatm co my si tady povdme, nae mal ttko u je v ordinaci pana veterine...


No hur, alespo u nejsme v t hrozn velk vci. Bylo to stran, moc v t vci huelo a obas se mi chtlo zvracet. Bylo to pern, pod se to houpalo a byl tam takov divn zpach, neznm ho, nahnlo mi to strach. Ale lidsk mma byla hodn, pod ns hladila a dala pes ns deku, ze kter jsem ctila nai maminku. Trochu m to uklidnilo.


Akort, e te jsme zase v njakm lidskm domeku, asi to bude domeek toho pana doktora, co kala maminka. To jsem zvdav, co s nmi ten pan doktor bude dlat.

Je hele, to bude asi on. Je takov velk, vt ne nae lidsk mma a m na sob takovou divnou vc. M ji na nose, to je ale nco, to jsem jet nevidla. Co to asi me bt? Budu se muset zeptat maminky, ona to urit bude vdt.

Nae ttko se podivovalo nad vc, kterou ml pan veterin na nose. V t chvli se naklonil nad kok se ttky a jedno si vzal do ruky. Byla to nae mal ps holika. Moc se brnila, vbec se j to nelbilo...
Au no pro to dl? Takhle mi ouchat do bka. Au a ted mi zase tah za ki, no to je ale nepjemn. A ted se mi pes tu vc na nose dv do oiek a do
ouek. Co, co to, no peci se mi nebude dvat do m tlamiky? No to teda ne, to ti nedovolm. Auuuu, no teda, on mi ji peci jenom otevel. Ten m, ale slu!
Vechny ty vci, kter pan doktor dlal naemu ttku, byly moc dleit. Podle nich toti poznal, e ttko je zdrav. Ted u zbv posledn vc, kterou mus udlat. A tou vc je okovn. Pt se, co je okovn?
Okovn je jedna z nejdleitjch vc, kter mal ttko mus dostat. Jak bych ti to jenom vysvtlila? Je to vlastn bojovnk proti nemocem, ktermi by mohlo ttko onemocnt. Jsou to velmi vn nemoci, mohlo by na n i umt. No a proto je tady pan veterin, kter okovn provede...
No konen, te u mi snad d pokoj. Hm asi ano, jde pry. Kam to jde? On jde k tomu stolku. A co to bere do ruky? No to je divn. Takovou vc jsem jet nevidla. Pro jde s tou vc ke mn? Pro m lidsk mma najednou tak pevn dr? Vbec se nemu hbat. Co to dl, kdo to dl? Pro mi nam ki na zdkch a pro mi ji zase tah...
.
" Auuuuuuuuuuu, to bol, mam "
.
Chudk nae mal ttko, moc se polekalo. Ale nemus se o nho bt, nic se mu nestalo. Dostalo jenom malou veliku. Velika je vlastn injekce. V co je injekce?
Urit si vzpomn, taky jsi ji dostal, kdy jsi byl mal miminko. Takovou veliku mus dostat kad, a to proto aby byl zdrav. Mus j dostat, jak zvtka, tak i mal dti.
Pokud si nevzpomn na malou veliku, zeptej se sv maminky, ona ti urit pipomene, kdy to bylo.
Auuu, auuu to to pchlo, j jsem se tak lekla! Co to bylo, o tom maminka nic nekala. No ted m hlad... Ty jsi ale lidsk mma, takhle mi nechat ublit. Vechno to povm sv mamince. Auuu.
Vechna ttka ten den byla prohldnuta a vechna dostala malou veliku. Byla moc vystraen a chtla ke sv mamince.
Nemohla se dokat, a budou zptky doma u maminky ve svm pelk
u...

.

.

.

IV. kapitola
... den "D" ...
.
.
.

A nastal den, kdy mal ttka se musela rozlouit se svou ps maminkou.
Probhly velk ppravy, ps maminka vechna sv ttka umyla. Lidsk mma pipravila vem ttkm deky, krmen, jejich nejoblbenj hraku, ale i knku, ve kter bylo napsan jmno ttka, den, kdy se narodilo a den kdy bylo poprv okovno se zpisem proti, kter nemoci to bylo.
Toho dne byla ttka pesn dva msce star. U jim narostly vechny zoubky, umla papat dosplckou ps stravu, umla podn chodit, bhat, umla si hrt...


' Maminko, pro to vechno? Pro jsi ns umyla? Pro lov mma dl ty balky?"
' Pamatuje jak jsem vm kala, e jednou pijde den, kdy se budete muset se mnou rozlouit?"
' Ano, maminko, pamatuji."

' Tak ten den je prv dneska, proto ty velk ppravy."
' Ale mami, j nechci od tebe odejt. Jet ne!"
' No tak, snad by jsi neplakala, vdy i j jsem musela opustit svou maminku, protoe tak to m bt, musme jt do novch lovch rodin a musme se postarat o sv nov lidsk rodie."
' Ale mami, j nechci..."
' Uvid bude to vpodku, nemus mt strach a u vbec nemus plakat. Nov lov rodie na tebe budou moc hodn. Bude mt jenom a jenom svj pelek, bude mt pouze sv hraky a nikdo ti je nebude brt."
' Mami, ale mn se bude stskat."
' Vdycky, kdy se ti bude stskat, tak se zachuml do pelku pod deku, kterou dostane od na lov mmi a z t deky m uct, pak zave oika a j se objevm. Pamatuj, vdycky s tebou budu a pod na tebe budu myslet."

' Vn? Opravdu se mi objev, kdy zavu oika?"
' Ano, objevm, vdycky, kdy ti bude moc smutno a bude na m hodn myslet."

.

Ach jo mm moc velk strach. Te si maminka urit mysl, e jsem mal ustraen holka. Ale to j nejsem, j u jsem velk a staten. Musm zatnout zoubky.
Na druhou stranu se docela tm. U si tedy moc nepamatuji, jak m lov rodie vypadali, ale vm, e jsem se u nich ctila moc dobe. Pamatuji si, e na m byli moc hodn. A taky jsi pamatuji, e mi dlali moc pjemn vci, jako drbn za oukem a hlazen.
No urit to bude zajmav, jsme zvdav jak to tam bude. Jak asi budu mt pelek? Pla bych si, aby byl velik a mkkouk. Jo, jo to by bylo super, to bych si moc pla.
Taky by m zajmalo, jestli tam budu jedin pejsek. Tady u ns doma, u na lov mmi je moje maminka a dv tety, a pak jet m brkov a sestiky. No jestli tam budu sama, tak to bude docela dobr, protoe vechny hraky, kter dostanu, budou jenom m a hlavn mi nikdo nebude ujdat z misky. To mi toti hrozn vadilo na brkch. Oni m vdycky odstrili, protoe mli vt slu, a pak mi to vechno sndli. No a j jsem mla pod hlad.
No ale jestli tam budu sama, tak se mi bude urit moc stskat. Tak to ne, to radi at je tam njak pejsek. A urit si spolu budeme hodn hrt. To kdybych tam byla jenom j, to bych si musela hrt sama se sebou a to nen ono. No mon by si se mnou hrla i moje nov lov rodina, ale to nevm, protoe nae lov mma si s nmi vbec nehraje. Pravda je, e kdy nm maminka vyprvla jej prvn den u na lov mmi, tak nm kala, e si s n moc hrla, e se o n pkn starala, a e kdy mla njak bolen a nebo j bylo moc smutno a z toho plakala, tak e ji nae lov mma vzala do ruky a zaala ji hladit a usla, a pak v tom snu pr maminka vidla svou maminku a ta j zpvala jej nejoblbenj psniku...
.
' A dobr den, tak vs tady vtm."
' Dobr den, u jsme se nemohli dokat, moc se tme na na holiku."
' Ach ano, je tamhle, ale nejprve bych s vmi projednala pr dleitch vc, kter se tkaj sprvn vchovy ttka..."
' Ale ano samozejm"
' Pojte za mnou."
.
No pokat, to jsou oni! To jsou m lov rodie! No ano, u si vzpomnm, pesn takhle vypadali.
Ale to znamen, e si m u odnesou pry. Tak brzy? Pro musm bt ve vem prvn. Jak to, e pro ostan si jet nikdo nepiel? Musm se jt rychle se vemi rozlouit a hlavn s maminkou. Doufm, e nebudu breet. Nesmm, musm vem ukzat, e jsem staten a velk holka...
A tak se nae ttko belo rozlouit. Louilo se s maminkou, s tetikami, ale i s brky a sestikami. Louen to bylo velik. Vichni toti vdli, e je to naposledy co se vid...

.

.

.

V. kapitola
... prvn den v novm domov ...
.
.
.

Nae mal ttko poznalo sv nov lov rodie, svou novou lov mmu a svho novho lovho ttu.
Vechno to bylo nov a vzruujc. A ttku se to moc lbilo.


Muselo opt dokzat, e je moc staten, nejenom proto, e opoutlo svou rodinu, ale i proto, e opt muselo cestovat autem, kter nemlo moc rdo.
Ale protoe bylo ze veho moc unaven, tak uslo a celou cestu do novho domova prospalo. Ani nevdlo, jak velkou dlku cestovalo.
Zdlo se mu o mamince a bylo astn.


Je jet jedna dleit vc, kterou bych vm mla ci. A tou je, e nae mal ttko dostalo sv jmno. A to jmno je... KESSY. U to nen mal ttko s ervenou rkou kolem svho krku, u je to ps holika s vlastnm jmnem...
Pidat koment (0) >>>


Kontakt · Kniha nvtv · CelySvet.cz
Dnes je  24. 10. 2021 - Dnes m svtek Nina, ztra  Beta >>>
jorkrsk terier a australsk silky terier


Celkem
Tden
Dnes
Online
MaxOn

138747
75
7
0
2

Logo: BlogAneta a Kessy