Pvod jorkrskho teriera

Yorkshire TerrierZatmco prmyslov revoluce smovala k vvoji vc vtch a lepch. Jorkrsk terier je vylechtnm vtvorem poloviny 19. stolet, doby, kdy britt chovatelt nadenci kili mnoho druh terier, aby zskali psy, je by vyhovovali jejich potebm.
.
Plemeno, kter dnes znme jako jorkrskho teriera, se ve sv nejzetelnj podob vynoilo v britskch hrabstvch Yorkshire a Lancashire. Prvn vstavy se ve Velk Britnii konaly v roce 1860, a jorkov z tchto dvou textilnch hrabstv patili k pln prvnm vhercm.
.
Dodnes je pedmtem sporu, z kterch plemen byli vlastn jorkov vylechtni. V vahu pichzej:
.
1) anglick toy terier
2) maltzek
3) skajterier
4) dandie dinmont terier
.
a dv vyhunal plemena
.
5) paisley terier
6) clydesdalesk terier
.
Paisley terier je popisovn jako ed psk men ne skajterier, s kratm hbetem a hrub srst.
Clydesdalesk terier se svm dlouhm tlem, charakteristickma chlupatma uima dopiata a na zem dluhou tmavomodrou srst se zlatou barvou v oblieji a na packch se tak podobal dnenmu skajterierovi.
.
Pslunci obou plemen byli asn lovci my a krys v dolech, kde jim vadili v prci. Po skajterierovi, clydesdaleovi a paisleyovi zddili jorci dlouhou srst, po maltzkovi koich a men velikost a po ernozlatm toy terierovi zbarven. Hedvbn struktura jeho koichu je zejm vsledkem vzjemnho ken vech dlouhosrstch psk, pestoe paisley a clydesdale bvali pevn hrubosrst. Dokud nepila vlna hladkosrstch zvat, byla toti veker tata s hladkou srst, kter se objevila v jejich vrzch, odkldna jeko nevyhovujc. Ob tato hrubosrst plemena ztratila oblibu a zaalo jich vrazn ubvat.
.
Pestoe se v dnen dob jorkov chovaj vlastn jen jako vstavn psi a spoleensk zvata, maj pesto vce ne bojovnho ducha. Anglit toy teriei, jejich krev jim mimo jin koluje v ilch, byli divoc lovci krys, kte pracovali po boku hornk a bez jakkoli bzn i slitovn vybjeli v dolech nenvidnou hav. Tito psi nezybjeli krysy pouze pro sluebn ely, ale i pro zbavu ostatnch.
Na konci 19. stolet zskaly zvody v zabjen krys v Britnii velkou oblibu. Mal ernozlat teriei s jemnou srst a divokou povahou dokzali sv krys neptele zabjet neuviteln rychle. Soutilo se tak , e psi mli v urenm ase zabt co nejvce krys. Nkte jedinci dokzali bhem pouhch deseti minut zabt nkolik set krys!
.
Peter Eden z anglickho Manchesteru je, pravdpodobn myln, pokldn za hlavnho vrobce jork jet pedtm, ne tak bylo plemeno pojmenovno. Eden nebyl pouze zkuenm chovatelem buldok a boxer, ale i vynikajcm rozhodm na psch vstavch. Jeho klov plemenn pes se jmenoval Albert a jako mlad vyhrl na vstavch mnoho cen. Albert, prvn pes, kter je v plemen knize anglickho Kennel Clubu uveden jako jorkrsk terier, soutil jako skotsk a jorkrsk broken-haired terier. Edenv vliv na toto plemeno byl bezpochyby vznamn, pestoe zejm nen skutenm vynlezcem jork.
k se, e psy kdysy koupil nkde v Yorkshiru a pouil je pro svj pln. Kadopdn je jist, e byl hlavnm chovatelem tohoto plemene. Edenovi psi byli mezi prvnmi, kte mli dan modr hedvbn koichy s mahagonov zbarvenmi skvrnami na hlav a nohou a charakteristickm chumem srsti spadajc pes oi.
Edenv skvl pas Albert se objevuje v rodokmenu otce jorkrskch terier hned dvakrt jako prapraprarodi na obou stranch.
.
Akoli se Peteru Edenovi pipisuje zsluha na vylechtn jorkrsk rasy, nezskal na vstavch vce uznn a vher ne pan Jonas Fosterov z Bradfordu.
Pan Fosterov koupila Bena z Huddersfieldu a naden jej vystavovala stejn jako ostatn psy, kter sama chovala.
.
Ben z Huddersfieldu
.
Pod jejm vedenm Ben zskal tm sto cen.
.
Dalm ze pikovch ps pan Fosterov je znm jako ampion Ted , vherce skoro t set cen. Narodil se v ervnu roku 1883, vil 2,3 kg a est let byl jorkrskm ampionem slo jedna. Nepekvapuje ns to, vdy byl Benovm potomkem a ve sv dob byl stejn nepekonateln jako jeho otec.
.
Ch. Ted
.
Pan Fosterov pomhala rozvoji plemene skvlmi vhrami na rznch vstavch a tm, e umisovala slibn tata u nadench novch chovatel.
V 60. letech minulho stolet udlala pro jorky to, co , jak meme jen doufat, dlaj pro nov majitele ps dnen pedn chovatel: dodvala novm zjemcm odvahu, poskytovala jim neoceniteln rady, nauila je zodpovdnosti a sprvn pi
Pan Fosterov se o svoje psy starala s nejvy p, vystavovala je ve pikov form, a soutit nechala jen psy k tomu uren, na rozdl od mnoha dnench vystavovatel, kte klidn sout se psy druh kategorie. Jonas Fosterov prolapala jorkrskmu plemenu cestu. Nikdy nepodporovala hor psy. Navc se roku 1889 stala pln prvn enou - rozhod psch vstav. Pestoe se o jejm naden pro tuto innost veobecn vdlo, bylo do t doby neslchan, aby ena zastvala tak vysokou funkci.
.
V tomto vvojovm obdob plemene inila obvykl vha ps okolo 3,6 - 4,5 kg, co je vrazn mn ne pvodnch vce ne 6,8 kg. Tito men psi, typit pro chov Petera Edena i Jonas Fosterov, pedstavuj smr, jm se chvovatel v prvnch desetiletch ubrali.
.
Viktorinsk zaujet pro drobn a krsn mlo trval vliv na chov, a dospl pes mohl vit dokonce kolem 1,2 - 1,4 kg!
.
Akoli se prvn ps soute konan v roce 1859 v Newcastleon Tyne zastnili pouze sportovn psi ( ohai a seti ), ptho roku u v Birminghamu soutili i trpasli teriei.
V Birminghamu se mimochodem kon dnes nejstar a nejprestinj sout, Cruftova vstava ps .
Byli tu pedstaveni i jorkiov, akoli nikoli pod tmto jmnem. Pro psy v kategorii toy terier se pouvala jmna skotsk nebo broken-haried .
Pedci naich skotskch, carinskch, dandie dinmont a skajterier soutili tak v tto kategorii. Dokud nebyl roku 1898 zaloen Yorkshire Terrier Club , soutili tito psi pod veobecnm oznaenm jorkrsk terier.
Termn toy terier zpsobil skuten skandl mezi tmi, kdo se zajmali o jorkry. Vzhledem k tomu, e vtinu pedk tvoila divok hrubosrst plemena, upedostovali nkt chovatel jejich zaazen mezi pracovn psy. Dal skupina, ovlivnn viktorinskmi idely, vyhledvala malik hladkosrst psky vhodn spe k mazlen ne k vyitn stje od krys. Tato skupina si pla pska - hraku, nikoli teriera!
Nkte naden chovatel, znm jako chyt a pracovit lid, si pli schopnho zabijka krys, kter byl tak atraktivn. Tak byla tedy ulehna prvn vrka jorkrskho pudinku zkenm talentovanho a nebojcnho broken-haired teriera s menm ponkud neobvyklm clydesdalem, nemn neohroenm v loven krys. K pvodnmu receptu bylo nutno pidat jet dal psady nejmn esti rznch druh terier, a byl konen vylechtn vytouen vrn jorkrsk terier - malik okouzlujc modr a bronzov psk schopn bt vdy po ruce. Zdlo by se, e dlouh koich bude psm vadit pi lovu krys v podzem. Kupodivu nikoli; jak uvdj nkter historick prameny, slouil jejich dlouh koich hornkm k vytahovn ps z dr. Jak se vyvinul jorkrsk terier, spor mezi terierem vymizel, nebo mnoho dlnk zjistilo, e jorki je navzdory svmu upravenmu zevnjku vborn pracant.
.
.
Dnes je jorkr stle tm srdenm malm terirem, pestoe si dky svmu sladkmu zjevu a ptulnost vydobyl slvu. Jeho schopnost prosctlit domcnost svch pn urit v modern dob vtz nad schopnost chrnit ji ped hlodavci.
.
.
.
.Mnoho dalho o historii jorkrskho teriera se dotete v knize Jorkrsk terier od Rachel KeyesovAnglick toy terier


Maltzek


Skajterier


Dandie dinmont terier


Paisley terier


Clydesdalesk terier


Pidat koment (0) >>>


Kontakt · Kniha nvtv · CelySvet.cz
Dnes je  24. 10. 2021 - Dnes m svtek Nina, ztra  Beta >>>
jorkrsk terier a australsk silky terier


Celkem
Tden
Dnes
Online
MaxOn

138746
74
6
0
2

Logo: BlogAneta a Kessy