Ps lska

ve o hrn, kryt, bezosti a poroduV tto sti bych se chtla vnovat:

1) Chovatelsk odpovdnost

2) Ustanoven o chovu

3) Vhodn partner pro vai fenu

4) Kdy bude fena hrat?

5) Kryt

6) Zdnliv bezost - falen bezost

7) Bezost a porod u feny


1) CHOVATELSKA ODPOVDNOST

Ped potkem chovu si uvdomte, e chov ps vyaduje nejen mnoho asu, ale i penz a msta, a tak urit odborn znalosti.

Abyste zskali pehled, mete se tak dodaten zapojit do chovatelskho klubu. To lze pouze pokud mte psa s PP.

Jako len dostanete chovn d, kter upravuje cel formln prbh chovu vetn potebnch ustanoven o ochran zvat.

2) USTANOVEN O CHOVU

Vk:

V chovatelskch ustanovench pslunho plemennho klubu je pesn ureno, od kterho vku mohou bt psi pouiti k chovu. Podle nich jsou psi pipoutni ke kryt vtinou od 9. msce, feny se smj nechat krt a ve st 15 msc ( nkte chovatel se shoduj, e optimln vk je 24 msc ).

Povolen chovu ( bonitace ):

Bude vydno a pot, co se v pes zastn klubem uznan chovatelsk pehldky. Jen psi, kte dostanou velmi dobr hodnotc znmky, budou zaazeni do chovu. Zpsobilost k chovu se zaznamen do rodokmenu.

Chovn pauzy:

V chovatelskch ustanovench jsou upraveny chovn pauzy pro feny. Pauzy zvis na tom, kolik porodila tat v jednom vrhu. Vtina chovatel se shoduje na tom, e nen smyslupln nechvat krt feny po 7. roce vku.

3) VHODN PARTNER PRO VAI FENU

Sousedv pes nen vdy tm nejlepm partnerem pro vai fenu. Vhodnho partnera muste asto hledat dlouho. Nechte si pi vbru poradit od chovatele vaeho psa a poradce chovu denho plemene. Byl-li vhodn partner nalezen, muste svou fenu k nmu pivst, protoe vtinou nakryje fenu jen ve svm navyklm prosted. Za kryt poaduje majitel psa jist poplatek.

4) KDY BUDE FENA HARAT:

Zpravidla hr fena od svho 6. a 8. msce vku kadch 6 msc.

Hrn trv asi 3 tdny a bhem tto doby je pipravena k pen.

V dob asi desetidennho barven j zdu pohlavn orgn, vulva, fena je neklidn, mnohdy nladov a mo astji ne jindy. U nyn jsou k n psi velmi pitahovni, fena je ale hnviv odmt.

Mezi 3. - 7. dnem barven se u feny objev krvav vtok. Ke konci obdob barven vtok dostane skolvit rovou barvu ( 10. - 16. den ). Nyn je fena ochotna pijmout psa. Poznte to podle toho, e dv rychle ocas na stranu a zstv nehnut stt, pohladte-li ji u koene ocasu.

Jete se svou fenou na kryt pokud mono 11. den a pro jistou ji nechte pekrt jet jednou 13. den.

Pokud si nejste jisti, e nastal den ke kryt, mete se svou fenou navtvit veterine a on ur jestli je ten sprvn den, nebo kdy by mohl bt.

5) KRYT:

Fena je bhem hrn zpsobil k pen po nkolik dn. Zle na temperamentu a sympatich, ale me se stt, e kdy jsou pes a fena dni dohromady, nejdv si spolu hraj a pak teprve dojde k pen.

Bhem kryt se samcv penis zvt a zrove se vaginln hrdlo feny z. Psi jsou spolu tzv. svzni.

Pen me trvat dle ne 30 minut.


6) ZDANLIVA BEZOST

Piny vzniku falen bezosti

Pseudogravidita neboli falen bezost je stav, kdy u nebez feny probh normln luteln fze (obdob po hrn) pohlavnho cyklu avak s abnormlnmi pznaky imitujcmi bezost a ev. porod. Je to pozstatek z doby, kdy psi ili ve smekch a feny hraly ve stejnou dobu, co meme pozorovat i dnes ve vetch chovech. Falen bezost e pi ev. hynu matky nhradn pi o tata, v. kojen. U fen se vyskytuje asto, zejmna u dobe ivench, s zkou vazbou na majitele. Nejde o poruchu pohlavnho cyklu, ani nesniuje plodnost zvete.

Mechanismus vzniku

Pinou je zejm citlivost nkterch fen k normln probhajcm vnitnm zmnm v prbhu luteln fze. Hlavnmi zmnani vnitnho prosted jsou zmny v koncentraci hormon progesteronu (hormon udrujc graviditu) a prolaktinu (hormon ovlivujc sekreci mlka). Pseudogravidita je zven reakce na jejich zmnn koncentrace.

Projevy - jak falenou bezost poznte

Pseudogravidita se projevuje pedevm na mln lze a v chovn fen.

K nstupu pseudogravidity dochz za 2 -8 tdn po ji ve form rzn intenzivnch pznak bezosti a porodu. Me se jednat o nepatrn otok mln lzy se slabou sekrec mlka a po vrazn celkov pznaky bezosti, jako je zven ravosti, zmna chuti, zvten bin dutiny, pipravovn pelechu pro mlata, pomalost a opatrnost pohybu s vraznm otokem mln lzy se silnou sekrec mlka. Celkov pznaky mohou vrcholit imitac porodu, co se projevuje nechutenstvm, stahy bin stny, snenm hraek nebo rznch pedmt a mateskou p o tato domnl mlata.

Diagnostika

Je teba odliit pseudograviditu od normln gravidity. Pi hladin progesteronu v krvi vy ne 2 ng/ml a pi souasnm vylouen gravidity sonografickm nebo RTG vyetenm je falen bezost vysoce pravdpodobn. Nesnadn me bt odlien pseudogravidity od zniku koncepce, co pedstavuje nap. spontnn potrat nebo tzv. resorbci plod, co majitel nemus zaznamenat.

Lba falen bezosti

*
pi mrnch projevech

Vzhledem k tomu, e se nejedn o skutenou poruchu pohlavnho cyklu, v ppadech mn vraznch vnjch pznak nen lba nutn. Sta dodret urit opaten, jako je odebrn pedmt imitujcch tata, zajitn dostatku jin aktivity a dostatku pohybu, snen pjmu potravy (zejmna blkovinn sloky) po dobu 7 - 10 dn a snen pjmu tekutin (zabrnn pit po dobu 6 - 8 hodin v prbhu 3 - 7 noc).

*
pi intenzivnch projevech

Pi intenzivn laktaci hroz zadren mlka a nsledn znt mln lzy. Tento stav je indikac k oeten. Pouvme lokln resorpn masti na mlnou lzu v kombinaci s podvnm tablet, kter sniuj sekreci mlka.

Prognza

Je teba potat s tm, e stav pseudogravidity se me u nkterch fen opakovat po kad ji. V ppadech, kdy majitel feny ji nepot s jejm vyuitm v chovu, lze jednoznan doporuit kastraci coby absolutn een problmu. Tmto jednorzovm chirurgickm zkrokem se pedejde v budoucnu nejen falenm bezostem, ale i dalm patologickm stavm na pohlavnch orgnech, mln lze, nedoucmu nakryt apod.

Autor lnku : MVDr. Silvie evkov copy; 2006 VETCENTRUM Duchek s.r.o.

7) BEZOST A POROD U FENY

Bezost (gravidita) feny

Bezost zan oplodnnm, jeho pesn termn lze st stanovit. Svolnost feny k pen trv toti nkolik dn, ivotaschopnost spermi trv a 6 dn a vajka jsou po ovulaci schopna oplozen 2-3 dny. Prmrn doba bezosti u fen je 63 dn s rozptm +- 6 dn. Pitom porody v termnu 58. a 60.den bezosti oznaujeme za pedasn a porody v termnu 66. a 70. den za penen. Zralost plod je urovna jejich schopnost pet ve vnjm prosted - dchat atmosfrick kyslk, pijmat potravu, vymovat, apod. Tato schopnost je podmnna zralost plicnho epitelu, kterou plod doshne v 58. dni bezosti.

Bezost lze nejdve diagnostikovat ultrazvukovm vyetenm od 21. dne. Od cca 40. dne bezosti lze na zklad RTG vyeten dutiny bin spolehliv stanovit poet tat dle potu kalcifikovanch koster a hlaviek plod. Mezi pznaky bezosti pat opatrnost, ravost, zvten dutiny bin, zvten mln lzy a vulvy, ppadn tvorba mlnho sekretu v mlnch lzch.

Porod tat u feny

Pro pochopen mechanismu porodu je teba alespo krtce zmnit zkladn rozdl mezi stavbou pohlavnch orgn u psa a lovka. U feny je dloha sloena ze dvou dlonch roh spojujcch se do dlonho tla, kter pokrauje krkem dlohy a pochvou. Kad tn se vyvj v samostatnm plodovm obalu se samostatnou placentou.

Urit pesn termn porodu je velmi sloit, odvj se od termnu oplozen, v prmru je termnem porodu 63. den bezosti.

Porod probh ve 3 fzch:


Ppravn fze

Celkov dlka ppravn fze je 3 a 12 hodin, u poprv rodcch nebo nadmrn nervznch fen se me prodlouit a na 24 hodin. V tto fzi je poteba vytvoit podmnky pro porod. Vtina porod vak probh v nonch hodinch. Typickm pznakem v tto fzi je pokles tlesn teploty o 1 a 1,5 C. Pokles teploty petrvv nkolik hodin, potom teplota opt stoupne na normln hodnotu. Od tto doby mete oekvat prvn tn do 12 hodin.

Ped nastvajcm porodem zan bt fena neklidn, ohl se, me se chvt, m bolesti, zrychlen dch, astji mo, olizuje si vulvu, vyhledv ptomnost majitele, i naopak klidn msta. Meme pozorovat prvn leh stahy binho lisu. Fena zpravidla nepijm potravu.

V tto fzi je ji vulva zduel, objevuje se pinn, z krku dlohy se uvoluje hlenov ztka, co pozorujeme jako vtok vtho mnostv hlenu. Dochz i k prvnm stahm dlohy.


Porod tat

Kad tn je vypuzovno v samostatnch porodnch cyklech. Optimln interval mezi porody jednotlivch tat je 15-20 minut. V toleranci jsou intervaly 2 a 3 hodiny. U mnohoetnch vrh se ke konci porodu intervaly mezi taty prodluuj. Pokud je vak fena u delch interval klidn a intenzivn netla nebo neodela plodov voda, vcemn nehroz dn nebezpe.

Pi vypuzovn dochz k intenzvnm peristaltickm stahm na dloze. Plodov obaly jsou tlaeny na vnitn branku dlonho krku. Zven tlak tekutiny v prvnm plodovm vaku zpravidla vyvol jeho prasknut a vtok plodov vody. To je pro chovatele informac, e tn vstupuje do dlonho krku. Po odchodu plodov vody by mlo bt tn vypuzeno nejpozdji do jedn hodiny. Je dleit, aby nedolo k nedostatku kyslku (hypoxii). tn mus projt nejkrititjm mstem dlonho krku co nejrychleji. Zvlt dleit je rychl vybaven pi zadn poloze (zadnmi nokami), kdy dochz ke kompresi pupen ry o pnevn dno a tn, kter se zane dusit tm, e nem zajitn psun okyslien krve. Ve snaze nadechnout se, vdechne plodovou vodu a zahlt se.

tata vychzej v poloze pedn (hlavikou) nebo zadn (nokami) v pomru 60 : 40. Po vypuzen mldte fena pekousne pupen ru a olizuje tn. Tak z nj odstrauje plodov obaly a stimuluje dchn.


Vypuzen lka (placenty)

Tsn po porodu tnte (nebo souasn s nm) dochz k vypuzen lka. Pokud vak dojde pi porodu k petren pupen ry, lko zpravidla zstv v dloze a teprve s dalmi stahy se oddl a je vypuzeno ven. Bn je lko vypuzeno do 5 a 15 minut po porodu tnte. Vzhledem k tomu, e se stdaj pi porodu oba dlon rohy, me se stt, e jedno nebo vce lek je vypuzeno najednou a po porodu nkolika tat. Odchod posledn placenty je ukonen do 2-3 hodin po porodu poslednho mldte. Placenty fena vtinou por. Meznm limitem pro vypuzen lka po porodu poslednho tnte je 6 a 12 hodin. Po tto dob ji dochz k velmi rychlmu rozkladu lka a zadrench lochi (oistky) a vznik reln nebezpe bakteriln infekce dlohy, kter me fenku ohrozit i na ivot. Celkov doba porodu se podle potu tat pohybuje v rozpt 2-24 hodin.estinedl

Poporodn vtok obvykle trv 2 a 3 tdny (ojedinle a 6 tdn). Normln oistky jsou zelen a ervenohnd a nemaj nepjemn zpach. Vtok spojen se zntem dlohy je hnisav a nepjemn zapch. Kompletn involuce (zavinut) dlohy je ukonena do 3. msce po porodu.


Co dlat pi porodu tnte

Doporuujeme se ped oekvanm porodem domluvit s Vam veterinem, aby byl v prbhu porodu na telefonu a mohli jste s nm tak konzultovat prbh porodu. Pi fyziologickm (nekomplikovanm) porodu nen teba asistence. Je vak lep prbh celho porodu sledovat a v ppad poteby zashnout. Fenku v prbhu porodu uklidujte, mluvte na ni klidnm hlasem, eliminujte ruiv podnty. Bute k fence citliv a do prbhu porodu zasahujte jen tak, jak je j to pjemn. To sam plat o manipulaci se ttky.


Porod tnte

Je-li tn ji sten venku, mete jemnm tahem dopomoci k jeho porozen. Po narozen, pokud to fena neudl sama, vybavte tn z plodovch obal. Podvate pupen ru asi 1 cm od bka, ustihnte 1 cm od podvazu smrem k placent a zdesinfikujte. Pokud fenka nechce tn olizovat, jemnou mas tlka mkkm hadkem ttko stimulujte k dchn. Tm jej zrove vysute. Pokud tn normln dch a zane se hlasov projevovat, je jeho stav dobr.


Kontrola tnte

Zkontrolujte zjevn genetick vady, jako je roztp patra uvnit tlamiky, roztp ptee nebo jin anatomick vady nap. deformity na konetinch. tn zvate, zapite si vhu a rozliujc znaky, pohlav a as porodu. tn mete oznait barevnou stukou. ttka zapisujte v poad, v jakm se narodila. Pot tn pilote fence k istm strukm. Zdrav tn se sprvn vyvinutmi reflexy se velmi rychle pisaje.


Porod placenty

Fenku nechte odpoinout a oekvejte porod lka, pokud nebylo vypuzeno pi porodu tnte. Kontrolujte, zda souhlas poet tat a poet lek. Po zadren lka vce jak 12 hodin dochz k jeho velmi rychlmu rozkladu a k nebezpe bakteriln infekce dlohy, kter me fenku ohrozit i na ivot, jak se ji zmiujeme v pedchozm textu. Porozen lka odstraujte. Nkter feny je poraj, pi vtm mnostv lek vak me u feny dojt ke zvracen.


Po porodu

Po ukonen porodu nechte fenku odpoinout. Je vhodn do 24 hod po porodu nechat fenku zkontrolovat veterinem, zda jsou porozena opravdu vechna tata. Nejlpe je pozvat veterine do domcnosti, aby se fenka nastresovala odlouenm od tat, kter me veterinrn lka tak zkontrolovat.


Seznam vc potebnch k porodu

Zle na tom, jak velk fena rod, kolik se narod tat a v jakm prosted je porod veden. Podle tchto skutenost upravte mnostv materilu. Doporuujeme vst porod na klidnm teplm mst s omyvatelnou podlahou.

K porodu byste mli mt pipraveny tyto vci:

*
mkk hadky nebo buniinu na osuen tat
*
bavlnku nebo silnj ni na podvzn pupen ry
*
desinfekci na pupenk
*
nky na pestien pupen ry a ustien podvazu
*
odsvaku hlen pro kojence na odst plodov vody z tlamiky a nosu
*
vhu, nejlpe digitln kuchyskou s vysokou pesnost
*
odpadkov ko nebo pytel na odpad
*
poteby na prbn klid
*
starou deku pro fenu a narozen ttka

*
porodn box, kter slou pro udren tat v omezenm prostoru a pohodlnmu kojen (je dleit pedevm u velkch plemen a pro vceetn vrhy). Jedn se o devnou ohrdku pimen vky, aby fena mohla pohodln pekroit, naopak tata nikoliv. Ve vce cca 20-30 cm by podl celho boxu na vnitn stran mlo bt asi 20-30 cm irok prkno pro ochranu tat ped zalehnutm. Velikost boxu zvis pedevm na velikosti plemene.
*
psac poteby pro zapisovn porodn vhy a poznmek, kter Vm pozdji pomohou odliit jednotliv tata
*
barevn stuky k rozlien tat
*
telefonn slo na ochotnho veterine


Autoi lnku : MVDr. Luk Duchek a MVDr. Marek Galbinec

Pidat koment (0) >>>


Kontakt · Kniha nvtv · CelySvet.cz
Dnes je  24. 10. 2021 - Dnes m svtek Nina, ztra  Beta >>>
jorkrsk terier a australsk silky terier


Celkem
Tden
Dnes
Online
MaxOn

138745
74
6
2
2

Logo: BlogAneta a Kessy