Německo (Germany): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Německo turisticky patří mezi vyhledávané a oblíbené země. Má velké množství udržovaných památek, možnost zimního vyžití v Alpách a kvalitní infrast

ÚvodNěmecko
Země:

Německo
Germany

Dějiny:

Jak Evropami největší ekonomikou a druhý nejlidnatější stát, v Německu je klíčovým členem kontinentů ekonomické, politické a obranné organizace. Evropská moc ponořený v Německu dvě ničivé světové války, v první polovině 20. století a opustil zemi obsazené vítězných spojeneckých sil v USA, Velké Británii, Francii a Sovětský svaz v roce 1945. S nástupem studené války, dva německé státy, vznikla v roce 1949: západní Spolková republika Německo (SRN) a ve východní Německé demokratické republiky (NDR). Demokratickou SRN vestavěné sama v klíčových západních ekonomických a bezpečnostních organizací, ES, který se stal v EU a žádné údajeTO, zatímco komunistické NDR byl na frontě v Sovětském-vedl Varšavské smlouvy. Pokles ze Sovětského svazu a konec studené války umožnila sjednocení Německa v roce 1990. Od té doby, Německo má značné vynaložené finanční prostředky, aby východní produktivity a mezd až západní standardy. V lednu 1999, v Německu a 10 dalších zemích EU zavedla společnou evropskou výměnu měnu euro.

GeografieNěmecko
Umístění:

Střední Evropě, ležící na pobřeží Baltského moře a Severního moře, mezi Nizozemskem a Polskem, jižní Dánsko

Zeměpisné souřadnice:

51°00´severní zeměpisné šířky, 9°00´ východní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Evropa

Zobrazit mapu státu: Německo :
Rozloha:

celkem: 357.021 čtv. km
pevnina: 349.223 čtv. km
voda: 7798 čtv. km

64 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

o něco málo menší než Montana

Hranice:

celkem: 3621 km
sousední země: Rakousko 784 km, 167 km Belgie, Česká republika 646 km, 68 km Dánsko, Francie 451 km, 138 km Lucembursko, Nizozemsko 577 km, Polsko 456 km, Švýcarsko 334 km

Pobřežní linie:

2389 km

Námořní nároky:

teritoriální moře: 12 mořských mil
Výlučná ekonomická zóna: 200 mořských mil
pevninský šelf: 200 metrů hluboký nebo do této hloubky dosahující

PodnebíNěmecko
Podnebí:

střídmý a mořské; cool, clear, vlhké zimy a léta; příležitostné teplé hora (fén) vítr

Povrch:

nížiny na severu, v centru vrchovina, bavorských Alp v jižním

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Neuendorf bei Wilster -3,54 m
Nejvyšší bod: Zugspitze 2963 m

Přírodní zdroje:

černé uhlí, hnědé uhlí, zemní plyn, železná ruda, měď, nikl, uran, draslík, sůl, stavebních materiálů, dřeva, orné půdy

Využíváná půda:

orná půda: 33,13%
Trvalé kultury: 0,6%
ostatní: 66,27% (2005)

Zavlažovaná půda:

4850 km (2003)

Obnovitelné vodní zdroje:

188 km3 (2005)

Spotřeba sladké vody (obyvatelstvo / průmysl / zemědělství):

Celkem: 38,01 km3/ rok (12% / 68% / 20%)
Na jednoho obyvatele: 460 m3 / rok (2001)

Přírodní nebezpečí:

zaplavení

Životní prostředí - aktuální problémy:

emisí ze spalování uhlí-utility a průmysl přispívají ke znečištění ovzduší, kyselé deště, vyplývající z emise oxidu siřičitého, je poškozování lesů, znečištění v Baltském moři ze syrového splašky a průmyslové odpadní vody z řek ve východní části Německa; nebezpečného odpadu; vláda zřídila mechanismus pro ukončení využívání jaderné energie v průběhu příštích 15 let, vláda usiluje o splnění závazku EU k identifikaci oblastí, ochrana přírody v souladu s EU Flora, fauna a Habitat směrnice

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

strana: znečištění ovzduší, znečištění ovzduší-oxidy dusíku, znečištění ovzduší-perzistentních organických znečišťujících látek, znečištění ovzduší-sirné 85, znečištění ovzduší-sirné 94, znečištění ovzduší-těkavé organické sloučeniny, Antarktida-environmentální protokol, Antarktida-mořských zdrojů, Antarktida těsnění, Antarctic Treaty, biologická rozmanitost, změna klimatu, změny klimatu-Kjótského protokolu, desertifikace, ohrožených druhů, změna životního prostředí, nebezpečné odpady, o mořském právu, Marine Dumping, ochraně ozónové vrstvy, znečištění loděmi, tropické dřevo 83, tropické dřevo 94, mokřady, velrybářská
podepsaly, ale neratifikovaly: žádný z vybraných dohod

Geografie - poznámka:

Strategická poloha na severu evropské Prostý a spolu se vstupem do Baltského moře

ObyvatelstvoNěmecko
Obyvatelstvo:

82369552 (červenec 2008)

17 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 13,8% (muži 5826066 / ženy 5524568)
15-64 let: 66,2% (muži 27763917 / ženy 26739934)
65 a více let: 20% (muži 6892743 / ženy 9622320) (2008)

Průměrný věk:

Celkem: 43,4 let
Muži: 42,2 let
Ženy: 44,7 let (2008)

Přírůstek obyvatelstva:

-0,044% (2008)

212 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

8,18 narozených dětí na 1000 obyvatel (2008)

221 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

10,8 úmrtí na 1000 obyvatel (2008)

51 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

2.19 přistěhovalců / 1000 obyvatel (2008)

44 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při narození: 1,06 muže / na 1 ženu
do 15 let: 1,06 muže / na 1 ženu
15-64 let: 1,04 muže / na 1 ženu
65 let a výše: 0,72 muže / na 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 0,97 muže / na 1 ženu (2008)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 4,03 úmrtí na 1 000 živě narozených
Muži: 4,46 úmrtí na 1 000 živě narozených
Ženy 3,58 úmrtí na 1 000 živě narozených (2008)

208 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 79,1 let
Muži: 76,11 let
Ženy: 82.26 let (2008)

31 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

1,41 narozených dětí na 1 ženu (2008)

192 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

0,1% (2001)

144 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

43.000 (2001)

67 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

méně než 1000 (2003)

72 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Národnost:

podstatné jméno: němčina (y)
Přídavné jméno: němčina

Etnické skupiny:

Němčina 91,5%, turecký 2.4%, ostatní 6,1% (složený převážně z řecké, italské, polské, ruské, Serbo-chorvatský, španělsky)

Náboženství:

Protestantské 34%, římští katolíci 34%, muslimské 3,7%, nepřidružené nebo jiných +28.3%

Jazyky:

Německé

Gramotnost:

Definice: věk nad 15, a umí číst a psát
Celkový počet obyvatel: 99%
Muž: 99%
Ženy: 99% (2003)

Základní vzdělání:

Celkem: 16 let
Muži:16 let
Ženy: 16 let (2006)

Školství - výdaje:

4,6% HDP (2004)

83 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Lidé - poznámka:

druhý nejlidnatější zemí v Evropě po Rusku

VládaNěmecko
Země - jméno:

dlouhá forma: Spolková republika Německo
krátká forma: Německo
místní dlouhá forma: Bundesrepublik Deutschland
místní krátká forma: Deutschland
bývalé: Německá říše, německy republiky, Německé říše

Vláda - typ:

Spolková republika

Hlavní město:

Název: Berlin
Zeměpisné souřadnice: 52 31 N, 13 24 E
časový rozdíl: UTC +1 (6 hodin před Washington, DC v průběhu času)
letní čas: +1 hod, začíná poslední neděli v březnu, končí poslední neděli v říjnu

Zobrazit největší města státu: Německo :
Administrativní rozdělení:

16 států (spolkových zemích, singulární - Land), Baden-Württemberg, Bayern (Bavorsko), Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern (Meklenbursko-Přední Pomořansko), Niedersachsen (Dolní Sasko), Nordrhein-Westfalen (Severní Porýní-Vestfálsko), Rheinland-Pfalz (Porýní-Falc), Saarland, Sachsen (Sasko), Sachsen-Anhalt (Sasko-Anhaltsko), Schleswig-Holstein, Thüringen (Durynsko);

Zobrazit všechna města státu: Německo :
Nezávislost:

18. leden 1871 (německé říši sjednocením), rozděleno do čtyř okupačních zón (Velká Británie, USA, SSSR a později, Francie) v roce 1945, po druhé světové válce, Spolková republika Německo (SRN nebo Západní Německo) vyhlášena 23. května 1949 a jsou zahrnuty bývalé britské, americké a francouzské zóny, Německé demokratické republiky (NDR nebo Východní Německo) vyhlášena 7. října 1949 a jsou zahrnuty v bývalém SSSR pásmu; sjednocení západní Německo a východní Německo se konalo 3. říjen 1990; všech čtyř mocností formálně opuštěna práv 15 Březen 1991

Národní svátek:

Den národní jednoty, 3. říjen (1990)

Ústava:

23. květen 1949, známý jako základního zákona, se stalo vytvoření sjednocené Německo 3. října 1990

Právní systém:

občanského práva, systém s původními koncepty; soudního přezkumu legislativních aktů do Spolkového ústavního soudu, který nepřijal povinný ICJ jurisdikce

Volební věk:

18 let, univerzální

Výkonná moc:

hlava státu: prezident Horst Koehler (od 1. července 2004)
předsedy vlády: kancléřka Angela Merkel (od 22. listopadu 2005)
kabinet: Kabinet nebo Bundesminister (Federal ministry) jmenuje prezident na doporučení kancléře
volby: prezident volen na dobu pěti-leté období (způsobilé pro druhé funkční období) a Federální úmluvou, včetně všech členů Federálního shromáždění a stejného počtu delegátů zvolených na státní parlamenty; posledních volbách konat 23. května 2004 (další pravidelné k 23. květnu 2009); kancléřem zvolen nadpoloviční většinou Federálním shromážděním na dobu čtyř-leté období, Bundestag hlasovat pro kancléře poslední konat 22. listopadu 2005 (další budou následovat v celostátních volbách, které se budou konat od 27. září 2009)
volební výsledky: Horst Koehler zvolen prezidentem, obdržel 604 hlasů ze Spolkové Úmluvu proti 589 pro Gesine Schwan; zvolen kancléřka Angela Merkel, hlas Federálního shromáždění 397 až 202 a 12 se zdrželo hlasování

Zákonodárná moc:

dvoukomorový zákonodárný skládá z Federálního shromáždění a sněmu (614 křesel; voleni lidovým hlasováním na čtyři-období v rámci systému personalizované poměrné zastoupení, strana musí vyhrát 5% celostátního hlasování nebo tři přímé mandáty získat poměrného zastoupení a Klub uznání) a Federální rady nebo Bundesrat (69 hlasů; státní vlády zasedají v Radě, každý z nich má tři až šest hlasů v závislosti na počtu obyvatel a je třeba volit jako blok)
volby: Bundestag - naposledy konala dne 18. září 2005 (další, které se budou konat nejpozději na podzim 2009);

Soudní moc:

Spolkový ústavní soud nebo Bundesverfassungsgericht (polovina soudců jsou voleni na sněmu, a polovina z Bundesrat)

Politické strany a jejich vůdci:

Aliance 90/Greens [Claudia ROTH a Cem OEZDEMIR]; Křesťanské demokratické unie CDU nebo [Angela Merkel]; Křesťanskosociální unie CSU nebo [Horst Seehofer]; svobodné demokratické strany FDP nebo [Guido Westerwelle]; Levá strana nebo Die Linke [Lothar BISKY a Oskar Lafontaine]; strany sociálně demokratické a JPD [Franz MUENTEFERING]

Politické organizace a jejich vůdci:

ostatní: podnikatelských sdružení a organizací zaměstnavatelů, náboženských, odbory, přistěhovalce, expellee a veteránů skupiny

Mezinárodní organizace - účast:

ADB (nonregional členů), AfDB (nonregional členů), Arctic Rady (pozorovatel), Australská skupina, BIS, BSEC (pozorovatel), CBSS, CDB, CE, CERN, EAPC, EBRD, EIB, EMU, ESA, EU, FAO, G-20, G-5, G-7, G-8, G-10, IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICCt, ICRM, IDA, IEA, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPJ, ISO, ITSO, ITU, ITUC, MIGA, Nám. (host), žádné údajeTO, NEA, NSG, OAS (pozorovatel), OECD, OPCW, OSCE, Paris Club, PCA, Schengen úmluvy, SECI (pozorovatel), OSN, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNIFIL, UNMIL, UNMIS, UNOMIG, UNRWA, UNWTO, UPU, WADB (nonregional), WCO, WEU, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO, ZC

Diplomatické zastoupení v USA:

vedoucí mise: velvyslanec Klaus SCHARIOTH
adresa: 4645 Resevoir Road NW, Washington, DC 20007
Tel.: [1] (202) 298-4000
FAX: [1] (202) 298-4249
konzulát obecně: Atlanta, Boston, Chicago, Houston, Los Angeles, Miami, New York, San Francisco

Diplomatické zastoupení z USA:

vedoucí mise: velvyslanec (neobsazeno), Charge dAffaires John Koenig
velvyslanectví: Pariser Platz 2, 10117 Berlin; vědomí - nové velvyslanectví otevřena 4. července 2008
poštovní adresa: PSČ 120, Box 1000, APO AE 09265, Clayallee 170, 14195 Berlin
Telefon: [49] (030) 2385174
FAX: [49] (030) 8305-1215
konzulát obecně: Düsseldorf, Frankfurt nad Mohanem, Hamburk, Lipsko, Mnichov

Vlajka - popis:

tři stejné vodorovné pásem černé (top), červená a zlatá

EkonomikaNěmecko
Ekonomický přehled:

Německé ekonomiky - která je pátou největší ekonomikou na světě podle parity kupní síly a Evropami největších - začal smlouvy ve druhém čtvrtletí roku 2008 jako silné euro, vysoké ceny ropy, přísnějších úvěrových trzích a zpomalení růstu v zahraničí, vzal svou daň na Germanys export -závislá ekonomika. Na 1,7% v roce 2008, růst HDP se očekává v roce 2009 negativní. Nedávné podnětů a půjčovatel pomocí budou nároky na Germanys federálního rozpočtu a podbízely plány na vyrovnání svého rozpočtu v roce 2011. Silný růst v roce 2007 vedl v nezaměstnanosti v roce 2008 klesnout pod 8%, což je nový post-znovusjednocením nízká. Toto navrhované reformy, která vznikla na základě bývalé vlády kancléře Gerharda SCHOEDER, jsou považovány za nezbytné vzhledem k chronicky vysoké nezaměstnanosti a nízkým průměrným růstem, měl požadovaný efekt. Současná vláda kancléře Angela Merkel zahájila další reformní opatření, jako je například postupné zvyšování důchodového věku povinné 65 až 67 a opatření pro zvýšení zapojení žen na trhu práce. Germanys stárnutí populace, v kombinaci s vysokou chronické nezaměstnanosti, byla sociální zabezpečení výloh na úroveň vyšší než příspěvky, ale vyšší vládní příjmy z cyklického vzestupu v 2006-07 a 3% nárůst v hodnotě-daň z přidané Germanys snížení rozpočtového schodku, aby v rámci EU na 3% limit dluhu. Modernizace a integrací východní německé ekonomiky - kde nezaměstnanost přesahuje 30%, v některých obcích - nadále nákladné dlouho-termín procesu, ovšem s ročním převody ze západu na východ ve výši zhruba 80 mld. $. Zatímco restrukturace a rostoucí kapitálové trhy byly stanoveny pevné základy k Německu již splní-termín výzvy evropské ekonomické integrace a globalizace, Germanys-export orientované ekonomiky ukázala jako nevýhoda v kontextu slabý globální poptávky.

HDP (v paritě kupní síly):

2,863 bilionu amerických dolarů (2008)

7 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

3,818 bilionu amerických dolarů (2008)

HDP - růst reálného kurzu:

1,7% (2008)

183 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 34.800 (2008)

35 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

zemědělství: 0,9%
Průmysl: 30,1%
Služby: 69% (2008)

Pracovní síly:

43,62 mil. (2008)

15 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

zemědělství: 2,4%
Průmysl: 29,7%
Služby: 67.8% (2005)

Míra nezaměstnanosti:

7,9%

96 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: 3,2%
Nejvyšší 10%: 22,1% (2000)

Nerovnosti příjmů - Giniho index:

27 (2006)

Investice (hrubé):

18,9% HDP (2008)

123 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozpočet:

Příjmy: 1,614 bilionu dolarů
Výdaje: 1,579 bilionu dolarů (2008)

Státní dluh:

62,6% HDP (2008)

20 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Míra inflace (spotřebitelské ceny):

2,8% (2008)

193 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úrokové sazby:

žádné údaje

137 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Kreditní sazby:

5,96% (k 31. prosinci 2007)

151 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

žádné údaje

186 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

žádné údaje

184 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

5,081 bilionu amerických dolarů (k 31. prosinci 2007)

7 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

brambory, pšenice, ječmen, cukrová řepa, ovoce, zelí, skot, prasata, drůbež

Průmysl:

Na světě největší a technologicky nejvyspělejší výrobce železa, oceli, uhlí, cementu, chemií, strojních zařízení, vozidel, strojů, elektroniky, potravin a nápojů, lodí a textilu

Elektřina - výroba:

594,7 mld. kWh (2007)

9 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

549,1 mld. kWh (2006)

7 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

62,31 mld. kWh (2007)

Elektřina - dovoz:

42,87 mld. kWh (2007)

Ropa - výroba:

148.100 barelů / den (2007)

46 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

2,456 milionu barelů / den (2007)

8 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Tržní hodnota veřejně obchodovaných akcií:

$ 2,106 bilionu (31. prosince 2007)

10 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

563.400 barelů / den (2005)

26 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

3,026 milionu barelů / den (2005)

5 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

367 milionů barelů (od 1. ledna 2008)

53 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

17,96 miliard m3 (2007)

32 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

97,44 miliard m3 (2007)

7 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

12,22 miliard m3 (2007)

18 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

88,35 miliard m3 (2007)

4 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

254,8 miliard m3 (1. ledna 2008)

43 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní bilance:

267,1 mld. amerických dolarů (2008)

2 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

$ 1,53 bilionů (2008)

2 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

strojní zařízení, vozidla, chemikálie, kovy a výrobky, potraviny, textil

Export - partneři:

Francie 9,7%, USA 7,5%, Velká Británie 7,3%, Itálie 6.7%, Nizozemsko 6,4%, Rakousko 5,4%, Belgie 5,3%, Španělsko 5% (2007)

Import:

$ 1,202 bilionů (2008)

4 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

strojní zařízení, vozidla, chemikálie, potraviny, textil, kovy

Import - partneři:

Nizozemsko 12%, Francie 8,6%, Belgie 7,8%, Čína 6,2%, Itálie 5.8%, UK 5.6%, USA 4,5%, Rakousko 4,4% (2007)

Rezervy deviz a zlata:

136,2 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

11 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Dluh - vnější:

4,489 bilionu dolarů (30. června 2007)

4 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - doma:

924,7 mld. dolarů (2008)

6 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - v zahraničí:

1,36 bilionů dolarů (2008)

5 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

euro (EUR) za jeden americký dolar - 0.6734 (2008), 0.7345 (2007), 0.7964 (2006), 0.8041 (2005), 0,8054 (2004)

Komunikace / internetNěmecko
Telefony - pevné linky:

53,75 milionu (2007)

5 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

97,151 milionu (2007)

9 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: Německo má jeden z světů technologicky nejvyspělejší telekomunikačních systémů, jako důsledek intenzivní investiční výdaje od znovusjednocení se dříve zaostalé systém východní části země, jejíž počátky sahají do druhé světové války, byla modernizována a integrovaná s že v západní části
domácí: Německo slouží rozsáhlý systém automatické telefonní ústředny propojeny moderní sítě Fiber-optic kabel, koaxiální kabel, mikrovlnné rádiové relé a domácí satelitní systém, celulární telefonní služby jsou široce dostupné, rychle rozšiřuje, a zahrnuje roamingové služby do mnoha cizích zemí
International: kód země - 49; Germanys mezinárodní služba je výborný ve světě, který se skládá z rozsáhlé pevniny a podmořských kabelových zařízení, stejně jako v pozemských stanic, Inmarsat, Intelsat, Eutelsat a Intersputnik satelitních systémů (2001)

Rozhlasové stanice:

AM 51, FM 787, krátkovlnný 4 (1998)

Televizní stanice:

373 (plus 8042 opakovačky) (1995)

Internet - kód země:

.de

Internet - host:

22,606 milionu (2008)

3 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

42,5 mil. (2007)

8 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaNěmecko
Letiště:

550 (2007)

14 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 331
Nad 3047 m: 14
2438 až 3047 m: 52
1524 až 2437 m: 58
914 až 1523 m: 72
Pod 914 m: 135 (2007)

Letiště - s nezpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 219
2438 až 3047 m: 1
1524 až 2437 m: 3
914 až 1523 m: 34
Pod 914 m: 181 (2007)

Heliporty:

28 (2007)

Potrubní systém:

zkapalněný 37 km; plynu 25094 km; ropa 3546 km; čištěná ropa 3828 km (2007)

Železniční trati:

celkem: 48215 km
normální rozchod: 47962 km 1.435-m rozchod (20278 km elektrizovaná)
úzkorozchodná: 229 km 1.000-m rozchod (16 km elektrizovaná), 24 km 0.750-m rozchod (2006)

7 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Délka silnic a dálnic:

celkem: 644.480 km
silnice: 644480 km (zahrnuje 12.400 km rychlostních silnic)

13 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Vodní cesty:

7.467 km

20 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní loďstvo:

Celkem: 393
podle typu: hromadný dopravce 2, náklad 43, chemický tanker 13, kontejner 284, zkapalněný plyn 5, 5 cestujících, osobní / nákladní 27, ropný tanker 11, najet na / drmolit 3
cizí-vlastnil: 11 (Čína 2, Kypr 2, 1 Dánsko, Finsko 4, 1 Nizozemsko, Švédsko 1)
registrovaná v jiných zemích: 2998 (Antigua a Barbuda 941, Austrálie 2, 44 Bahamy, Bermudy 22, Brazílie 6, Bulharsko 63, Barma 1, Kanada 3, 15 Kajmanské ostrovy, Kypr 189, Dánsko 9, Dánsko 1, 1 Estonsko, Finsko 1, Francie 1, 2 Gruzie, Gibraltar 129, Hong Kong 6, Indie 2, Indonésie 1, Isle of Man, 56, Jamajka 4, Libérie 849, Lucembursko 5, Malajsie 1, Malta 91, Marshallovy ostrovy 235, Mongolsko 4, Maroko 2 , Nizozemsko 75, Nizozemské Antily 43, Norsko 1, 1 NZ, Panama 44, Portugalsko 2, Portugalsko 18, Rusko 1, Svatý Vincenc a Grenadiny 3, Singapur 24, Slovensko 3, Španělsko 1, 4 Španělsko, Srí Lanka 5, Švédsko 5, 1 Turecko, Velká Británie 76, USA 5) (2008)

26 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

Bremen, Bremerhaven, Duisburg, Hamburg, Karlsruhe, Lubeck, Rostock, Wilhemshaven

ObranaNěmecko
Obrana - složky:

Spolkové armády (Bundeswehr): armády (Heer), Námořnictvo (Deutsche Marine, včetně vojenských leteckých paže), letectvo (Luftwaffe), Střední Zdravotnické služby (Zentraler Sanitaetsdienst) (2008)

Věk pro vojenskou službu:

18 let (stav slouží 9-měsíční turné povinné vojenské služby) (2004)

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49: 19594118
ženy 16-49: 18543955 (2008)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49: 15906930
ženy16-49: 15051183 (2008)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 442972
ženy: 420801 (2008)

Výdaje na obranu:

1,5% HDP (2005)

108 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
RůznéNěmecko
Mezinárodní spory:

žádný


Zobrazit všechny obrázky: Německo

Diskuze k článku: Německo

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Německo Příspěvek k článku: Německo Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Německo
 Poradna k článku Německo
Diskuze k článku: Německo
 Diskuze k článku Německo
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · Hry online · Games online  · RoboStav
Copyright (c) 2020 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Německo
Německo


Německo
Německo


Německo
Německo


Německo
Německo


Německo
Německo


Fotogalerie (80)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
03.11: Dobrý den, chtěla bych se zeptat, kdy v Německu slaví svátek Kateřina. Něme...
22.09: citaceAn onymní sebastian: /citace ......
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Andrea, zítra Jonáš