Kupujeme bulka

... :-) ...&

&&&Kupujeme bul&ka &&&&&

&&&JAK VYB&RAT &TN&&&&&

&&&&P&li& asto se setk&v&m s lidmi, kte& se nechaj& un&st jedinenost& bulteriera a po kr&tk&m uv&en& se rozhodnou pro koupi &tnte. Samozejm si pes inzer&t najdou chovatele, kontaktuj& jej a maj& pocit, e udlali v&e pro dal&& &astn& ivot s vytouen&m bul&kem. Zklam&n&, kdy je v&e jinak, je pak velik&. Rozhodla jsem se p&padn& z&jemce pouit, jak postupovat pi koupi &t&tka a vyvarovat se neznalostem a hlavn nenalett tkzv. mnoitelm, kte& sleduj& pouze kvantitu, nikoliv kvalitu. Pokud nem&te &dn& zn&m&, kte& se chovem bul zab&vaj& (nejradji p&r let), seete si ve&kerou dostupnou literaturu, kter& existu je a s plemenem se nejd&ve podrobn seznamte. Doporuuji knihu BULTERI&R od Bethany Gibson, peklad z angl. Mysl&m, e tato kniha v&s me dostaten vyzbrojit vdomostmi. Kad& m&te individu&ln& p&stup a podm&nky, nejsou-li proto nkter& informace dostaten zodpovzen& z literatury, je teba se poptat mezi chovateli. Hlavn pehodnote, jestli je bul&k ten prav& pes pro v&s.!!!!!!!!!&&&&&&

&&&&&Jak naj&t dobr&ho chovatele?&&&&&&&

&&&&Kontaktujte radji v&ce chovatel a nav&tivte je osobn. Nechte si uk&zat v&echny psy a pozorn sledujte, v jak&m jsou stavu... nap. nejsou-li podvyiven&, stav srsti (bul&ci trp& na ekz&my a rzn& kon& onemocnn&), pokud se v chovu najde ojedinle pes s tmito probl&my, celkem se nic nedje, ale je-li postieno v&ce ps, pozor. Nechte si psy postupn uk&zat a pozorujte, jak se k v&m chovaj&. Dobr& pes s dobrou povahou v&s vele piv&t& a m& z v&s zjevnou radost, i kdy jste ciz&. V&taky jsou nkdy tak razantn&, e jste v moment jak koule bl&ta, proto se adekv&tn oblete. I mezi psy jsou povahov& odchylky, ty lze akceptovat, ov&em drtiv& vt&ina ps z chovu by se mla chovat, tak jak jsem uvedla. Jestlie v&m chovatel nen& ochoten sv& psy pedv&st, zdvoile podkujte a odejdte. Velk&m kladem je, kdy me chovatel pustit nkolik ps najednou, nep&mo se t&m dozv&te, e psi nejsou agresivn& a jsou tolerantn& k ostatn&m psm, p&padn k jin&m dom&c&m zv&atm. Prohl&dnte si teba u&i a oi, bul&ci m&vaj& asto z&nty a opt tady plat&, e pokud se toto onemocnn& objev& u v&ce jedinc, napov& v&m to leccos o chovateli, teba jen to, e si ps nev&&m&, nem& na n as, nebo nevnuje pozornost zdravotn&mu stavu sv&ch mil&k, potamo &tat. D&le si uvdomte, e kdy na dvorku chovatele uvid&te men&& zoologickou zahradu, nen& nco v po&dku. Jsou-li kotce narvan& psy rzn&ch plemen (samozejm lukrativn&ch), nen& to zn&mka obrovsk& l&sky ke psm, ale k penzm. Pi odchovu &tat potebuje v&echen as fena se &taty, v t& dob jdou ostatn& psi trochu stranou, take si jist dovedete pedstavit tu pem&ru p&e, kterou dostanou des&tky ps tchto obrchovatel. Tito lid& se sna& v&& z&jem vidt ostatn& leny smeky obej&t a vymluv& se. Rad&m - odejdte a nenech&vejte na sebe &dn& spojen&. Chtjte vidt v&echny psy a v jak&ch podm&nk&ch ij& a pokud v&m toto nen& umonno, &tn si nekupujte, ani za polovin& cenu !!!!!! Obvykle pak do veterin&e vraz&te mnohem v&ce, protoe &tata z tchto chov neb&vaj& zdrav&. &&&&&&

&&&&&Chovatel a zpsob chovu v&m sed&, hur&. Co d&l.&&&&&&&

&&&&Seznamte se s budouc& matkou va&eho &tnte, mysl&m t&m zdravotn& stav, povahu, v&stavn& ocenn& apod. Pokud chovatel vlastn& i otce &tat, plat& tot&. Kdy otce nevlastn&, co je nejbnj&&, zjistte u chovatele, pro si vybral pr&v tohoto psa, bli&& informace v&m pov& s&m majitel ch. psa nebo i poradce chovu. U bulterier se do chovu pou&t& pouze samci se zn&mkou V&BORN&, tzn. e nemaj& &dn& velk& nedostatky v exteri&ru. Vt&ina chovatel na sv& feny vyb&r& psy, kte& maj& v&stavn& &spchy, ale zdravotn& stav asto chovatel tak &pln nezn&. Lze se jen spolehnout na instinkt chovatele, e zvolil toho spr&vn&ho psa. Kad& norm&ln& lovk chce m&t odchovy zdrav& a kr&sn&, take vyb&r& chovn& psy podle nejlep&&ho svdom& a vdom&. &tata z p&buzensk&ho spojen& mohou b&t ponkud n&chylnj&&, ale b&vaj& kr&sn&. Ujasnte si, jestli jste ochotn& podstoupit i toto riziko. Pokud ne, pedem si zjistte, zda jde o p&buzenskou plemenitbu, zejm&na &zkou p&b. plemenitbu. Tuto informaci v&m sdl& tak& na plemenn& knize, kam se vrhy do 14 dn po narozen& hl&s&. Kdy u se chovatel uch&l& k p&b. plem., sleduje t&m vt&inou njak& exteri&rov& znak, kter& chce upevnit.&&&&&&

&&&&&JEDETE SI VYBRAT &TN, co pesn budete sledovat?&&&&&&&

&&&&&tn je k odbru v 7 t&dnech, v&jimen v &esti t&dnech, ne v pti !!!!!! Na &tn se jdte minim&ln jednou bhem odchovu pod&vat a zamte se na cel& vrh, nikoliv jen na sv&ho vybran&ho pejska. Zdrav& dobe iven& &t&tka pozn&te na prvn& pohled, jsou jednodu&e spokojen&. V&&mejte si hlavn zadek, jestli maj& such& nezduen& a nezarudl& konen&ky, co je zn&mka, e &tata neprjmuj&. Obrovsk& jakoby natekl& b&&ka neznamenaj&, e &tata ij& v pebujel&m pepychu, n&br jsou &patn oderven&, v hor&&m p&pad nejsou oderven& vbec. Srst u miminek je sice jin& ne u dosplc, ale mus& b&t hladk&, ist&, voav& a i trochu leskl&. Matka me b&t sice pohubl&, zejm&na u v&cepoetn&ho vrhu, ale nikoliv podvyiven& a vychrtl&. Samozejm, e fena se &taty nen& pr&v ve v&stavn& kondici, ale je-li v&e v po&dku, m& dobrou n&ladu, nen& zbyten nerv&zn& a v mez&ch monost& samotn& feny je nakrmen& a ist&. (Nkter& feny, jakmile zabeznou, odm&taj& potravu a za&naj& j&st a ve chv&li, kdy zanete pikrmovat &tata, protoe vlastn&m ml&atm zanou z&vidt. Zpsob& t&m chovateli nejednu tkou chvilku.) &tata mus& b&t ubytov&na v teple, m&te-li pocit, e jsou teba v prvanu, v&hejte s odbrem, takov& &t. mohou b&t nastydl& a probl&mov&. V&br &tnte je emotivn& z&leitost. Je teba si ujasnit, jestli chcete pejska pouze pro radost i do chovu. Pi prvn& n&v&tv mete za &tn zaplatit z&lohu, kter& chovatele zavazuje, e va&e &t&tko neprod&, ov&em na druh& stran, pokud si rezervovan& &tn neodeberete, vznikaj& t&m chovateli probl&my, nebo obvykle toto &tn nenab&z& a neinzeruje, take cel& koloto s prodejem za&n& znova, co znamen& urit& v&daje, kter& si chovatel uhrad& z va&& z&lohy nebo z jej& adekv&tn& &sti.&&&&&&

&&&&&JEDETE SI PRO &TN&&&&&&&

&&&&Znovu pekontrolujete stav &tnte, tentokr&t se pod&vejte i na pup&k, nen&-li na nm k&la. T& se lze ov&em jednoduch&m chirurgick&m z&krokem zbavit a na dal&& ivot pejska ji nem& vliv. U pejsk pekontrolujte varlata, jsou-li hmatn& a sestoupl&. Je dobr& se pod&vat do tlamiky na zuby, zejm&na pokud chcete &tn do chovu. Mus&m v&ak podotknout, e &t&tka m&vaj& asto podkus, kter& povauji sp&& za klad, nebo je tu velk& nadje, e toto &tn bude m&t v dosplosti kr&sn& nkov& skus. &tn nesm& b&t vypla&en&, prav& bul&ci se na v&s vrhnou a budou na sebe v&emon upout&vat pozornost. Zjistila jsem, e smlouva nemus& b&t p&semn, pokud jsou ob strany svoln&, sta& i &stn& dohoda. Kdy se smlouva p&&e, mla by urit obsahovat p&padn& nedostatky &tnte, ale i klady.&&&&&

Kupujeme bulka : 241-ozzy-danny-1184731749

Kupujeme bulka : 241-ozzy-danny-1184731778

Kupujeme bulka : 241-ozzy-danny-1184731815

Kupujeme bulka : 241-ozzy-danny-1184731840

Kupujeme bulka : 241-ozzy-danny-1184731861

Kupujeme bulka : 241-ozzy-danny-1184731889

Kupujeme bulka : 241-ozzy-danny-1184731947

Kupujeme bulka : 241-ozzy-danny-1184732021

Kupujeme bulka : 241-ozzy-danny-1184732046

Kupujeme bulka : 241-ozzy-danny-1184732064

Kupujeme bulka : 241-ozzy-danny-1184732083

Kupujeme bulka : 241-ozzy-danny-1184732108

Kupujeme bulka : 241-ozzy-danny-1184732148

Kupujeme bulka : 241-ozzy-danny-1184732240

Kupujeme bulka : 241-ozzy-danny-1184732286

Kupujeme bulka : 241-ozzy-danny-1184732361

Kupujeme bulka : 241-ozzy-danny-1184732476

Kupujeme bulka : 241-ozzy-danny-1184732656


Pidat koment (0) >>>

Pidno: 18.07.2007 000 06:06...

<< pedchoz lnek <<>> dal lnek >>

Kontakt · Kniha nvtv · CelySvet.cz
Dnes je  01. 02. 2023 - Dnes m svtek Hynek, ztra  Nela >>>
Anglit bulterii a ve kolem nich !!!


Celkem
Tden
Dnes
Online
MaxOn

208155
37
5
1
1

Logo: BlogBulterii Ozzy a Danny