Chovn psa v ordinaci

...ps den pro psa...&

&&CHOVAN& PSA V ORDINACI&&&&

&(z knihy Psovi p&telem v nesn&z&ch od MVDr. Petra Skalky)&&&

&Do veterin&rn& ordinace chod& psov& rzn&. Psi sebevdom&, kte& se chovaj& nenucen, rozhl&dnou se, omuchaj& dosaiteln& pedmty a nev&haj& u stolu zvednout noiku. S takov&mi zv&aty neb&v& probl&m nav&zat kontakt, poda&-li se je udret na m&st. Vy&etov&n& pihl&ej& sp&&e zvdav a vbec d&vaj& najevo, e jsou nad vc&. Na zvrol&kae se d&vaj& blahosklonn a kousnout se ho sna& jen v&jimen. M&m r&d boxery Jsou to vesel& a vl&dn& psi, s nimi neb&v& probl&m naj&t spolenou e. Po nkolika slovech zanou vrtt cel&m psem a pak se u n&v&tva ordinace odb&v& ve vz&jemn& shod. Jednou vstoupil do m&stnosti star&& boxer a t&zav se na mne zad&val. Kdy jsem k nmu zahovoil, zdrenliv zavrtl ocasem. Povaoval jsem t&m sezn&men& za dokonen& a s&hl smrem k jak&si bouli, oznaen& majitelem za &tvar ke psovi nepat&c&. Vtom po mn boxer ipern chapl. Stail jsem uhnout a vy&tav jsem se pod&val na rozz&en&ho p&na, kter& se vbec nesnail psovi v akci zabr&nit. &"On to vdycky dl&, pravil ten dobr& mu se sm&chem. Zejm celou z&leitost povaoval za test, jak dobe m& pan doktor vyvinut& pud sebez&chovy.&&&

&&
Jin& psi se ordinace tak boj&, e mus& b&t pivleeni nebo pineseni. Bl&&-li se hmotnost psa hmotnosti majitele, nemus& se to podait, a jednodu&&& &kony, nap&klad okov&n&, se pak odb&vaj& v ek&rn nebo dokonce ped n&. St&v& se toti a neekan asto, e subtiln& d&venka vlastn& sedmdes&tikilovou dogu, se kterou si nev& rady. Stejn ast& jsou opan& p&pady, kdy mu s postavou z&pasn&ka tk& v&hy pinese ivavu i trpasli&ho jezev&ka; ti nedlaj& zpravidla pot&e. V pamti mn utkvla &dost drobouk& d&vky, abych naokoval psa, kter&ho tat&nek dr& ped ordinac&, neb se ho neda& dostat dovnit. Vy&el jsem ped budovu, kde se statn&m ov&kem z&polil drobn& p&n. &"Je&t ne, doktore, varoval a jal se energicky kroutit obojkem. Ov&k se je&t chv&li zm&tal, ne zaal viditeln vadnout. &"Ted&'!&" zavelel mu. &"A rychle, u ho dlouho neudr&m!&&&

&Pev&n& vt&ina ps je prosted&m ordinace zaraen&. Chovaj& se nejist a vy&tav poul& oko na sv&ho p&na, kam je to pivedl a zda je tam nechce nechat. Stav jejich sebevdom& me b&t je&t umocnn n&hubkem, na kter& psi neb&vaj& zvykl& a jeho nasazen& berou jako degradaci osobnosti. Pokud ov&em nedojde k situaci, kter& se v ordinac&ch zhusta pihod&: p&n i pan& postav& ps&ka na vy&etovac& stl, odepnou mu obojek, sejmou ko&&k, poodstoup& o krok a z&libn si hotov& d&lo prohl&dnou. Pak vyk&vav upou oi na pana doktora . . .&&&

&&
N&hubek na ps&m um&ku v ordinaci v&t&me. Rozhodn usnadn& prvn& kontakt. Je-li chov&n& psa vst&cn& nebo vyaduje-li to vy&eten&, vdy ho meme nechat sundat, co je snaz&& varianta ne p&pad, kdy pes nespolupracuje a majitel n&hubek s sebou nem&. Nezb&v&, ne z obvazu vyrobit smyku a s jej& pomoc& tlamu zajistit. Probl&mem me b&t, kdy to chovatel neum& a veterin&e chce pes kousnout. Postup je n&sleduj&c&: oko z obvazu navl&kneme psovi na enich tak, e jednoduch& uzel je pod bradou. Dot&hneme, aby pes nemohl otev&t tlamu a za u&ima zav&eme. Udret tlamu zavenou, k tomu nen& zapoteb& &dn& velk& s&ly. Hor&& je opan& p&pad, kdy je teba udret alespo chv&li tlamu doko&n. Pokud to chovatel nesvede domluvou a rukama, dl& se to pomoc& dvou smyek, zaklesnut&ch za &pi&ky spodn& a horn& elisti. U velk&ch ps v&ak tento &kon vyaduje dobr& fyzick& fond majitele.&&&

&Obas je poteba vy&etit zv&e i zespodu a ps&k si odm&t& lehnout. Opt mus& zakroit chovatel pomoc& jednoduch&ho hmatu. Postav& se i poklesne k boku stoj&c&ho psa. Pot& uchop& pes z&da psa nohy, kter& m& bl& k sob. Tahem rukou a tlakem pedlokt& zvrhne psa z&dy na sebe. V&sledkem je pes le&c& hbetem k majiteli. Jeho jedna ruka dr& spodn& hrudn& konetinu a loktem fixuje hlavu. Druh& ruka dr& spodn& p&nevn& konetinu a loket fixuje zadn& polovinu bicha. Nejastji v&ak posta& k drobn&m z&krokm, nap&klad p&chnut& injekce, velk&ho psa zaman&vrovat do rohu m&stnosti tak, aby nemohl couvat a mezi koleny mu pidret krk. Ruce zst&vaj& voln& pro eventu&ln& fixaci hlavy. Mal& ps&ky je vhodn& vz&t do n&rue. Tsn& kontakt s majitelem je uklidn& a tlapky nemaj& ve vzduchu oporu.&&&&

&
Nejjednodu&&& je situace, kdy mezi chovatelem a psem panuje ovzdu&& vz&jemn& dvry. Potom posta& kontakt doprov&zen& vl&dnou domluvou a n&v&tva veterin&rn& ordinace se ve vt&in p&pad odbude rychle a ke spokojenosti v&ech z&astnn&ch stran.&&&

&Pipravila: &&&Klementov& Hana&&&


Pidat koment (0) >>>

Pidno: 09.08.2007 000 05:58...

<< pedchoz lnek <<>> dal lnek >>

Kontakt · Kniha nvtv · CelySvet.cz
Dnes je  02. 02. 2023 - Dnes m svtek Nela, ztra  Blaej >>>
Anglit bulterii a ve kolem nich !!!


Celkem
Tden
Dnes
Online
MaxOn

208157
36
1
1
0

Logo: BlogBulterii Ozzy a Danny