Hrn a bezost

...feneky....&

&&&H&r&n& a bezost &
&&
&(z knihy Psovi p&telem v nesn&z&ch od MVDr. Petra Skalky)&&&&

&asto sl&ch&v&me ve veterin&rn& ordinaci ot&zky: &'Pipou&tli jsme na&i Fifinku pesn sedm& den a pro nen& bez&?&' nebo &'Pes se snail, ale Fifinka mu vbec nepodrela, nen& j& nco?&' Odpov b&v& snadn&, le reakce majitele Fifinky na ni je rozlin& a nedviv&. Vdy Nov&kovi pipou&tj& jejich ufinku taky sedm& den a ona m& pak vdycky &tata! Jak je to s delik&tn&m a jemn&m sexu&ln&m cyklem u feny?&&&

&&
Prvn& &je nast&v& u feny mal&ho plemene mezi 7. a 10. ms&cem, u jej& velk& kolegyn mezi 10. a 15. ms&cem. Ji tato prvn& &je, kter& se u psa &k& h&r&n&, me b&t plodn&, zabeznut& v&ak nen& zat&m &douc&. Zpravidla je&t nen& dokonen tlesn& v&voj zv&ete. Prvn& h&r&n& tak& me b&t znan del&& ne se stane pozdji obvykl&m. Dal&& &je se opakuj& ponejv&ce dvakr&t ron, na jae a na podzim. Mal& plemena se mohou h&rat astji, velk& pouze jednou ron. Prvn& stadium &je, jak&si &vod cel&ho cyklu je doprov&zen zduen&m zevn&ch pohlavn&ch org&n feny. Za&n& odkap&vat &dk&, krvav zbarven& prhledn& tekutina. Pach feny se stane pro psy neobyejn atraktivn& a okolo fenina obydl& se zanou rojit jedinci neuviteln&ho vzhledu a nekonen& trplivosti. Fena zat&m dvrnj&& projevy odm&t&. Toto stadium trv& rzn, od 5 do 15 dn. Potom se rychle, bhem nkolika hodin v&tok zmn& na lutooranov&, kaln& hlen. Nastala ovulace a fena je schopn& oplozen&. Shrom&dn& psi zn&sob& svou vynal&zavost, aby se k n& dostali. Tak& chovatel zv&&& ostraitost, nebo nast&v& kritick& obdob&, dvou, maxim&ln ty dn. Fena se dvrnostem nebr&n&, naopak nadb&h& tm nejo&klivj&&m n&padn&km. A dojde ke kryt& nebo ne, v&tok se zmn& opt na krvav zbarven& a &je nkolik dn dozn&v&. Fena je st&le pro psy zaj&mav&, ale u s nimi nechce nic m&t. Popsan& proces svd& o rozlinosti rzn&ch jedinc. U jedn& feny za&n& plodn& obdob& &je u &est& den po jej&m za&tku, u druh& a dvan&ct& den. Co je z&rove odpovd& na ot&zky z &vodu tohoto pov&d&n&.&&&

&Bezost u feny trv& 58-65 dn. Fena zpravidla zleniv&, ulevuje si, br&n& se vt&& n&maze i rychl&m pohybm. Od druh& poloviny gravidity se za&n& zvt&ovat objem jej&ho bicha. S pich&zej&c& dobou porodu fena zal&z& do sv&ho pel&&ku a odm&t& potravu. N&stup porodu signalizuje neklid a stupuj&c& se tlaen&. Fena me t&m p&dem astji moit. Pot& odtee prvn& voda, vt&& mnostv& ir&, naloutl& a vazk& tekutiny Po n& n&sleduje druh& plodov& voda, hust& modrozelen& tekutina. V t&to druh& vod se u nach&z& &tn, k jeho vypuzen& by mlo doj&t bhem nkolika minut, maxim&ln do dvou hodin po odchodu vody. Krat&& perioda je zpravidla u fen, kter& ji v&cekr&t rodily, del&& u prvorodiek. V t&to f&zi se nejastji porod zadrhne a je teba vyhledat pomoc veterin&rn&ho l&kae. M&-li porod hladk& prbh, po &tnti jsou vypuzeny plodov& obaly (lko), kter& fena zpravidla seere.&&&

&Po porodu by mla fena kad& &tn ol&zat a manipulovat si ho k vem&nku, kde se zdrav& &tn za chv&li pisaje. Prvniky nemus& vdt, co dlat, ba dokonce se od ml&at sna& ut&ci. Je pak na chovateli, aby r&zn&m z&sahem pipomnl fence jej& povinnosti. Zhruba ti t&dny se &tata iv& pouze matesk&m ml&kem. Prvn&ch nkolik dn se od nich fena nevzdaluje, olizov&n&m pom&h& ml&atm se vypr&zdnit a ukl&z& po nich. Od piblin t& t&dn vku je as za&t &tata pikrmovat. Matesk& ml&ko pest&v& stait. Tak& jim za&naj& rst zoubky, bolestiv kou&ou m&mu do cec&k a j& je to nep&jemn&. V t&to dob je teba &tata poprv& odervit bez ohledu na to, zda chovatel u feny nkdy vnitn& cizopasn&ky vidl. Nejjednodu&&& zpsob je vstrit kad&mu ml&dti p&slu&nou d&vku l&ku p&mo do tlamiky&&&

&Nejrozumnj&& je psm do jejich cyklu moc nemluvit. Ide&ln& je m&t fenu s vybran&m psem pohromad celou druhou polovinu h&r&n&. Prbh porodu pak moudr& chovatel sleduje z povzd&l& a m&-li hladk& prbh, nezasahuje do nj. Ostatn, bude m&t dost prostoru se realizovat od po&tku pikrmov&n& &tat - od tohoto okamiku bude m&t starost& dost a dost.&&&&Pipravila : Klementov& Hana&&

Hrn a bezost : 283-ozzy-danny-1188368546

Hrn a bezost : 283-ozzy-danny-1188368561


Pidat koment (0) >>>

Pidno: 29.08.2007 000 08:19...

<< pedchoz lnek <<>> dal lnek >>

Kontakt · Kniha nvtv · CelySvet.cz
Dnes je  01. 02. 2023 - Dnes m svtek Hynek, ztra  Nela >>>
Anglit bulterii a ve kolem nich !!!


Celkem
Tden
Dnes
Online
MaxOn

208155
36
4
0
1

Logo: BlogBulterii Ozzy a Danny