Troka humoru :)

nco na zasmn !!!&&&&&&&&&&&&Pozn&te, e jste pejskaem, kdy...&&&&&&&granule jsou na va&em n&kupn&m seznamu kad& t&den &&&&v&& pes sp& s v&mi &&&&venen& a v&kaly va&eho psa se staly zdrojem konverzace pro v&s a va&e okol& &&&&v aut nevid&te pes sklo, protoe v&ude zevnit jsou otisky enichu &&&&m&te 32 rzn&ch jmen pro va&eho psa. Nejv&ce z nich ned&v& &dn& smysl, ale pes jim rozum& &&&&m&te r&di lidi, kte& maj& r&di va&eho psa a pohrd&te lidmi, kte& ho r&di nemaj& &&&&nos&te ps& su&enky v penence nebo kapse &&&&kdy vy a pes onemocn&te v jeden den chipkou, psa je&t tent& den prohl&dne veterin&, zat&mco v&m sta& p&r pr&&k z drogerie &&&&v&& pes zest&rne a je artritick&, tak jdete kupovat devo a budujete mu mal& schodi&t, aby nemusel sk&kat do postele &&&&vbec v&m nepipadne divn& vyl&zt na dvorek a mumlat:&'vyurej se, tak u kakej.&' Zat&mco sousedi podezele sleduj& va&e chov&n& &&&&kdy zasp&te, radji nesn&d&te, jen abyste vyvenili psa &&&&vy jste jedin& idiot jdouc& v siln&m de&ti, protoe v&& pes potebuje dlouhou proch&zku &&&&nepokraujete do dal&&ch bar se spolupracovn&ky, protoe pes je&t nejedl a mus& ven &&&&va&e v&kendov& aktivity jsou pl&novan& kolem proch&zek se psem &&&&m&te zvl&&tn& misku s vodou v lonici, kdyby pes dostal v noci &ze, a nemus& daleko &&&&va&e mraznika obsahuje v&ce masa pro psa ne nco jin&ho &&&&nikdy nedokon&te kus bifteku nebo kuete, ani by to v&& pes ochutnal &&&&sn&h na dvorku odh&z&te cikcak tak, aby v&& pes mohl dos&hnout v&ech sv&ch obl&ben&ch bod &&&&nepestanete j&st, kdy jste na&li v j&dle ps& chlupy, dokonce se je&t zds&te, e se mu v posledn& dob njak rozdvojuj& &&&&v&& pes je hvzda va&eho internetov&ho m&sta &&&&pob&v&te v ps& &sti m&stn&ho knihkupectv& &&&&&perkovnice neobsahuje &dn& drahokamy .... jen ty sponky pro psy &&&&v&& hladov& manel pijde z pr&ce, zvedne kryt z p&nve na kamnech a &k&, &' Je toto moje j&dlo nebo ps& j&dlo?&' &&&&v&& hladov& manel jednou omylem ochutnal ps& potravu a &dal o p&davky &&&&m&te ps& chlupy vlepen& pod p&skou na zabalen&ch d&rk&ch &&&&m&te ps& hraky a d&rky ve va&em kufru &&&&m&te nkolik fotoalb, v&ude jsou fotky ps, ale kdy chcete dtem uk&zat praddeka, nemete si vzpomenout, kde skonila ta fotka &&&&kdy jdete kupovat auto, vezmete si s sebou nkolik prav&tek a m&te zavazadlov& prostor, jestli se v&m tam vejdou pepravn& klece &&&&nasypali jste si popcorn do ps& misky &&&&vyt&hnete kreditn& kartu a jsou na n& pilepen& ps& chlupy &&&&kdy si nech&te vyvolat film, nen& jedin& fotka s lovkem &&&&lid& v pr&ci v&m pestali nab&zet kart&e na obleky, protoe jim do&lo, e jste zabit& p&pad &&&&doma m&te ps&ch pel&&k, v&kac&ch hraek, obojk, vod&tek, postroj a pepravek na psy v&c ne m&te ps &&&&po setk&n& s jin&mi pejskai si bhem ticeti sekund zapamatujete jm&no psa, ale jm&no majitele si nezapamatujete, dokud se s n&m nesetk&te aspo je&t tyikr&t &&&&nerozm&&l&te se dvakr&t nad t&m, zda m&te d&t sv&mu psovi l&znout zmrzliny ze sv&ho kornoutku &&&&hovo&te o sv&ch pejsc&ch jako jin& o sv&ch dtech i vnouatech &&&&pokud jste pipojen na internet, vnujete se vyhled&v&n& novinek o psech v&eobecn, o sv&m plemeni, prohl&en&m seznam, fotografi&, dotaz a odpovd&, chat o psech, poslouch&n&m zvuk, vyhled&v&n&m chovatelsk&ch stanic a v&eho co se t&k& ps &&&&na kad&ho pejska, kter&ho potk&te na ulici se usmjete &&&&kdy s&hnete do kapsy, vdycky v&m vypadnou ps& granulky, pamlsky a s&ky na sb&r&n& hrom&dek &&&&dlouze diskutujete s p&teli jak nejl&pe zastihnout ps& dr&pky, ale vy sami jste je&t nikdy nebyli na pedik&e ani manik&e &&&&knihovnu m&te peplnnou knihami o psech a ps&ch hrdinech &&&&za nejkr&snj&& okamiky dne pokl&d&te dobu str&venou se sv&m psem &&&&d&v&te se na p&&ern& filmy jen proto, e se v masov& sc&n objev& asi na ti vteiny va&e plemeno &&&&jedin& na co se v&s mou v&ichni p&tel& zeptat pi setk&n& je ot&zka : Jak se maj& psi ? nebo Kolik ps te m&te ? &&&&na sv&ch novoron&ch p&n&ch jsou jedin va&i psi (ostatn& lenov& rodina jen z&dka) &&&&&&&&&&&&&&Pro je skvl& b&t pes?&&&&&&Nikdo od v&s neek&, e se budete kad& den koupat. &&&&&Kdy v&s nkde svd&, klidn se podrbete. &&&&&&&patn& j&dlo pro v&s neexistuje. &&&&&&Kost ze zverimexu v&s zabav& na cel& hodiny. &&&&&&Kdy v&m narostou chlupy na neobvykl&ch m&stech, nikdo si toho nev&imne. &&&&&&Mete proleet cel& dny bez obav, e v&s nkdo vyhod&. &&&&&&Kdy d&te ciz&mu lovku hlavu do kl&na, nem&te z toho probl&my. &&&&&&St&le m&te radost, kdy vid&te stejn& lidi. &&&&&&&&&P&es na ryb&ch&&&&&&&&Pro nen& dobr& br&t s sebou psa na ryby:&&&&&&&Hrozn se tam nud&. &&&&&tk& na navij&k. &&&&&tk& na ryb&e a ere jim tsto. &&&&&Pel&z& pruty. &&&&&Podl&z& pruty. &&&&P&leitostn pad& do vody. &&&&Sna& se vynorovat ondatru. Po&n& si pi tom tak, e v&echna hl&na l&t& na v&s nebo na va&eho souseda. &&&&&&&&Pokud vl&&te& (zvl&&t na mal&m zarostl&m pstruhov&m potoce): &&&&&&&Pokud je k tni jedin& slu&n& p&stup, pes se k nmu dostane jako prvn&, hlasit se napije a pak odejde. T&m v&m popla&& v&echny ryby. &&&&Pokud se tam n&hodou dostanete prvn& vy a poda& se v&m perfektn& hod pes celou t, pes se prosm&kne okolo v&s a hlasit se napije. &&&&Pokud je to opravdu slibn& t, zaplave si v n&. &&&&Pokud pes nen& v dohledu a v&m se poda& kr&sn& hod a k ohybu na spodn&m okraji tn, vz&pt& odtamtud vyplave v&& pes. &&&&Celou cestu se t&&te na t, kde v&m loni zabralo nco velk&ho. Pes se na ni t&& tak&, i kdy tam v ivot nebyl. Kdy se potom pipl&&te na nejvhodnj&& m&sto a opatrn vyhl&dnete za kov&m, prvn& co v tni uvid&te bude v&& pes. &&&&&&Pro je dobr& br&t s sebou psa na ryby:&&&&&&Nechutnaj& mu. &&&&M& radost, e s n&m jdete ven. &&&&Do nieho v&m nekec&. Ani kdy za cel& den chyt&te jen p&r okounk. &&&&Vas v&s upozorn& na p&choz&. &&&&Pohl&d& v&m vci. &&&&Napije se kdekoliv a kdy m& hlad, neremc&. &&&&Kdy ho podrbete na hlav, vdn se na v&s pod&v&. &&&&V noci heje. &&&&Obas spadne do vody. &&&&Pokud jste unaven& a chcete se v parn&m dnu osvit, vyl&kejte such&ho psa na mlinu a poc&kejte ho. S&rie ksicht, kter&mi v&s za tuto nep&stojnost obda&, je lep&& osven& ne orosena dvan&ctka. &&&&Uijete si spoustu srandy, a si budete vynd&vat kl&&ata. &&&&&Veer pjde ven jen ze zdvoilosti.& &&&&&

&&V em jsou psi lep&& ne eny&: &&&

&
&Rodie va&eho psa v&s nikdy nenav&t&v&. &
Pes v&m nikdy netelefonuje. &
Pes miluje, kdy se va&i p&tel& zastav& na skleniku. &
Pes neoek&v&, e mu zavol&te, kdy se nkde opozd&te. &
&m pozdji pijdete dom, t&m radostnji v&s v&t&. &
Pes nenakupuje. &
Pes nem& z&jem o kvtiny, blahop&n& a &perky. &
Pes nen& nikdy nespokojen se sv&m &&tlem&&. &
Pes nedovol&, aby njak& asopis &dil jeho ivot. &
Pes v&s povauje za z&bavn&ho, kdy m&te &piku. &
Psa pobav&te, trp&te-li plynatost&. &
Pes v&s nikdy nekritizuje. &
Pes nechce vdt o kad&m psu, kter&ho jste kdy ml. &
Na psa nemus&te nikdy ekat, je pipraven okamit j&t ven. &
as, kter& pes str&v& v &&koupeln&&, je omezen na rychl& napit&. &
Pes si nenos& svainu na v&& pracovn& stl. &
Pes je vdn& za to, e ho iv&te. &
Pes si nikdy nepjuje va&e ko&ile. &
Pes v&m nevypne televizi, d&v&te-li se na fotbal. &
Mete m&t leg&ln nkolik ps. &
Kdy v&s pes pokou&e, mete ho utratit nebo prodat. &
Pes neum& mluvit. &
&&&&

&V em jsou psi a eny stejn&:& &&&

&&Vypadaj& dobe v koichu. &
Nevypadaj& zpravidla dobe v klobouku. &
Jsou schopni sn&st kilo okol&dy na posezen&. &
Nerozumj& fotbalu. &
V&born dok&& pedst&rat, e rozumj& kad&mu va&emu slovu. &
Vyaduj& drb&n& zad. &
Nemete jim svit platebn& &&&kartu&&. &
Nikdy nemete vdt, co si skuten mysl&. &
Obas bezdvodn &tkaj&. &
Vedle knihy jsou nejlep&&mi p&teli lovka. &
&&&

&V em jsou eny lep&& ne psi: &
&&&

&Je spoleensky akceptovateln& m&t sexu&ln& vztah se enou. &
eny vypadaj& dobe ve svetru. &
adra eny, akoliv jsou jen dv, jsou mnohem zaj&mavj&&. &&&&&Jak& jsou zv&ata??? &&&&M&m r&da zv&ata, protoe opl&vaj& vlastnostmi, kter& postr&daj& lid&.&&&&V ivot jsem toti nevidla: &&&&Dva voly - kte& by po sob st&leli kulometem&&&& &&&Koi& z&kony :&&&&&&&Z&kon koi& nehybnosti:& Nehybn& koka zstane nehybn&, pokud na ni nezapusob& jin& s&la, jako je otev&r&n& koi& konzervy anebo my& v pohybu. &
&&
&
&&&&Z&kon koi&ho pohybu:& Koka se pohybuje p&mo, pokud nen& dobr& dvod zmnit smr. &
&&
&
&&&&Z&kon koi& pitalivosti:& Ve&ker& modr& saka a ern& svetry pis&vaj& koi& chlupy v p&m& z&vislosti na tmavosti l&tky a svtlosti koky (a naopak).&&&&
&&Bu opatrn& pes !!!&&&&Nakl&dej s ply&ov&mi medv&dky s pohrd&n&m, jak& jim n&le&.&
&&
&&Nau se ebrat v&hodn&m zpsobem.&&&&Pedst&rej, e nesly&&& p&sk&n&.&&&&Noviny, rozloen& po podlaze, nejsou ke ten&.&&&&Nejez zeleninu - nad&m&.&&&&Nejez hork& j&dlo.&
&
Nekousej propisky.&
&
Nestav se na &dnou stranu v domovn&ch sporech.&
&
V nedli po r&nu sko do postele.&
&
Nechr&pej.&
&
Bu loaj&ln& a poslu&n& - kdy se ti to hod&.&
&
Nestoupej na poj&zdn& schody. A si t vynesou.&
&
Kdy ek&& na p&na ped obchodem a nkdo ti me nco d&t, dlej zarmoucen& oblieje.&&
&& &&&eho si v&&m na psech !&&&&1. Pes je snad jedin& tvor, kter& v&s bude v&tat pokad&, kdy vlezete do bytu, a to i kdy odejdete jen se smet&m k popelnici.&
&
2. Pes v&s bude milovat &&
&&&&i kdy jste pr&v vstali z postele, jste zmakan&, neupraven& a m&te nev&bn& dech; &&&&&&i kdy m&te nadv&hu nebo akn&; &&&&&&i kdy jste pinesli malou v&platu; &&&&&&i kdy jste zpocen&; &&&&&&i kdy jste nevygruntovali cel& byt; &&&&&&&Z&kony ps&ho vlastnictv&&& &&&&Jestli se mi to l&b&, je to moje. &
Pokud to m&m v tlam, je to moje. &
Pokud ti to mu sebrat, je to moje. &
Pokud si s n&m hraje& a polo&& to, je to moje. &
Pokud jsem to ml ped chv&li, je to moje. &
Pokud to jen vypad& jako moje, je to moje. &
Pokud je to moje, nesm& se to podobat niemu z tv&ch vc&. &
Pokud to rozkou&u na kousky, v&echny kousky jsou moje. &
Pokud jsem to vidl prvn&, je to moje. &
Kdy se to rozbije, je to tvoje . &&&
&&&&Pravidla ps& v&chovy&&&&&&&&Pes nesm& do domu. &
No dobe, pes sm& do domu, ale jen do vyhrazen&ch prostor. &
Pes sm& do v&ech pokoj, ale nesm& se dot&kat n&bytku. &
Pes sm& jenom ke star&mu n&bytku.&
Tak jo, pes sm& na n&bytek, ale nesm& sp&t s lidmi v posteli. &
Pes sm& do postele, kdy si vzpomene, ale nesm& pod pokr&vku. &
Pes sm& pod pokr&vku, kdy je pozv&n. &
Pes sm& sp&t pod pokr&vkou kadou noc. &
Lid& se mus& psa dovolit, kdy s n&m chtj& pod pokr&vku. &
V noci sm& b&t s lovkem pod pokr&vkou jen jeden pes. &
Dobr&, tak tedy dva psi, ale nikdy v&c. &
No... &&&&
&&&&&Stvoen& svta&&&&&&&&&&Prvn&ho dne, stvoil Bh psa. &
Druh& den stvoil Bh lovka, aby se o psa staral. &
Tet& den stvoil Bh jin& mon& zv&ata, aby ml pes co r&t. &
tvrt& den stvoil Bh tkou pr&ci, aby lovk mohl vydl&vat pro poteby psa. &
P&t& den stvoil Bh tenisov& m&, aby pes mohl pro nj bhat. &
&est& den stvoil Bh zvrol&kae, aby pes byl zdrav& a lovk chudobn&. &
Sedm& den chtl Bh stvoit v&echno ostatn&, ale neml as, protoe musel j&t na proch&zku se psem.&&&&&
&&&&&Venen& psa&
&&
&&Pes chce chodit na proch&zku z&sadn tehdy, kdy se to naprosto nehod& v&m. &&&&Jedin& pes, kter& se na vych&zce chov& zcela disciplinovan, je pes slepeck&. &&&&Pomrn bezpen& je j&t se psem na proch&zku do m&st, kde se nevyskytuj& &dn& jin& psi. &&&&V&echna ostatn& m&sta pro proch&zku se psem bezpen& nejsou. &&&&Pes, kter&mu odepnete vod&tko, okamit ohluchne. &&&&Ztr&ta sluchu je doasn& - sluch se psovi vr&t&, jakmile vyhl&dne nebo utrp& mnohoetn& zrann& v souboji s jin&m psem. &&&&Na proch&zku se psem je dobr& odch&zet s tlumokem nadit&m pev&n masitou stravou. &&&&Nemete-li se dovolat va&eho psa, otevete tlumok, vyjmte z nj kus potravy a pivote k nmu. Pes se objev& zhruba za 0,0001 vteiny. &&&&
&&&Nkolik Vtip&:& &&
&

Dv irsk& jepti&ky pist&ly v Americe po dlouh& cest lod& a jedna pov&d& druh&: &"Sly&ela jsem, e v t&hle zemi jed& lid& psy.&" &"Je to sice divn&, ale my jsme se rozhodly &t v t&to zemi a tak budeme j&st to, co jed& amerian&.&" Jen co opustily p&stav, &ly k prvn&mu poulin&mu prodavai, kter& ml na voz&ku naps&no HOT DOGS. &"Dva hot dogy, pros&m.&" ekla Matka pedstaven&. Prodava jim peliv zabalil poadovan& zbo&. Jepti&ky zaplatily, ob spchaly do bl&zk&ho parku a nedokav rozbalily j&dlo. Matka pedstaven& se zaala ervenat, potom se naklonila k druh& seste a ekla: &"Pros&m t, jakou &st psa jsi dostala ty?&"&&

Sed& mravenec u rybn&ku a m&& ban&n ve vod.&
Jde kolem slon a pt& se: &"Co dl&&?&"&
Mravenec &k&: &"Dej mi jedno euro a eknu ti to!&"&
Slon mu d& jedno euro a &k&: &"Tak pov&dej.&"&
&"M&&m tady ban&n ve vod!&"&
Slon odpov&: &"Ty jsi blbej!&"&
Mravenec na to: &"Mon& blbej, ale od r&na jsem si vydlal 100 euro.&"&&

& &&&Byt. Zvoni telefon. Prichadza k nemu pes, zdvihne sluchadlo a ozve sa:&
- Haf.&
- Halo!&
- Haf.&
- Halo! Nepocujem. Nerozumiem vas! Hlaskujte mi to prosim!!&
- Hubert, Anna, Filip, ty kokot &&
&& &&&Vejde turista v San Francisku do obchodu se zv&aty a prohl&& si opice. V tom vejde jin& chlap, jde rovnou k prodavai a &k&: Pros&m, jednu opici typu C++.&"&
Prodava mu ji pod&, chlap zaplat& 5000 dolaru a odejde. Pekvapen& turista se pt&: bdquo;Pros&m v&s, co to bylo za opici, e byla tak drah&?&"&
No, v&te, ona dok&e programovat v C++, bez chyb, efektivn, &hledn& k&d. Velmi dobr& investice.&"&
A tamty opice?&"&
Ty stoj& 10 000 dolaru, ale um& programovat v C++, v Jav i v C#.&"&
Proboha, a tam m&te opici za 50 000! Co dok&e ta?&"&
No, abych ekl pravdu, je&te jsem ji nevidl nic dlat, ale ostatn& opice ji oslovuj& analytiko!&&
&& &&

&Farm& a jeho ena veer sed& v posteli.&
Ona &trikuje a on te njak& odborn& asopis.&
Najednou zvedne hlavu a &k& en: &"V&&, e tady p&&ou, e lovk je jedin& druh, jeho samice pi milov&n& dosahuj& orgasmu?&"&
ena se na nj pod&v&, jiskry v o&ch, svdn& &smv na rtech, a &k&: &"Doka to!&"&
On se trochu zamra&, pak &k&, e teda jo, zvedne se a vyjde ven, zat&mco ona sed& na posteli zmaten& a nev&, kter& bije.&
On se vr&t& za pl hodiny, zpocen& a unaven&, a &k&:&
&"No, ani kr&va ani ovce orgasmus nedosahuje, ale u t& svin nev&m, ona kvi& skoro po&d, tak to nepozn&m.&"& &&

Potk& slon velbloudici a pt& se: &"Hele holka, nezd& se Ti divn&, e m&& prsa na z&dech?&"&
A velbloudice v klidu odpov&: &"Divn& ot&zka od nkoho, komu vis& &ul&n z ksichtu!&" &&

&V mal&m obchod na venkov byla na dve&ch velik&, v&razn& cedule &"Pozor, pes!&"&
Chl&pek, co tam proj&dl a &el si pro cig&ra, vleze tedy opatrn dovnit a&
kouk&, na zemi u pultu le& unaven vypadaj&c& starej baset a sp&. Tak se&
zeptal prodavae:&
&"Je TOHLE ten pes, na kter&ho si maj& lidi d&t pozor?&"&
&"Jo, to je on.&"&
&"No, nevypad&, e by mohl b&t njak nebezpen&. Mete mi &ct,&
pro jste tam dal tu ceduli?&"&
&"Dokud tam ta cedule nebyla, lidi o nj zakop&vali.&"&&&&Srazi se motorkar na silnici s ptackem.&
Chudinka ptacek spadne na zem, cuka sebou, ale jeste neni mrtvy.&
Motorkarovi se ho zel& opatrne ho odveze domu. Tam ho polozi do klece, rozdroli mu chleba, do misky naleje vodu a ceka, jestli se uzdravi.&
Ptacek se za nekolik dnu skutecne probere, rozhlidne se kolem sebe a vidi mrize, chleba a vodu. V tom mu vsechno dojde, a rika: &"Ty vole, ja ho zabil!&"&&
&&&


tak jest


hi hi hi


ferda


....


...


...


...
Pidat koment (0) >>>


Kontakt · Kniha nvtv · CelySvet.cz
Dnes je  29. 01. 2023 - Dnes m svtek Zdislava, ztra  Robin >>>
Anglit bulterii a ve kolem nich !!!


Celkem
Tden
Dnes
Online
MaxOn

208136
25
4
0
2

Logo: BlogBulterii Ozzy a Danny