Bojov psi !!!

...nejsme zl...&

&&ObrazekBojov& psi&&&&Pedmluva &&&

&&Sen o ne&platn&m, vrn&m, vdy spolehliv&m tynoh&m prvodci je prastar&m snem lidstva. Sta& bohov& mli sv& neohroen& a neporaziteln& psy a cesta do podsvt& byla steena Kerberem, nepodplatiteln&m, trojhlav&m hl&daem. Tyto d&vn& b&je hr&ly v pocitech lid& velkou roli. Hledali ochranu ped nep&teli a p&tomnost jejich ostrait&ho psa jim dod&vala pocit bezpe&. Pro primitivn& lidi a jejich zv&ata, ij&c& v nebezpen&m prosted& a tko nach&zej&c& &toi&t, to byl pocit z&sadn&. Jejich tynoh& prvodce, vdy vrn& a ne&navn&, vybaven& smysly mnohem ostej&&mi, z nich dlal nadlidi podobn& bohm. Stejn dlouho jako je pes prvodcem lovka a chr&n& jeho sam&ho i s nasazen&m ivota, tak dlouho lovk oceuje ochranu, kterou mu pes poskytuje. U pouh& &tkot, kter& upozoroval na bl&zkost ciz&ch, byl lovku z&rukou bezpe&. Pozdji pes byl nejen hl&daem, ale i ochr&ncem. Leskl&, mohutn& chrup psa se pro lovka stal cennou zbran& v boji proti nep&telsk&mu svtu, kter& jej obklopuje. Prvodce na lovu, hl&da st&d, ochr&nce domu i rodiny, pes byl prost prvn&m a nejdleitj&&m dom&c&m zv&etem lovka. Bojov& pes po adu tis&cilet& lovka prov&zel. &
&Obrazek&Bhem v&lek na nep&telsk& &zem& slouil jako nebezpen& &ton& zbra, chr&nil opevnn&, vesnice i osady proti vetelcm, sv&mi siln&mi zuby ochraoval eny a dti. Pes hl&dal st&da sv&ho lovka pro &tokm divok&ch &elem a byl nejlep&&m prvodcem lovce nebezpen& zve. Kdybychom shrom&dili v&echny pozstatky ps, kte& obtovali ivot za blaho sv&ch p&n, nlo by ped n&mi obrovsk& poho& z kost&, vysoko pevy&uj&c& okoln& vrchy, pam&tn&k vrnosti a obtavosti na&ich ps. Tato kniha je ocenn&m odv&n&ch ps, kte& obtovali sv& ivoty ve slub sv&m p&nm. Bojov& psi jsou urit nejvt&&mi z&stupci sv&ho druhu, jim pipadl nejvt&& aktivn& pod&l v lidsk&ch djin&ch a jim je tak& lovk povinen ohledy, obdivem a porozumn&m. &
&Obrazek&&&&

&&Prov&zejte mne tis&cilet&mi vz&jemn&ho souit& lovka a bojov&ho psa a k dne&n&m velk&m bojov&m plemenm. I na odboky, kde bojov& pes uplatnil v&echny sv& s&ly i schopnosti za okolnost&, kter& vru neslou& ke cti jeho p&nu ani tm p&slu&n&km lidsk&ho rodu, kte& krut& a nedstojn& zach&zen& se zv&aty podporovali. Ale to nen& chyba bojov&ch ps.&&&

&Obrazek&&

&&&Kdo sem pat&???&&&&&

&Obrazek&&

& &&

& &&

&Obrazek&&

& &&

& &&

&Obrazek&&

& &&

&Obrazek&&

&Obrazek&&

& &&

&Obrazek&&

& &&

&Obrazek&&

& &&

&Obrazek&&

& &&

& &&

&Obrazek&


Pidat koment (0) >>>


Kontakt · Kniha nvtv · CelySvet.cz
Dnes je  29. 01. 2023 - Dnes m svtek Zdislava, ztra  Robin >>>
Anglit bulterii a ve kolem nich !!!


Celkem
Tden
Dnes
Online
MaxOn

208135
24
3
0
2

Logo: BlogBulterii Ozzy a Danny