BULL SRAZ 2008

Slunen ztoka :D&&Tak jsme zpt z prvn&ho leto&n&ho BULL srazu !! Konal se ve Slunen& z&toce v Ledi nad S&zvou. V dob 3.-6. dubna 2008 !! Bylo tam naprosto &asn !! &&&

&Ut&k& to jako voda a na&e celorepublikov& bul&k&sk& banda m& za sebou ji prvn& bull sraz roku 2008 !&&&

&Po nalezen& vhodn&ho m&sta pobytu jsme se ji dva ms&ce t&ili a nastane den D a my budeme moct vyrazit. Leto&n& prvn& m&sto pobytu bylo SLUNENA ZATOKA v Ledi nad S&zavou. Vzhledem k tomu jak to v&echno rychle ut&k&, odsouhlasili jsme 4 spolen proit& dny &. M&sta pobytu jsou volena tak, aby kad& kdo na nj jede to ml srovnateln daleko jako ti ostatn&. A jeliko jsme lidiky bydl&c& po cel& R m&& na&e ukazov&tka vdy nkam dostedu :D&&&

&P&pravy byli opt unik&tn&, u n&s se balilo, balilo, vailo a smailo, koupalo, istilo, a podobn. Je&t r&no v den odjezdu panika balila b&gl, kontrolovala vod&tka, okov&ky, sbalila n&m dlabanec, nalepila d&lnin& zn&mku, zkontrolovala &rajtofli s penzi. Kdy konen teda bylo v&e jak m&, &upla v&e do auta, n&s taky a hur&, zamknout bar&ek a tr&d& smr Olomouc &.&&&

&Byla ped n&mi cesta dlouh& 295 km, a odhadem asi 3,5 hodinky i s pauzou na venen&. Do Olomouce to uteklo jako voda, v Brn byl na d&lnici z&drhel, ale 20km rychlost& jsme peili &'vadn& &sek&' a na benz&nce se stihli vyvenit, panika si vzala piroha a kafo a mohlo se pokraovat. O stavu D1 nebudu snad ani mluvit, autodrom je proti tomu sranda....Drdrdrdrdrdrrdrdrrdrrdrdrrrddrdrrdr mi po hodin opravdu vadilo - nech&pu cestu sestavenou z panel i eho. Doposud nebylo kam zabloudit :D, panika zaala koukat do mapy kde e to m&me odboit a sjet z d&lnice. Kdy jsme konen uvidli exit smr Lede, bylo jasn& e jsme ji bl&zko &. Projeli jsme asi 3 vesnice, a konen vidli cedulku Lede nad S&zavou. Tam jsme zpomalili a koukali na z&chytn& body a v&me kam jet. Slunen& z&toka se toti nach&z& 4 km od lede v les&ch. Na&tst& se moc zabloudit nedalo, cesta vedla po&d pod&l eky S&zavy.Do kempu jsme dorazili jako prvn& - hodinky ukazovaly nco m&lo po 11 hod. Hned jak jsem vylezla z auta u n&s v&tala pan& dom&c&. Po plhodin ukazov&n& a vysvtlov&n& jak to tam funguje jsme sedli u v m&stn& &'restauraci&' a na zah&t& pili bavor&ka.&&&

&Ped jednou hodinou u pijeli holky Lucka s Lexi, B&ra s panem V&clavem :D, Vendulka s Ginou a Vrka s Thajou a Vendulkou. Zaalo omuch&v&n&, kter& n&sledovalo na louce. Danny hned dostal po tlam od Giny, kter& se nel&bilo e za n& po&d loz&. Lexina chtla zase v&echny pizab&t svou rychlost& 350 km/hod. Vybalov&n& z&sob probhlo rychle a u pijeli i opozdilci Lenka, Olda a Barunka :D . Samozejm to hned zbystili ps& kluci a zaal namlouvac& ritu&l :D. Ale byli moc hodn&, jen Venou&ek pokuk&val a dob&val se ven.&&&

&Prvn& veee - kvt&kov& mozeek - bylo asi to nej j&dlo m&stn& restaurace. Veer s n&ma v&ema klepala takov& zima, e n&s zachr&nila jen Lenka s jejich penosn&m oh&vaem na kter&m vaila v klubovn sva&k a tepl& aj. Prvn& noc byla docela peklo, jeliko v pokoj&ch byla zima jak venku .- tud&& asi 5 stup - to v&echny dojalo tak, e hned u sn&dan jsme hl&sili e chceme &t n&m zatop& - pan majitel tro&ku nech&pal a akumulan& topen& zapnul a odpoledne ale do veera to bylo OK. Mli jsme nejteplej&& pokoj- r&no to ukazovalo hezk&ch 22 stup :D. No po sn&dani jsme se vypravili v&ichni do Lede. Lidiky se n&m klidili z cest a koukali na n&s jako na vraednou gardu. Nejlep&& bylo kdy holky &li do cukr&rny a my tam s tma na&ima tynoh&ma slun&kama ekali - to u nech&pal vbec nikdo. Na n&mst& n&s pak odchytila jedna star&& pan& a hned se rozpl&vala e m& taky bul&ka atd. Vendul a Vrka se uch&lili do zverimexu , kter& je tak okouzlil, e se tam vypravili i n&sleduj&c& den :D. Cestou dom zaalo pr&et, tak po vysl&n& Oldy aby zjistil stav m&stn&ch putik jsme se uch&lili do &'hotelu&' - kategorie -5 *, a byli r&di e sed&me, jeliko venku se honili erti. Zah&li jsme se esnekou - v&plach hrnce a &li zpt do kempu. Po de&ti bylo hezky a slun&ko opt sv&tilo. V kempu na n&s u ekala Lucka s Matyldou a Michal s Baxinou. Hned bylo ivji :D. Ozzynek se dsn zamiloval do Matyldy- asi ho uarovala tou svoj& b&lou barvou a ern&m uchem - zapomnl dokonce i na h&raj&c& Baru :D. Holky vyt&hli pe&ky a zaaly pr&v& ps& z&pasy - petahov&n& o pe&ky. Nkter& to bavilo &&len. Neust&le se nkdo muchloval s ostatn&mi psi a pov&dalo se a pov&dalo a byla tma. Lucka s Michalem odjeli pry a my se uch&lili opt do klubovny. Olda usoudil e to riskne a zatop& v krbu. Krb nekrb to byla asi rekvizita, jeliko po asi 2 hodinov&m d&men&, tam &lo vidt z rohu do rohu, jsme se usadili, Vendulka se jala DJov&n& a my opt pili a kecali. J& si sedla hodn blb, protoe vedle m sedla Lucka paravka - serala mi jak oplatky, telku slaninku i ipsy..no ds a hrza :D. Po plnoci jsem se t&ila do tentokr&t vytopen&ho pokoje kde u Ozzy i Danny chrnli a prdli :D.&&&

&R&no byla mlha a bylo jasn& e bude n&dhern. Vendulka a Vrka se odebrali do zm&nn&ho zverimexu a n&& zbytek se rozhodl e jde na v&let ! Sbalili jsme baohy a fo&ky a vyrazili. &li jsme z kopce dokopce, pes &ku - kde Barbuchovic rodinka tro&ku v&zla ale i to bylo pekon&no. Bara m&lem utopila tenisky ale v&e vpohod :D. Dorazili jsme do Pavlova, kde na n&s jeel kad& pes a jedin& hospoda byla zaven&. &li jsme tedy zpt, na kr&sn&m poli jsme vykonali prvn& dv discipl&ny na&& soute - a to bh psa na as a slalom se psem v n&ru&. No m&t dva psy je fakt sranda - v&e dl&te dvakr&t ! Hodn jsme se nasm&li opravdu. A ekala n&s odmna ve form mooooc dobr&ho obda o vesnici nazpt. Kdy jsme dorazili zpt do kempu u tam byla dal&& Lucka s Pavlem a Andym ! Fe&&k jeden !Zase probhla muchlovaka :D, potom pi&el i m&stn& bul& ob&k - od t& pan& co n&s odchytila v Ledi na n&mst&. K veeru jsme &li soutit. Holky si dodlali discipl&ny s bhem a pak se &lo na jednu z nej discipl&n - sk&k&n& v pytli se psem u nohy. HAHA. Oba moji drahou&ci si m v tu chv&li pletli s figurantem a pytel &kubali. Nejlep&& byla Lenka kter& soutila s Lexinou - protoe Bara u spala. Mazec. fakt jsme se dobe nasm&li. Dal&& prvek byl aport buta...no bylo jasn& e to bude hukot :D. V&ichni se sv&ho &kolu jali skvle a sp&& to vypadalo e z&vod& v tom kdo buta d&ve seere !! :D Jedin& kdo buta aportoval byla Gina (zejm byla peran& do&r&n&m j&dla po v&ech ostatn&ch :D). Po ve&ker&m soutu a odetu prvn& byl Venca (pan V&clav), druh& Danny :D -hur& a tet& Ozzy - hur&& - je to fajn m&t dva psy :D:D:D. Opt prob&halo petahov&n& Ozzy se hodn tahal s Andym a bavilo je to. Je&t n&s nav&t&vili z m&stn&ho zverimexu se sv&m &'leopard&m&' ps&m svencem. Veer se opt topilo ale tentokr&t se toho ujal Ale&, kter& sem pijel na fichtlu 1200, ale topen& mu teda moc ne&lo. Ale nemrzli jsme. Holky pro m a Vendul pichystali oslavu narozek. Dostali jsme d&reky a plno z&kusk - co vedlo i k tomu e Lucka mla kakaov& make-up :D. Vbec nev&m kdo j& to udlal :D. N&sledovala prom&n&da Vendul v t&lku a l&en&. Jako namalovat j& to bylo jako malovat kikira s tikem v oku. Neust&le si stovala a pitom ani kr&l&ek netrpl :D. N&sledn& focen& - kde i Olda si nasadil ern&ho bi&onka je dkazem e bylo fajn. R&no - kdy teprve Olda a Vendul &li sp&t ostatn& balili :D. A &lo se platit ,jeliko majitel vidl e jsme v pesile shrnul cenu tak e byla pijateln&. A tak jako prvn& jsme pijeli, tak i odjeli. Ale nejeli jsme sami, vezli jsme do Brna spoustu granulek pro opu&tn& pitbul&ky, Vrku a jej& dv b&l& klabonos& holky Thaju a Vendulku. Kluci obas z kufru jen kontrolovali jestli tam holky je&t jsou. Cesta do Brna utekla. Chv&li jsme ekali na Krist&nu a si pijede vyzvednout granulky, pomuchlovali jsme se s ilou, a pak u jen vysadili ped bar&kem Vrku a holky a trad& smr Opava. V 15 h u jsme parkovali doma. &&&

&Jsme moc r&di, e bylo tak skvle !! stra&n se t&&me na dal&& - zejm srpen/z&&, tentokr&t asi v njak& chatice. V&em z&astnn&m dkujeme za kr&sn& 4 dny a v&me e to vdy bude jen a jen lep&& a hez& !!!!!&&&

&BULL srazu ZDAR ZDAR ZDAR !!! :D:D:D &&&

&ahoj :D&&&

&PS: zde si mete pe&st postehy ostatn&ch zastnn&ch :&&&

&&http://www.barbuchovo.estranky.cz/stranka/vylety-a-sraziky&&&&

&&http://www.lexi.euweb.cz/ostatni_akce.html&&&&

&&&d&le viz fotogalerie: bull sraz 2008&&& &&&&&http://www.ozzy-danny.estranky.cz/&&&&&&&&http://malina7.rajce.idnes.cz/Slunecni_zatoka_2008/&&&&&&&&http://gingerbull.rajce.idnes.cz/Slunecni_zatoka_3.-6.4.2008/#album&&&&&&&&http://lexina.rajce.idnes.cz/Ledec_nad_Sazavou_04_2008/#album&&&&&

& &&&&&&&&&&&&&& &&&C&digo para a m&sica e o recado.&&
&
&C&digo para a m&sica e o recado.&
& &musica para orkut&&


Pidat koment (0) >>>


Kontakt · Kniha nvtv · CelySvet.cz
Dnes je  29. 01. 2023 - Dnes m svtek Zdislava, ztra  Robin >>>
Anglit bulterii a ve kolem nich !!!


Celkem
Tden
Dnes
Online
MaxOn

208135
25
4
1
2

Logo: BlogBulterii Ozzy a Danny