Ps horoskop !!!

Jac jsou nai milci&

&Pes ve znamen& Skopce&&&

&Pes ve znamen& Skopce r&d ukazuje sv& aktivn& a iv& str&nky. Je to odv&n& pes a vdy je pipraven pijmout jakoukoliv v&zvu. Tento pes je ohniv& povahy nem& vbec r&d, chceme-li ho omezovat v jeho svobodn& vli. Je si tak& zcela jist, e mu n&le& urit& volnost v jedn&n&. Pes ve znamen& Skopce nikdy nev&h&, me-li pevz&t iniciativu. Nkdy pak postr&d& opatrnost. Pes ve znamen& Skopce nen& &dn& bojovn&k. M& touhu b&t v&ude jednikou. T&m se rozum&, e ho l&kaj& hry a kl&n&. Pes ve znamen& Skopce potebuje psovoda, kter& je schopen dobe a dsledn se prosadit, ale kter& ho souasn nebude p&li& omezovat.&&&

&Pes ve znamen& B&ka&&&

&Psi narozen& ve znamen& B&ka stoj& od p&rody pevn v&emi tymi na zemi. Pak je pro n samozejm nejdleitj&& svenou zemi dobe zabezpeit. To jim d&v& stabilitu a jistotu. Pes narozen& ve znamen& B&ka c&t& potebu plnit sv& &lohy spolehliv a s pocitem povinnosti. Opatrnost pravdpodobn pili ji s matesk&m ml&kem, ale tato vlastnost u nich me projevovat tak& jako urit& nedvra. V&echny vci si r&d prozkoumaj&, vdy chtj& pesn vdt, na em vlastn jsou. Nemaj& p&li& r&di zmny, radji zst&vaj& u toho, na jsou zvykl&, co dobe znaj& a co se osvdilo. Pes ve znamen& B&ka potebuje klidn&ho a vyrovnan&ho psovoda, kter& ale dok&e dostat ze sv&ho psa jeho rezervy.&&&

&Pes ve znamen& Bl&ence&&&

&Lehkonoh& mezi psy. Pes narozen& ve znamen& Bl&enc m& smysl pro pestrost, rozmanitost, zmny a novinky. Nic ho nezasmu&& v&c, ne kdy mus& st&le zst&vat u star&ch zvyklost&. Tento pes se sice u& bez n&mahy, ale r&d zst&v& jen na povrchu. V kynologick& &kole ho asto fascinuj& mnohem v&ce ostatn& psi ne jeho vlastn& v&uka. Vid& ivot z nekomplikovan& a le&rn& str&nky. Pes ve znamen& Bl&tenc je zvdav& a siln zamen& na v&echno nov&. Jene p&li& asto trp& nedostatkem koncentrace, protoe se rychle znud&. Mnohem radji se vnuje novink&m, a kdy nen& nic nov&ho k dispozici, dovede s&m rozpohybovat sv& okol&. Pes ve znamen& Bl&enc potebuje tolerantn&ho majitele se spoustou n&pad.&&&

&Pes ve znamen& Raka&&&

&Pes ve znamen& Raka se z bezpenostn&ch dvod nejradji dr& z&sady dva kroky vped, jeden krok vzad, pestoe v& o vlastn& zranitelnosti. Je to mimo&dn citliv& pes a r&d vyu&v& ochrany druh&ch. Jestlie mu tuto ochranu odm&tneme, c&t& se jako na ztracen& vart. Pak se me projevovat i boj&cn. M& dobr& podnty. Jako citliv& pes ale me b&t postien uritou n&ladovost&. Pak to asto ztuje i sob. Proto by mohl lovka snadno napadnout, e jde o komplikovan&ho psa. S odv&n&m a ch&pav&m majitelem dok&e pes zrozen& ve znamen& Raka opravdu mnoho, i pes svoji citlivost - nebo pr&v d&ky n&.&&&

&Pes ve znamen& Lva&&&

&To pravdpodobn v&ichni v&te - psovi zrozen&mu ve znamen& Lva n&le& ve&ker& &cta, protoe on je kr&l. A i kdy nikdo jin& nev&, on si je t&m jist. Lev se r&d vid& ve stedu pozornosti a miluje, kdy se v&echno to& jen kolem nj. To nen& nic, o by musel bojovat, to mu prost n&le&. Bojov&ho ducha si me rozvinout tam, kde o nco jde. Koneckonc m& pes ve znamen& Lva n&rok na to, aby byl t&m nejlep&&m. R&d se vid& na stran v&tz a &spchu. Stejn jako dok&e vyvinout pln& nasazen&, dok&e ukazovat i sv& flegmatick& str&nky. Poleh&vat kolem a prost nic nedlat - kdy ho zrovna nic nebav&. V takov&ch momentech j&m ale tak& nijak nepohrdne. Pes ve znamen& Lva potebuje majitele, kter& dok&e psovi penechat &st sv& moci, ani by ho nechal, aby mu sk&kal po hlav.&&&

&Pes ve znamen& Panny&&&

&Pes ve znamen& Panny je pracovit& a vdy pipraven& pes.Nic pro nj nen& p&li& mnoho.Neust&le hled& nov& &lohy, kter& by mohl plnit. Kdy se nic nenab&dne, prost nco pivlee, &m by se mohl zab&vat. e to me jeho okol& nkdy zneklidovat, je asi jasn&.Pes ve znamen& Panny je v&echno jen ne zmatka. Cen& si &du ve v&em dn& a chce m&t ve v&em jasno. Za tchto podm&nek se me uk&zat v nejlep&&m svtle a tak& jeho v&kony pak jsou opravdu skvl&. Pesnost pro pr&ci m& prost v krvi. Jeho snaha udlat v&e dobe je mimo&dn velk&. Pitom se me petovat a pem&hat tak schopnosti sv&ho nervov&ho syst&mu. Potebuje psovoda, kter& mu d& pocit pevn&ho veden& a poskytne mu mnoho pohybu.&&&

&Pes ve znamen& Vah&&&

&Tento pes nikdy pesn nev&, komu by se ml snait vyhovt. Jestli tomu , nebo onomu, nebo sob sam&mu. Tento pes se projevuje asto jako nerozhodn& a nev& tak docela pesn, co vlastn chce. Dok&e ocenit, kdy jeho majitel vdycky v&, co se te bude d&t, protoe tento pes c&t& velkou potebu pizpsobit se sv&mu lovku a &t s n&m ve shod. To ho tak& ene do v&kon. Tohoto psa neuin& nic &astnj&&m, ne kdy c&t&, e si ho jeho partner cen&. Budeme-li k nmu zachov&vat odstup, bude trpt a touit po bl&zk&m vztahu. Pes ve znamen& Vah miluje harmonick& prosted& a dok&e se dobe chovat. Poslu&nost u nj neb&v& probl&m. Pes ve znamen& Vah potebuje p&telsk&ho psovoda, kter& mu dok&e poskytnout harmonick& prosted& a vyrovnanost.&&&

&Pes ve znamen& &t&ra&&&

&Pes zrozen& ve znamen& &t&ra dok&e sv& prosted& fascinovat. Vyzauje z nj nco tajemn&ho. Je to pes, kter& chce c&tit hranice. Ale reaguje tak& na to, kdy mu je stanov&me. asto je pij&m& s urit&mi n&mitkami. Jako &dn& jin& pes dok&e sv&ho majitele testovat a stavt ho ped nejrznj&& v&zvy. asto v tom b&vaj& boje o moc. Ty se nemus& odehr&vat v z&porn&m smyslu, ale pes je nech& sv&ho majitele dkladn poc&tit. Tento pes vyaduje intenzivn& vztah s lovkem. Pokud tato sou&st jeho ivota vyhovuje, je schopen absolutn& poslu&nosti. Jeho majitel mu pat&. Vid&-li sv& m&sto ohroeno, dok&e reagovat &rliv. Tento pes potebuje psovoda, kter& m& spr&vn& pomr k moci a dok&e do pr&ce vn&st hodn discipl&ny.&&&

&Pes ve znamen& Stelce&&&

&Mimo&dn p&telsk& pes, kter& rozum& sv&mu okol& a dok&e je okouzlit ohromn&m optimismem. R&d navazuje kontakty a m& radost, kdy se me zapojit do kad& innosti. B&t pi v&em je pro nj stra&n dleit&. Pi pr&ci je sp&& vyb&rav&, protoe nem& v&razn& smysl plnit sv& povinnosti. asto m&v& trochu pocit, e se narodil k nemu vy&&&mu. Kdy je ale svoj& vc& fascinov&n, dok&e se do n& pustit s ohromn&m el&nem. Postav&me-li mu do cesty pek&ky, rychle ztr&c& motivaci s v&jimkou p&pad, kdy se c&l opravdu vyplat&. Vdy je pipraven si hr&t. U tohoto psa trv& trochu d&le, ne opravdu &"dospje&" a stane se rozumnj&&m. Pes ve znamen& Stelce potebuje velkorys&ho majitele, extroverta, kter& vid& ivot velkoryse a s nadhledem&&&

&Pes ve znamen& Kozoroha&&&

&Pes ve znamen& Kozoroha je kad&m coulem pes, kter& pi&el na svt, aby tu nco dok&zal. Souhlas& se sv&m majitelem, e pr&ce a poslu&nost pat& dohromady. Tento pes miluje c&lenou pr&ci. Je dleit& vyz&vat ho ke hr&m. Jinak bychom mohli rychle podlehnout jeho snaze plnit pr&ci a povinnosti. M& vzorov& postoj k pr&ci a s n&m lze dosahovat vysok&ch c&l. Je vytrval&, odoln& a houevnat&. Prov&z& ho pirozen& autonomie. Nijak zvl&& nemiluje kdy ho lid& ignoruj& a nedbaj& na nj. Pokud se to stane, dok&e si postavit hlavu - a pak u nejde vbec nic. Tento pes potebuje korektivn&ho majitele, pro kter&ho je dleit& nejen pr&ce, ale tak& hra.&&&

&Pes ve znamen& Vodn&e&&&

&Pes Vodn& je mezi psy n&m zvl&&tn&m. R&d se odli&uje o ostatn&ch a klade vysok& draz na individualitu. Je to pes, kter& r&d stav& svt na hlavu a pak zji&uje, e i z t&to strany vypad& dobe. Pes ve znamen& Vodn&e se dok&e projevovat pkn sv&hlav, a kdy nechce, je velmi obt&n& ho emukoli pohnout. R&d se nech&v& prosit. Kdy c&t&, e mu lid& nech&vaj& jeho individualitu, je schopen velk&ch in. M& ilou mysl a je velmi pozorn&. Jen tak mu nco neunikne. Je to aktivn& pes pln& ivota a vi novink&m obecn m& velmi pozitivn& postoj. Pes ve znamen& Vodn&e potebuje psovoda, kter& se nech&v& r&d inspirovat novinkami, take ne vdy prob&h& v&e podle zabhnut&ho vzorce.&&&

&Pes ve znamen& Ryb&&&

&Tento pes je nejcitlivj&&. U ps ve znamen& ryb hraj& hlavn& roli pocity. Je to mimo&dn vn&mav& a citov& pes. Proto reaguje rychle a citliv na n&lady kad&ho druhu ve sv&m okol&. Je to pes, kter& se dok&e zcela odpoutat od okol& a st&hnout se do sv&ho vnitn&ho svta. Pak u nic nesly&&, vypad& to, jako kdyby vbec nebyl na p&jmu. Poda&-li se n&m ho pit&hnout zpt do pozemsk&ho dn&, dok&e vyhl&et pekvapen zpod sv&ch chlup, jako kdyby pr&v pist&l a je&t tak docela pesn nevdl , o co tu vlastn kr&&. Tohoto psa mus&me opravdu milovat, jinak bychom mu asi nedok&zali odpustit jeho eskap&dy. Potebuje velmi ch&pav&ho a citliv&ho majitele, kter& je vnitn velmi vyrovnan&. Pak je s n&m mon& i dobr& pr&ce.&&


Pidat koment (0) >>>


Kontakt · Kniha nvtv · CelySvet.cz
Dnes je  28. 11. 2022 - Dnes m svtek Ren, ztra  Zina >>>
Anglit bulterii a ve kolem nich !!!


Celkem
Tden
Dnes
Online
MaxOn

207777
80
13
2
2

Logo: BlogBulterii Ozzy a Danny