Popis hry: (4186946) Belous,V (2414) - Iljiushenok,I (2413) [A23] Moscow Region Spring GM Serpukhov RUS (15), 08.05.2009
Tahy:
31
Výsledek: 1-0
Tahy:
1.  g2-g3  d7-d5
2.  f1-g2  e7-e5
3.  c2-c4  c7-c6
4.  c4-d5  c6-d5
5.  d1-3  g8-f6
6.  1-c3  e5-e4
7.  d2-d3  e4-d3
8.  c3-d5  f6-d5
9.  g2-d5  f8-4+
10.  e1-f1  d3-e2+
11.  g1-e2  e8-g8
12.  e2-f4  d8-e7
13.  f1-g2  8-d7
14.  f4-d3  4-a5
15.  c1-e3  f8-d8
16.  d5-f3  d7-f6
17.  e3-c5  e7-e8
18.  h1-d1  c8-f5
19.  3-7  f6-e4
20.  c5-e3  d8-8
21.  7-d5  8-5
22.  d3-c5  f5-g6
23.  f3-e4  5-c5
24.  d5-c5  g6-e4+
25.  f2-f3  a5-6
26.  c5-a3  e4-f3+
27.  g2-f3  e8-c6+
28.  f3-f2  a8-e8
29.  a1-c1  c6-f6+
30.  f2-g2  h7-h5
31.  d1-f1  

Začátek hry :::    Další tah :::