Popis hry: (4207361) Avdic,M (2270) - Klasan,V (2293) [B50] Open Stara Pazova SRB (4), 27.07.2009
Tahy:
60
Výsledek: 1/2
Tahy:
1.  e2-e4  c7-c5
2.  g1-f3  d7-d6
3.  c2-c3  g8-f6
4.  f1-d3  c8-d7
5.  e1-g1  d7-c6
6.  f1-e1  b8-d7
7.  d3-c2  d7-e5
8.  d2-d4  e5-f3
9.  d1-f3  c5-d4
10.  c3-d4  g7-g6
11.  b1-c3  f8-g7
12.  c1-e3  e8-g8
13.  a1-d1  d8-a5
14.  c2-b3  b7-b5
15.  e3-d2  a5-b6
16.  d4-d5  c6-d7
17.  h2-h3  a7-a5
18.  d2-e3  b6-b7
19.  e3-d4  a8-c8
20.  a2-a4  b5-a4
21.  c3-a4  f6-h5
22.  e4-e5  d6-e5
23.  a4-c5  b7-c7
24.  c5-d7  c7-d7
25.  d4-e5  a5-a4
26.  b3-a2  g7-e5
27.  e1-e5  h5-g7
28.  d1-e1  f8-e8
29.  f3-a3  g7-f5
30.  e5-e4  c8-c2
31.  a2-b1  c2-d2
32.  e4-e5  d2-d5
33.  b1-f5  g6-f5
34.  e5-d5  d7-d5
35.  a3-a4  e8-c8
36.  a4-f4  e7-e6
37.  f4-h6  d5-d4
38.  e1-e6  d4-b2
39.  e6-e3  g8-h8
40.  h6-f4  b2-c1
41.  g1-h2  c1-c7
42.  f4-c7  c8-c7
43.  e3-e5  h8-g7
44.  e5-f5  c7-c2
45.  h2-g3  g7-g6
46.  f5-f4  c2-a2
47.  g3-g4  a2-a3
48.  g2-g3  a3-b3
49.  f4-c4  b3-a3
50.  c4-c6  f7-f6
51.  f2-f4  a3-a5
52.  g4-h4  a5-h5
53.  h4-g4  h5-a5
54.  c6-c8  a5-a4
55.  g4-h4  a4-b4
56.  c8-g8  g6-f7
57.  g8-g4  b4-b5
58.  f4-f5  b5-f5
59.  g4-b4  f7-g6
60.  g3-g4  f5-f3

Začátek hry :::    Další tah :::