Popis hry: (4223725) Javakhishvili,L (2472) - Simunovic,Ivana [A27] 18th TCh-CRO w Sibenik CRO (5), 25.09.2009
Tahy:
23
Výsledek: 1-0
Tahy:
1.  c2-c4  e7-e5
2.  b1-c3  b8-c6
3.  g1-f3  f8-c5
4.  e2-e3  g8-f6
5.  a2-a3  d7-d5
6.  c4-d5  f6-d5
7.  d1-c2  c8-g4
8.  f1-e2  a7-a6
9.  e1-g1  b7-b5
10.  c3-e4  c6-e7
11.  e4-c5  d5-f6
12.  b2-b4  e8-g8
13.  c1-b2  e7-c6
14.  a1-c1  d8-d5
15.  d2-d3  f8-e8
16.  e3-e4  d5-d6
17.  c5-b7  d6-e7
18.  c2-c6  e8-c8
19.  b2-e5  f6-e8
20.  c6-c5  e7-d7
21.  c5-d4  d7-e7
22.  e5-g3  f7-f5
23.  g3-h4  

Začátek hry :::    Další tah :::