Sporty pro psy

...co vechno me v mazlek zvldnout...Chtla bych vs seznmit se sporty pro vae mazlky.

U kadho sportu najdete video, kter vm tento sport pibl a tak odkaz na asociace, kter tyto sporty zatituj:

.

1) Agility

je to asi nejznmj ps sport, dalo by se ci e je to tak zvan parkr pro psy.

psi zdolvaj rzn pekky a to na as...

.

Jist vichni znte klasick kosk parkur - na vyhrazenm prostoru jsou umstny skokov pekky, kter jezdec s konm absolvuje v pedem urenm poad. No a z toho kolem roku 1978 v Anglii vznikl pro psy sport zvan agility. Jeden zdroj uvd, e agility pr vzniklo jako zbava pro voky, co nemou chodit na vstavy, druh ale tvrd prav opak - e agility se poprv objevilo jako zpesten pestvky pi svtoznm Cruftov vstav. Dnes agility bhaj voci i istokrevn psi a spolu s nimi dti, mlde, dospl, ale i dchodci, a to na celm svt. Agility se provozuje jako zbava pro irok masy pejska, ale tak jako vrcholov sport, kter m dokonce svoje mistrovstv svta.

Urit rozdly mezi psm a koskm parkurem jsou, a to pedevm ve velikosti pekek (ty ps jsou mnohem men). Pejsci jsou vak mnohem pohyblivj, take krom klasickch skokovch pekek mvaj v parkuru zaazen i slalom, kladinu, ikmou stnu, houpaku, skok dalek, proskokov kruh, pevn a ltkov tunel. Dalm, pomrn podstatnm rozdlem je to, e psovod na psovi nesed jako jezdec na koni, ale b vedle nj. Pes nem vodtko ani obojek a psovod jej ovld pouze slovnmi povely, vlastnm pohybem a ukazovnm. Vzjemn dotek psa a psovoda se hodnot jako chyba.

Mon si te kte, jak me zvodit teba jezevk s ovkem. I na to tvrci agility mysleli - rozdlili pejsky do velikostnch kategori podle kohoutkov vky. Poet velikostnch kategori zvis na organizaci, kter v dan zemi agility zasteuje. Vzhledem k tomu, e v Evrop je vldcem psho svta FCI (Fdration Cynologique Internationale), zvod se u ns podle pravidel stanovench touto organizac. Ta do roku 2001 uznvala dv velikostn kategorie: psi do 40 cm vetn (tzv. kategorie mini), psi nad 40 cm vky (kategorie standard). Od 1.1.2002 vak dolo ke zmn pravidel a pedevm k perozdlen velikostnch skupin na ti: psi do 34,99 cm (tzv. kategorie Small), od 35 do 42,99 cm (tzv. kategorie Medium) a od 43 cm ve (kategorie Large). Kategorie se li pedevm vkou skokovch pekek (pro mal pejsky je samozejm vrazn men ne pro ty velk), ale tak vkou proskokovho kruhu a dlkou skoku dalekho. Ostatn pekky zstvaj shodn pro vechny kategorie.

..

odkaz na Klub Agility esk reubliky


.

2) Coursing

je to sport, ve kterm psi hon nvnadu

opt se zde m as, ale tak se hodnot inteligence, obratnost a pedvdavost psa

zvod bud jeden nebo i vce ps, pokud zvod vce ps je nutn nhubek

.

Coursing je pro psy idelnm druhem pohybu a zrove pedevm zbavou. Je to bh psa v pirozenm ternu, asto i s prodnmi i umle dosazenmi pekkami, za umlou nvnadou, kdy pes posiluje nejen svou fyzickou zdatnost, obratnost, ale pedevm i jeho inteligenci, kdy za obrovskho nasazen zdolv dan seky drhy a v neposledn ad m podobn jako dal kynologick aktivity pozitivn vliv na V vztah s Vam tynohm ptelem.

A koda, e zrovna Vaeho pejska se netk?!?
OMYL, na coursingovch drahch nevidte bhat pouze chrty. Bhaj pejsci vech ras a vech velikost od tch opravdu nejmench, a po skuten obry jako nap. rhodsk ridgeback, zlat retrvr, nmeck ovk, boxer, pudlci vech velikost, francouzt buldoci, novofundlandt psi, australt ovci, stafbulci, basenji, parson russel terii, jezevci, trpasli pinov, gordonseti, bullmastifov atd. a samozejm i kenci veho monho i nemonho, ji ve zmiovan chrti vech ras a dal a dal.

.


.

Velmi podobn sport Coursingu je Racing ( dostih ), kde zvod dva nebo vce ps a vyhrv ten, kdo je v cli prvn. Opt se psi hon za nvnadou

.

odkaz na Czech Coursing Club

.

3) Flyball

je to sport, kde psi sout v drustvech, vdy zvod proti sob dv drustva

psi v drze zdolvaj pekky a na konci drhy mus sebrat mek ( tafeta ) z boxu a opt na zpten cest zdolat pekky...

Vhodou flyballu oproti agility je, e vodi psa nemus bt fyzicky zdatn

.

Flyball je sport i zbava pro temperamentn psy vech plemen. Oproti agility m vhodu, e pro psovoda nen tolik nron, take se mu mohou vnovat i fyzicky mn disponovan psovodi.
Utkvaj se v nm dv tylenn drustva na dvou stejnch flyballovch drhch. Kad drha se skld ze ty stejnch skokovch pekek a flyballovho boxu, kter vysteluje mek.
Na povel psovoda, kter vak zstv za startovn lini, vybhne pes na drhu, pekon tyi skokov pekky, nasko na desku boxu (provede tzv. plaveckou otoku) - tm spust mechaniku, chyt vystelen mek a aportuje ho zpt pes pekky k psovodovi.

V okamiku, kdy prvn pes z drustva protne clovou ru, vybh dal pes. Vtz drustvo, kter m jako prvn v cli vechny tyi psy (a mky).
Souhra drustva a vzjemn snenlivost ps je ve flyballu mimodn dleit. Psi se spolu stdaj na startovn/clov e a v optimlnm ppad se mjej umk-umk, piem se nesm vzjemn napadnout. Nic pro ps zvistivce, kte nesnesou, kdy proti nim pibh pes s mkem... Na stdn se d vyhrt nebo prohrt zvod.
Zvody drustev bvaj velmi napnav a prv v tchto okamicch se flyball stv nefalovanm adrenalinovm sportem. Do posledn chvle nen rozhodnuto, kdo vyhraje, nebo na drze se me ve zlomku vteiny stt cokoliv...
Nkdy se konaj tak zvody dvojic nebo trojic, ale takovto zvod u nebv tak zajmav jako zvod drustev. Zvody jednotlivc, kter se podaly dve, se u v souasn dob nepodaj.

.

.

odkaz na FLYBALL CLUB ESK REPUBLIKY

.

4) Frisbee

tento sport spov v chytn tale ze vzduchu...

i kdy se teba zd, e tento sport nen nijak nron pro vodie pejska, nen tomu tak, vodi se mus nauit sprvn tal hzet a to mnohdy vyaduje mnoho sil

.

Jak ho nauit

Pro nkter psy nen problm rychle pochopit, e maj tal chytit, jinm se to mus postupn vysvtlit. Je dobr ze zatku pouvat i pamlsky.

Zante tm, e budete tal tahat v ruce ped psem (u malho psa nzko u zem) a povzbuzovat ho k tomu, aby se do nj zkusil zakousnout. Za kadou takovou snahu nebo i spn pokus ho mohutn pochvalte. U nkterch ps (zejmna bgl ) se to neobejde bez odmny ve form pamlsku. Je vhodn zvolit si jedno slovo jako povel, na kter by ml pes tal chytit ("Chy!", "Catch!", "Tal!" apod.). V tto fzi zstate, dokud se pes nebude na v povel vehementn snait do tale zakousnout. Potom mete zat zvedat tal v a povzbuzovat psa k tomu, aby vyskoil a chytil ho ve vzduchu. Tal vak stle drte, neodhazujte ho! Mete se o nj se psem i petahovat, pokud mu to udl radost.

Jakmile pes radostn vyskakuje, i kdy zdvihnete ruku s talem do ve ramen, mete zat nacviovat chytn hozenho tale. S ltkovm talem nebo s talem z mkkho plastu se d cviit tak, e ho hzte proti psovi, ale tuto metodu nedoporuuju. Pes se potom stav k vm a k tali zsadn elem a tko se peorientovv na chytn na vt vzdlenost.

Pokud jste pravci, postavte se tak, abyste mli psa u sv lev nohy. Levou rukou psa pidrte, pravou drte tal cca pl metru od psovy tlamy. Povzbute psa, aby se pokusil tal chytit, a jakmile vyraz, lehkm pohybem zpstm hote tal o cca 10- 20 cm dl. Kdy pes tal zachyt jet ve vzduchu, je to velk spch a hodn ho za to pochvalte. Postupujte velmi zvolna, jen pomalu prodluujte vzdlenost, na kterou tal hzte. Dbejte, aby pes chytil tal pokud mono vdy ve vzduchu (nezapomnejte na vasn povel pro chycen) a pinesl vm ho zpt. Vdy ho za to hodn pochvalte (ppadn odmte pamlskem). Jestlie pes sebere tal ze zem a pinese vm ho, je to sice zslun, ale nen to ta sprvn cesta, take pochvalu minimalizujte.

A se dopracujete k hzen tale na nkolikametrovou vzdlenost, zjistte, e hodit tal tak, aby letl ve sprvn vce a nleit daleko, nen vbec jednoduch. I psovod tedy mus nkdy cviit , a urit byste nemli tuto ppravu podceovat! Najt sprvnou techniku hodu vyaduje asto i destky pokus. Postupn byste mli bt schopni hodit tal do vzdlenosti 20-30 metr tak, aby letl plynulm a klidnm letem a v pes ho dokzal chytit jet ve vzduchu. Znamen to ovem nechat psa vybhat kupedu u v okamiku, kdy se k hodu chystte, zejmna pokud je pes mal (vt psi bvaj rychlej).

Asi nen teba zdrazovat, e pro ncvik je vhodn vybrat takov poas, kdy nefouk pli siln vtr, jinak je pro psa velmi obtn (nkdy zcela nemon) tal chytit.

Pokud v pes zvldne tento zpsob chytn a vy mte dostatek fantazie a trplivosti, mete zkusit nkter freestylov prvky, teba chycen tale s odrazem psa do vzduchu od vaeho stehna, od vaich zad apod. Uvdomte si vak, e ps drpy vm mohou zpsobit nepjemn zrann, pokud si nebudete chrnit ki (freestylov specialist proto pouvaj neoprenov obleky nebo alespo nvleky). Tak nezapomete, e freestylov skoky jsou opravdu velkou zt na pohybov apart psa, nebo pes leckdy dopad na zem ze znan vky.

.

.

odkaz na eskou Asociaci ltajcho disku
Pidat koment (0) >>>


Kontakt · Kniha nvtv · CelySvet.cz
Dnes je  24. 10. 2021 - Dnes m svtek Nina, ztra  Beta >>>
jorkrsk terier a australsk silky terier


Celkem
Tden
Dnes
Online
MaxOn

138748
77
9
2
2

Logo: BlogAneta a Kessy