Standard BULTERIÉRA

..jak to má být....&

&&& &&&

&Standard je z&ávazn&á forma FCI (Federation Cynologique International), popisuj&íc&í ide&áln&ího jedince, eventu&álně uv&áděj&íc&í př&ípustn&é odchylky. V&še, co se od tohoto ide&álu odli&šuje, je považov&áno za nedostatek nebo vadu. &&&

&&Celkov&ý vzhled:&&
Pes siln&é konstituce, vyv&ážen&ý, aktivn&í. M&á bystr&ý, ostražit&ý, rozhodn&ý a inteligentn&í v&ýraz.&&&

&&Charakteristika:&
&Bulteri&ér je gladi&átor mezi psy, pln&ý ohně a odvahy. V&ýznačn&ým rysem je klabonos&á hlava ve tvaru vejce. Bez ohledu na velikost psa mus&í b&ýt jasně vyj&ádřen pohlavn&í v&ýraz. &&&

&&Povaha:&
&M&á vyrovnan&ý temperament a je př&ístupn&ý discipl&íně. Je tvrdohlav&ý, ale k lidem se chov&á předev&š&ím dobře. &&&

&&Hlava a lebka:&
&Hlava dlouh&á, mohutn&á a spr&ávně hlubok&á, nikoliv v&šak hrub&á. Při pohledu zepředu m&á hlava tvar vejce a je zcela vyplněna. Na jej&ím povrchu nejsou ž&ádn&é prol&ákliny, vruby nebo z&ářezy. Temeno mezi u&šima je t&éměř ploch&é. Profil je m&írně zakřiven&ý dolů od horn&í č&ásti lebky ke &špičce nosu, kter&ý by měl b&ýt čern&ý a zahnut&ý ke &špičce dolů. Nosn&í otvory jsou dobře vyvinuty a spodn&í čelist je mohutn&á a hlubok&á. &&&

&&Tlama:&
&Zuby jsou zdrav&é a čist&é, siln&é, dobr&ého rozměru, dokonale pravideln&é s dokonal&ým, pravideln&ým a &úpln&ým nůžkov&ým skusem, tj. horn&í zuby těsně přesahuj&í zuby spodn&í a vyrovnaně přisedaj&í do čelist&í. Pysky jsou such&é a přil&éhaj&íc&í.& &&

&&Oči:&
&Zdaj&í se &úzk&é, &šikmo um&ístěn&é a troj&úheln&íkovit&é, hluboko uložen&é, čern&é nebo co nejtmavěji hněd&é, takže se zdaj&í b&ýt čern&é a maj&í pronikav&ý lesk. Vzd&álenost od &špičky čenichu k oč&ím je poněkud vět&š&í než od oč&í k vrcholu lebky. Modr&é nebo č&ástečně modr&é oko je než&ádouc&í. &&&

&&U&ši:&
&Mal&é, tenk&é a um&ístěn&é bl&ízko sebe. Pes by měl b&ýt schopen u&ši udržet toporně vzpř&ímen&é, takže jejich &špička směřuje př&ímo vzhůru. &&&

&&Krk:&
&Velmi svalnat&ý, dlouh&ý, klenut&ý, zužuj&íc&í se od ramen k hlavě a je prost&ý ve&šker&é voln&é kůže. &&&

&&Hrudn&í končetiny&&:&
&Ramena jsou siln&á a svalnat&á. Lopatky jsou &širok&é, ploch&é a přil&éhaj&í těsně k hrudn&í stěně. Maj&í v&ýrazn&ý sklon vzad. Ramenn&í kloub tvoř&í t&éměř prav&ý &úhel, lokty jsou drženy př&ímo a siln&á nadprst&í mus&í b&ýt kolm&á. Hrudn&í končetiny maj&í m&ít kulat&é a siln&é kosti. U dospěl&ých psů by se měla d&élka hrudn&ích končetin přibližně rovnat hloubce hrudn&íku. &&&

&&Trup (tělo):&
&Tělo je dobře zaobleno, se znateln&ými pružn&ými žebry s velikou hloubkou od kohoutku k hrudn&í kosti, takže hruď je bl&íže zemi než břicho. Hřbet je kr&átk&ý a pevn&ý, hřbetn&í linie prob&íh&á mezi &úrovn&í kohoutku. Spodn&í linie od hrudn&í kosti k břichu tvoř&í ladnou, vzhůru směřuj&íc&í křivku. Hrudn&ík je při pohledu zepředu dostatečně &širok&ý. &&&

&&Tlapky:&
&Kulat&é, kompaktn&í, dobře uzavřen&é s dobře klenut&ými prsty. &&&

&&P&ánevn&í končetiny:&
&Jsou při pohledu ze strany rovnoběžn&é. Stehna mus&í b&ýt svalnat&á, l&ýtka dobře vyvinut&á a kolenn&í kloub dostatečně za&úhlen&ý. Hlezna jsou siln&á, pružn&á a n&ízko položen&á. &&&

&&Prut (ocas):&&
Kr&átk&ý, n&ízko nasazen&ý a vodorovně nesen&ý. U kořene je siln&ý a kuželovitě se zužuje do &špičky. &&&

&&Srst:&
&Kr&átk&á, leskl&á, rovnoměrn&á, přil&éhav&á a na omak drsn&á s leskl&ým povrchem. V zimě se může vyskytovat měkk&á podsada. Kůže pevně přil&éh&á k tělu. &&&

&&Chůze a pohyb:&&
Pohyb se jev&í nen&ásiln&ý, plynul&ý a bezstarostn&ý. Při klusu je pohyb předku i zadku psa souběžn&ý, při vy&š&š&ích rychlostech směřuje ke středn&í linii. Předn&í nohy dobře vyb&íhaj&í a zadn&í se lehce pohybuj&í v kyčl&ích, dobře pruž&í v kolenou i hleznech a maj&í velkou jistotu. &&&

&&Barva:&
&U b&íl&ých je požadov&ána čistě b&íl&á srst, přičemž pigmentace kůže a znaky na hlavě nesměj&í b&ýt penalizov&ány. U barevn&ých jedinců dominuje barvy - v&šechny odst&íny jsou považov&ány za rovnocenn&é. V př&ípadě shodn&ého hodnocen&í ostatn&ích vlastnost&í je d&áv&ána přednost ž&íhan&ým. Barva černě ž&íhan&á, světle žlutohněd&á a tř&íbarevn&á je př&ípustn&á. Modr&é či j&átrov&é odst&íny jsou než&ádouc&í. &&&

&&Velikost:&
&Nejsou v&ý&škov&é ani v&áhov&é limity, ale mus&í existovat dojem nejvy&š&š&í hmotnosti na velikost psa, kter&á je porovn&áv&ána s pohlav&ím a kvalitou. &&
Přidat komentář (0) >>>


Kontakt · Kniha návštěv · CelySvet.cz
Dnes je  28. 11. 2023 - Dnes má svátek René, zítra  Zina >>>
Angličtí bulteriéři a vše kolem nich !!!


Celkem
Týden
Dnes
Online
MaxOn

210628
42
4
0
0

Logo: BlogBulteriéři Ozzy a Danny