PES a VEDRO !!!

jak pomoci naim tynohm milkm&

&&Pes v parn&m l&t&&&&

&Zdrav& psi daleko l&pe sn&&ej& chladno ne teplo. Ps& ke obsahuje minim&ln& mnostv& potn&ch l&z, kter& maj& velk& v&znam pro termoregulaci a ochlazov&n& povrchu tla. Psi jsou tak odk&z&ni na ochlazov&n& pomoc& zrychlen&ho povrchn&ho d&ch&n&, pi kter&m doch&z& k termoregulaci prostednictv&m odpaov&n& vody z povrchu d&chac&ch cest. &&&

&V tepl&m ron&m obdob& proto krom chlupat&ch a tmav zbarven&ch ps nejv&ce trp& psi s chronick&mi d&chac&mi probl&my a psi s vrozen&mi pek&kami v d&chac&ch cest&ch (boxer, buldok, mops, pekingsk& pal&cov& ps&k...). Tak& kardiaci sn&&ej& nejhe letn& obdob& a jsou pi vysok&ch letn&ch teplot&ch schopni daleko men&&ch v&kon ne obvykle. Nap&klad chronick&m degenerativn&m onemocnn&m chlopn& nejastji b&vaj& postiena plemena Kaval&ra King Charles &panl, kokr&panl, pudl, mal& kn&ra nebo jezev&k.&&&

&Bhem letn&ch veder bychom mli proch&zky se psem asov peorganizovat, a to i v p&pad, e n&& pes je mlad& a zdrav&. Dkladnj&& venen& s bh&n&m a aportov&n&m budeme smrovat na asn& r&no a pozdn& veer, kdeto poledn& a odpoledn& proch&zky omez&me jen na dobu pro psa nezbytn nutnou. Pokud m&me monost v&bru, vol&me stinn& m&sta, a jestlie meme psa dopravit na travnat& v&bh pod stromy jinak ne p&ky, u&et&me ho alespo bolestiv&ch sp&lenin na tlapk&ch a n&m odpadne nutnost jejich o&etov&n&. Stejn, jako p&l& na&e bos& chodidla rozp&len& asfalt, p&sek nebo betonov& plocha, tr&p& i nohy ps&. Pod bal&nky pol&t&k se objev& velik& puch&e a ke odpadne do iv&ho podko&. Pro zv&e je to velmi bolestiv& a stav si zhor&uje l&z&n&m postien&ch m&st. Nav&c mal& plemena ps se pohybuj& tsn nad sluncem rozp&lenou zem&, vrstvou vzduchu hork&ho nkolik des&tek stup. Pi prvn&ch n&znac&ch &navy, kdy si pes sed& nebo zved& tlapy, odm&t& nab&zen& hry, slin& nad svou obvyklou m&ru, je du&n& nebo dokonce ka&le, proch&zku peru&te. Pes si svou z&t limituje s&m, pokud v&ak nen& ke zv&&en& aktivit provokov&n jin&mi psy. Pokud k peh&t& dojde, co se projev& v&razn&m tlukotem srdce, v t&&ch p&padech neschopnost& pohybu, prjmem, zvracen&m a teplotou pes 40C (meno v konen&ku), je nutn& psa urgentn ochladit. Veterin&i nedoporuuji koupele ve vod, protoe je to nevhodn& z hlediska d&letrvaj&c& &innosti zchlazov&n&. Nejvhodnj&& je zabalit psa do mokr&ch run&k, zapnout na nj stoln& ventil&tor, je-li k dispozici, a za&t zv&e chladit nap. namrazen&mi bal&ky zeleniny z mraz&ku. Zv&e je dobr& pev&zt urychlen na prohl&dku k veterin&i. Na klinice jsou pro zchlazen& kritick&ch pacient pou&v&ny obklady z namrazen&ho gelu (co je obdoba mraen& zeleniny) a chladn& nitroiln& infuse tekutin. Pozor na peh&t& tehdy, kdy se k hork&m teplot&m pid& v&tr a lovk i pes se tak c&t& b&t v tepeln& pohod.&&&

&S teplotou souvis& tak& vlhkost vzduchu. Pro psy i lidi plat& pravidlo, e &m je vt&& relativn& vlhkost vzduchu, t&m he sn&&& organismus teplotn& v&kyvy. Pi vysok& vlhkosti selh&vaj& mechanismy ochlazov&n& tla prostednictv&m odpaov&n& vody z d&chac&ch cest nebo potu a organismus se snadnji peh&v&.&&&

&Pokud pes trp& obhov&mi pot&emi, m& velk& vliv na jeho kondici tak& tlak vzduchu. Negativn na nj psob& jak&koliv prudk& zmna atmosf&rick&ho tlaku, piem nejhor&& vliv m& zejm&na jeho n&hl& zv&&en&. V&razn& sn&en& atmosf&rick&ho tlaku vede ke zhor&en&mu okysliov&n& krve v plicn&m krevn&m ei&ti, co mus& organismus kompenzovat usilovnj&&m d&ch&n&m. Tyto stavy pozorujeme hlavn ve vysok&ch nadmosk&ch v&&k&ch, kde i zdrav& jedinec vyaduje uritou dobu adaptace na nov& pomry tlaku vzduchu a koncentrace kysl&ku v atmosf&e.&&&

&Je-li &patn& biometeorologick& pedpov, mohou majitel& ps pozorovat zhor&en& zdravotn&ho stavu - apatii, &navu, poleh&v&n&, snadn& zad&ch&v&n& - i u sv&ch nemocn&ch i star&ch ps. Extr&mn& nebo n&hl& v&kyvy teploty, vlhkosti nebo tlaku vzduchu maj& nemal& vliv i na imunitn& syst&m a obranyschopnost organismu vi infekc&m. Nejv&ce infekn&ch onemocnn& d&chac&ch cest se sice objevuje pi chladn&m a sychrav&m poas&, zejm&na na podzim, v zim a v pedja&, ale pozor d&v&me i tehdy, umon&me-li psovi p&stup do klimatizovan&ch prostor v dom nebo v aut. Ide&ln& teplota v klimatizovan& m&stnosti se m& li&it od venkovn& maxim&ln o 5 C.&&&

&Bakterie, kter& mohou zhor&it odolnost psa vi vysok&m letn&m teplot&m, se r&dy mno& bhem stresov&ch situac&. Nkter& z faktor, kter& psob& na&emu psovi stres, u urit zn&me. Me to b&t i jak&koliv zmna prosted& a pesun zv&ete, ale pat& mezi n i v&razn& kol&s&n& teploty a vlhkosti vzduchu.&&&

&Dal&&m faktorem, kter& ovlivuje adaptaci psa na vysok& teploty, mohou m&t i alergick& onemocnn&. Mezi typick& alergie tohoto ron&ho obdob& pat& pedev&&m alergie na nkter& pyly.&&

PES a VEDRO !!! : 211-ozzy-danny-1184424586

PES a VEDRO !!! : 211-ozzy-danny-1184424603

PES a VEDRO !!! : 211-ozzy-danny-1184424641

PES a VEDRO !!! : 211-ozzy-danny-1184424660

PES a VEDRO !!! : 211-ozzy-danny-1184424729


Pidat koment (0) >>>

Pidno: 30.06.2007 000 12:22...

<< pedchoz lnek <<>> dal lnek >>

Kontakt · Kniha nvtv · CelySvet.cz
Dnes je  08. 02. 2023 - Dnes m svtek Milada, ztra  Apolena >>>
Anglit bulterii a ve kolem nich !!!


Celkem
Tden
Dnes
Online
MaxOn

208206
50
8
1
1

Logo: BlogBulterii Ozzy a Danny