Cestovn se psem !!!

...co nejlpe....&

&&Cestujeme se psem&&&&

&Dlouh& cestov&n& me b&t pro psa velmi n&ron& jak fyzicky, tak psychicky. Nez&le& ov&em jen na jeho povaze, na dopravn&m prostedku, na d&lce cesty nebo na poas&. Rzn& plemena sn&&ej& rzn pr&v rozmary letn&ho obdob&. Psi s extr&mn zkr&cenou nosn& parti& jsou tak& extr&mn citliv& na peh&t& organismu a proto by nap. buldoci mli cestovat v parn&ch dnech jen v&jimen a rozhodn nikdy ne v poledn&ch hodin&ch.&&&

&Vdy je teba se na del&& cestu pipravit. Velmi nebezpen& je za letn&ho slunen&ho poas& ponechat psa zaven&ho v aut. Parkov&n& na slunci pedstavuje velk& riziko i za oparu a mlhav&ho poas&. Karoserie auta se velmi rychle zah&v& a okna auta vytv&ej& sklen&kov& efekt. Za hranin& tlesnou teplotu, pi kter& doch&z& k po&kozen& tk&n&, selh&n& z&kladn&ch ivotn&ch funkc& a n&sledn& smrti, se u ps povauje 42 stup Celsia. V prosted& o teplot okolo 50 oC se tlesn& teplota me k t&to hranici pibl&it ji za 20 a 50 minut v z&vislosti na relativn& vlhkosti vzduchu. Pitom teplota vzduchu men& na slunci uvnit auta me dosahovat a 70 oC.&&&

&O tom, jak& opaten& uin&me pro vlastn& cestu, se zmiujeme na jin&m m&st tohoto vyd&n&: psa del&& dobu ped cestou nekrm&me, s sebou si piprav&me l&hev s dostatkem vody a misku. Bezprostedn ped n&stupem do dopravn&ho prostedku ho vyven&me. Nedovol&me, aby pes vystrkoval za j&zdy hlavu z vozidla. Bhem cesty asto zastavujeme, pi extr&mn vysok&ch teplot&ch psovi nam&&me hlavu a nikdy nenech&v&me psa v zaparkovan&m aut.&&&

&Z&vazn&mi pravidly pro cestov&n& psa v aut se zab&v& nov& silnin& z&kon, kter& vstoupil v platnost 1. ervence 2006. Paragraf 52, bod 5 ukl&d& majiteli vozidla povinnost zajistit bezpenou pepravu zv&at tak, e... &"pi jejich peprav nesm& b&t ohroena bezpenost idie, pepravovan&ch osob a ani zv&at.&" Urit lze vyloit tento z&kon i tak, e idi-chovatel by neml psa ohrozit ani p&li&n&m horkem. Krom toho - neriskujte ztr&tu cenn&ch bod a opatete si pro psa p&sy, pepravky, s&t i m&e pedluj&c& prostor v aut pro bezpenost v&ech ve voze i mimo nj. P&sy i ostatn& v&robky jsou prod&v&ny v rzn&ch velikostech a s rzn&m stupnm komfortu pro psa: existuj& nejm&n tyi z&kladn& velikosti bezpenostn&ch p&s, rzn& typy polstrov&n& i up&n&n&. V&robci dbaj& na rychlou a jednoduchou monost upnut&, vt&inou ke st&vaj&c&m p&sm. Oproti p&sm maj& z&vsn& lka jak&si bonus nav&c - krom zaji&tn& bezpenosti ochr&n& interi&r auta ped &p&nou, vlhkost& i l&naj&c&mi chlupy. M&e a s&t dokonale pedl& prostor v automobilu, ale nezabr&n& p&padn&mu zrann& psa bhem hav&rie, a pepravky se mohou st&t pi nenad&l&m zabrzdn& i n&razu nebezpenou stelou.&&


Pidat koment (0) >>>

Pidno: 02.07.2007 000 17:05...

<< pedchoz lnek <<>> dal lnek >>

Kontakt · Kniha nvtv · CelySvet.cz
Dnes je  01. 02. 2023 - Dnes m svtek Hynek, ztra  Nela >>>
Anglit bulterii a ve kolem nich !!!


Celkem
Tden
Dnes
Online
MaxOn

208155
37
5
1
1

Logo: BlogBulterii Ozzy a Danny