Bulíčí shrnutí :)

...pro váhavé...&

&&Bullterier&&&&

&Z&ískal si pověst nebezpečn&ého rv&áče, kter&ý moc ne&štěk&á, ale hned &útoč&í. Mysl&ím, že každ&ého, kdo ho spatř&í poprv&é, udiv&í jeho prapodivn&ý vzhled. Jedněm se př&íli&š nezamlouv&á, jin&í obdivuj&í jeho kr&ásu, ale spoustu z n&ás tlač&í k hlub&š&ímu pozn&án&í a n&ásledn&ému obdivu tohoto sv&ým způsobem fascinuj&íc&ího a bezpochyby jedinečn&ého plemene. Pes &úžasn&é povahy, neobvykl&ého exteri&éru s hlavou ve tvaru vejce zdobenou charakteristick&ým klabonosem, siln&é tělesn&é konstituce, pevn&ý s mohutn&ým hrudn&íkem, vyv&ážen&ý, velmi aktivn&í, s rozhodn&ým a inteligentn&ím v&ýrazem. Původem anglick&é plemeno - bullterier - gladi&átor mezi psy, vždy pln&ý s&íly a odvahy.&&&

&Plemeno bullterier je sv&ým původem volně spjato s dnes již neexistuj&íc&ími anglick&ými b&íl&ými teriery a bulldokem. O jeho vznik se zasloužil muž jm&énem James Hinks, žij&íc&í v Birminghamu v Anglii, kter&ý se pokou&šel o vy&šlechtěn&í buldoka, kter&ý by byl podstatně l&épe přizpůsoben&ý pro &štvanice, z&ápasy s b&ýky a ps&í z&ápasy. Snažil se tak&é o změnu vzhledu. Postupně se mu povedlo odborn&ým &šlechtěn&ím odstranit -nedostatky-původn&ích plemen, mezi kter&é patřil např&íklad kulat&ý hřbet, m&álo hranat&é končetiny či předsunut&á spodn&í čelist. Dos&áhl tak&é vět&š&í mohutnosti a zes&ílen&í z&ástupců plemene. Konečn&ým v&ýsledkem pak byl fascinuj&íc&í pes, hrd&ý gladi&átor, hodn&ý doprov&ázet opravdov&é gentlemany.&&&

&Mnoz&í v t&é době pochybovali, d&íky jeho l&íbivosti, o schopnosti &účastnit se či dokonce v&ítězit v z&ápasech se soupeři jin&ých plemen. Tato nejistota v&šak byla velmi brzy zcela vyjasněna. Bullterier nese v sobě skutečně povahu bojovn&íků. Důkazem je nejen jeho prudk&ý a velmi divok&ý temperament, ale předev&š&ím odhodl&án&í bojovat na život a na smrt se sv&ým nepř&ítelem. Bullterier byl tak&é skvěl&ým bojovn&íkem s krysami, což byl jin&ý neobvykl&ý a krvav&ý sport, tehdy v Anglii značně popul&árn&í. Bul&íci drželi neofici&áln&í rekord za největ&š&í počet krys zabit&ých za minutu, hodinu a jin&é časov&é intervaly, jak bylo v t&é době běžn&é. Sv&é využit&í na&šli tak&é při lovu medvědů, velk&ých kočkovit&ých &šelem, nosorožců a slonů.&&&

&Mnoz&í by mohli považovat tyto &úspěchy Jamese Hinkse za dostačuj&íc&í, ten v&šak měl je&ště dal&š&í c&íl - v&ítězit ve v&ýstavn&ích kruz&ích exteri&érov&ých v&ýstav, kter&é začaly b&ýt v t&é době velmi popul&árn&í. Jelikož byli v 60. letech 19. stolet&í upřednostňov&áni b&íl&í představitel&é tohoto plemene, vyřazoval Hinks ze sv&ého chovu ž&íhan&á a strakat&á &štěňata.&&&

&D&á se ř&íci, že v polovině 19. stolet&í byli pr&ávě bullterieři velmi m&ódn&í z&áležitost&í vy&š&š&ích vrstev. Tento b&íl&ý kaval&ír se stal jak&ýmsi stylov&ým doplňkem spr&ávn&ého anglick&ého gentlemana a jeho v&ýstavn&í &úspěchy byly pro něj t&ím opravdov&ým požehn&án&ím do dal&š&ího -života-. Později se bullterieři stali podstatně zn&áměj&š&ími d&íky sv&ému společensk&ému, př&átelsk&ému a m&írumilovn&ému charakteru, než-li jako nekompromisn&í bojovn&íci v ar&én&ách ps&ích z&ápasů.&&&

&Bullterier je, d&íky sv&é př&átelsk&é povaze, dětsk&é hravosti, zvědavosti, věčn&é n&ápaditosti, obrovsk&é citlivosti, l&áskyplnosti, ale předev&š&ím nekonečn&é oddanosti, opravdov&ým př&ítelem. Při spr&ávn&é v&ýchově a zvl&ádnut&í psa nen&í problematick&á ani jeho m&írn&á um&íněnost, tvrdohlavost, vysok&é sebevědom&í či touha b&ýt dominantn&í. Důležit&á je proto v jeho životě důslednost a discipl&ína pr&ávě v těch spr&ávn&ých mez&ích. Psi tohoto plemene jsou silně v&áz&áni nejen na p&ána, n&ýbrž na celou jeho rodinu. Snaž&í se b&ýt st&ále aktivn&í a se svou rodinou doslova žije. Při pr&áci i z&ábavě v&ás překvap&í svou vynal&ézavost&í a ne&únavnost&í. Vždy v&ás bude pob&ízet k dal&š&ím a dal&š&ím aktivit&ám. Mezi jeho klady patř&í v&šak tak&é obrovsk&á trpělivost, d&íky kter&é na v&ás vydrž&í čekat i cel&é hodiny.&&&

&Anglick&ý bullterier, jak se toto plemeno tak&é naz&ýv&á, nevyhled&áv&á konfliktn&í situace. S&ám nikdy nevyvol&áv&á rvačky, neboť se jedn&á o plemeno s velmi vyrovnanou povahou. Pokud je k tomu donucen, využ&ív&á přev&ážně pro bullteriery charakteristick&ý -u&šn&í hmat-, kter&ým soupeře zcela odzbroj&í, aniž by do&šlo k jedin&ému &škr&ábnut&í.&&&

&Jak jsem již uvedl u jin&ých plemen, proto aby pes byl vyrovnan&ým, je rozhoduj&íc&í důsledn&á v&ýchova, a to hned od &štěněte, neboť každ&ého psa lze bdquo;zkazit&". Pro bullteriera je důležit&é, aby byl odmalička v kontaktu s lidmi a ostatn&ími psy, může b&ýt h&ýčk&án a rozmazlov&án, ale jen v pevně stanoven&ých mez&ích, podle předem určen&ých pravidel. Mus&í od prvopoč&átku vědět, co si může dovolit a co ne. Pokud uděl&á něco, co nesm&í, mus&í b&ýt vždy ř&ádně potrest&án. Bul&ík mus&í vědět, že m&á někoho respektovat a ne, že vy budete respektovat psa, neboť pr&ávě tyto př&ípady vedou k nezvl&ádnut&í psa a koliz&ím. Nedostatek l&ásky a nespravedliv&é trest&án&í z něho mohou udělat b&ázliv&ého psa nebo naopak neurotick&é a agresivn&í monstrum, což při s&íle jeho skusu (přes 20 atmosf&ér) nen&í vůbec bezpečn&é.&&&

&Snad každ&ý bul&ík je pln&ý el&ánu a velice aktivn&í. Běda v&šem předmětům v okol&í, když se bul&ík začne nudit. S&ám jsem na vlastn&í oči viděl auto (nebo sp&í&še trosky), ve kter&ém čekal unuděn&ý bullterier asi čtvrt hodiny na sv&ého p&ána před supermarketem. To, že absolutně zlikvidoval v&šech pět sedadel mě neudivilo tolik, jako absolutně vykousan&á palubovka, vyrvan&é a rozkousan&é tapec&írov&án&í dveř&í i stropu, ukousan&é ve&šker&é kličky a p&áčky. Na podlaze byla jen hromada nadrobno rozdrcen&ých plastů, molitanů apod.&&&

&Mnoh&é knihy tak&é upozorňuj&í na fakt, že nem&á smysl pokou&šet se zastavit rozběhl&ého bullteriera. V&ýsledkem bude zřejmě jen va&še zraněn&í, neboť, jak je v&šeobecně zn&ámo, bul&íci maj&í velmi sn&ížen&ý pr&áh bolestivosti, takže jim vůbec nevad&í, že naraz&í do něčeho, co mu stoj&í v cestě, když zběsile pob&íh&á okolo.&&&

&Při v&ýcviku bullterierů nelze použ&ít klasick&ých metod jako např. pro německ&é ovč&áky. Tak třeba už při učen&í povelu -sedni- nast&áv&á vět&šinou probl&ém, neboť bul&íci jsou velmi svalnat&í a &špatně se jim sed&á běžn&ým způsobem. Nemůžeme mu při tomto povelu tlačit na z&áď, protože pokud klade odpor (což je skoro vždy), mohli bychom mu poranit kolenn&í vazy. Při n&ácviku obrany je třeba zku&šen&ého figuranta, a to hlavně proto, že např. německ&ý ovč&ák či dobrman stoj&í při z&ákusu zadn&íma nohama na zemi, ale bullterier let&í vzduchem a zakousne se. Figurant ho pak mus&í pustit obloukem na zem (jinak by si mohl bul&ík zl&ámat nohu). Důležit&é je tak&é zač&ít s n&ácvikem obrany včas, jinak se můžete dočkat mnoh&ých překvapen&í. Bullterier nebude ochotně kousat na ruk&áv. Zku&šen&ý figurant mu ho mus&í včas strčit do mordy, jinak si stihne naj&ít jin&é, nechr&áněn&é m&ísto. Figuranta si pamatuje a snaž&í se ho st&ále přelst&ít, i mimo cviči&ště.&&&

&Mus&ím v&šak podotknou, že bullterieři jsou schopni zvl&ádnout zkou&šky, lze s nimi dělat v&ýcvik služebn&í i loveck&ý, ale tak&é agility či dokonce canisterapii. Jsou v&šak pomalej&š&í a podstatně m&éně důsledn&í. Nemůžou konkurovat ovč&ákům či kn&íračům, kteř&í jsou pro služebn&í v&ýcvik jako stvořen&í. Pro bullteriery je vhodn&ý zejm&éna v&ýcvik loveck&ý, neboť pr&ávě v t&éto oblasti byli dř&íve využ&ív&áni. Při loveck&é praxi i cvičen&í mohou skvěle využ&ít sv&ého samostatn&ého my&šlen&í.&&&

&V aportov&án&í nen&í bul&ík ž&ádn&ý mistr světa, což v&šak nen&í vůbec &špatn&é při jeho využit&í ve str&ážn&í službě, neboť psa, kter&ý skvěle a vždy aportuje, -zlikviduje- snadno vetřelec pr&ávě vhodn&ým aportem. Nev&ýhodou při službě je kr&átk&á srst, ale tento probl&ém lze, jako u jin&ých plemen, ře&šit zateplenou boudou. Jako obran&ář a str&ážce je jedinečn&ý. Spr&ávně veden&ý bullterier nezn&á strach a to z něj děl&á sebevědom&ého -z&ápasn&íka- a siln&ého soupeře.&&&

&Plemeno bullterier se st&áv&á v posledn&ích letech st&ále v&íce obl&íben&ým a roz&š&ířen&ým, a to předev&š&ím pro svou středn&í velikost, kr&átkou srst, v&šestrann&é využit&í a př&átelsk&ý vztah k lidem. Je skvěl&ým hl&ídačem a ochr&áncem sv&é rodiny. Za tu dok&áže položit život. Je ide&áln&ím psem zejm&éna pro aktivn&í rodiny. Při dobr&ém v&ýběru jde o v&šestranně pracovně využiteln&ého psa, včetně loveck&ého v&ýcviku. Je dobr&ý hl&ídač s v&ýborn&ým využit&ím tak&é ve str&ážn&í službě i z&ásahov&ých akc&ích, neboť vždy br&án&í -sv&é- do posledn&ího dechu.&&

Bulíčí shrnutí :) : 227-ozzy-danny-1183740316

Bulíčí shrnutí :) : 227-ozzy-danny-1183740333

Bulíčí shrnutí :) : 227-ozzy-danny-1183740373

Bulíčí shrnutí :) : 227-ozzy-danny-1183740485

Bulíčí shrnutí :) : 227-ozzy-danny-1183740533

Bulíčí shrnutí :) : 227-ozzy-danny-1183740561

Bulíčí shrnutí :) : 227-ozzy-danny-1183740643

Bulíčí shrnutí :) : 227-ozzy-danny-1183740671


Přidat komentář (0) >>>

Přidáno: 06.07.2007 000 18:42...

<< předchozí článek <<>> další článek >>

Kontakt · Kniha návštěv · CelySvet.cz
Dnes je  08. 02. 2023 - Dnes má svátek Milada, zítra  Apolena >>>
Angličtí bulteriéři a vše kolem nich !!!


Celkem
Týden
Dnes
Online
MaxOn

208204
48
6
1
1

Logo: BlogBulteriéři Ozzy a Danny