Bul shrnut :)

...pro vhav...&

&&Bullterier&&&&

&Z&skal si povst nebezpen&ho rv&e, kter& moc ne&tk&, ale hned &to&. Mysl&m, e kad&ho, kdo ho spat& poprv&, udiv& jeho prapodivn& vzhled. Jednm se p&li& nezamlouv&, jin& obdivuj& jeho kr&su, ale spoustu z n&s tla& k hlub&&mu pozn&n& a n&sledn&mu obdivu tohoto sv&m zpsobem fascinuj&c&ho a bezpochyby jedinen&ho plemene. Pes &asn& povahy, neobvykl&ho exteri&ru s hlavou ve tvaru vejce zdobenou charakteristick&m klabonosem, siln& tlesn& konstituce, pevn& s mohutn&m hrudn&kem, vyv&en&, velmi aktivn&, s rozhodn&m a inteligentn&m v&razem. Pvodem anglick& plemeno - bullterier - gladi&tor mezi psy, vdy pln& s&ly a odvahy.&&&

&Plemeno bullterier je sv&m pvodem voln spjato s dnes ji neexistuj&c&mi anglick&mi b&l&mi teriery a bulldokem. O jeho vznik se zaslouil mu jm&nem James Hinks, ij&c& v Birminghamu v Anglii, kter& se pokou&el o vy&lechtn& buldoka, kter& by byl podstatn l&pe pizpsoben& pro &tvanice, z&pasy s b&ky a ps& z&pasy. Snail se tak& o zmnu vzhledu. Postupn se mu povedlo odborn&m &lechtn&m odstranit -nedostatky-pvodn&ch plemen, mezi kter& patil nap&klad kulat& hbet, m&lo hranat& konetiny i pedsunut& spodn& elist. Dos&hl tak& vt&& mohutnosti a zes&len& z&stupc plemene. Konen&m v&sledkem pak byl fascinuj&c& pes, hrd& gladi&tor, hodn& doprov&zet opravdov& gentlemany.&&&

&Mnoz& v t& dob pochybovali, d&ky jeho l&bivosti, o schopnosti &astnit se i dokonce v&tzit v z&pasech se soupei jin&ch plemen. Tato nejistota v&ak byla velmi brzy zcela vyjasnna. Bullterier nese v sob skuten povahu bojovn&k. Dkazem je nejen jeho prudk& a velmi divok& temperament, ale pedev&&m odhodl&n& bojovat na ivot a na smrt se sv&m nep&telem. Bullterier byl tak& skvl&m bojovn&kem s krysami, co byl jin& neobvykl& a krvav& sport, tehdy v Anglii znan popul&rn&. Bul&ci dreli neofici&ln& rekord za nejvt&& poet krys zabit&ch za minutu, hodinu a jin& asov& intervaly, jak bylo v t& dob bn&. Sv& vyuit& na&li tak& pi lovu medvd, velk&ch kokovit&ch &elem, nosoroc a slon.&&&

&Mnoz& by mohli povaovat tyto &spchy Jamese Hinkse za dostauj&c&, ten v&ak ml je&t dal&& c&l - v&tzit ve v&stavn&ch kruz&ch exteri&rov&ch v&stav, kter& zaaly b&t v t& dob velmi popul&rn&. Jeliko byli v 60. letech 19. stolet& upednostov&ni b&l& pedstavitel& tohoto plemene, vyazoval Hinks ze sv&ho chovu &han& a strakat& &tata.&&&

&D& se &ci, e v polovin 19. stolet& byli pr&v bullteriei velmi m&dn& z&leitost& vy&&&ch vrstev. Tento b&l& kaval&r se stal jak&msi stylov&m doplkem spr&vn&ho anglick&ho gentlemana a jeho v&stavn& &spchy byly pro nj t&m opravdov&m poehn&n&m do dal&&ho -ivota-. Pozdji se bullteriei stali podstatn zn&mj&&mi d&ky sv&mu spoleensk&mu, p&telsk&mu a m&rumilovn&mu charakteru, ne-li jako nekompromisn& bojovn&ci v ar&n&ch ps&ch z&pas.&&&

&Bullterier je, d&ky sv& p&telsk& povaze, dtsk& hravosti, zvdavosti, vn& n&paditosti, obrovsk& citlivosti, l&skyplnosti, ale pedev&&m nekonen& oddanosti, opravdov&m p&telem. Pi spr&vn& v&chov a zvl&dnut& psa nen& problematick& ani jeho m&rn& um&nnost, tvrdohlavost, vysok& sebevdom& i touha b&t dominantn&. Dleit& je proto v jeho ivot dslednost a discipl&na pr&v v tch spr&vn&ch mez&ch. Psi tohoto plemene jsou siln v&z&ni nejen na p&na, n&br na celou jeho rodinu. Sna& se b&t st&le aktivn& a se svou rodinou doslova ije. Pi pr&ci i z&bav v&s pekvap& svou vynal&zavost& a ne&navnost&. Vdy v&s bude pob&zet k dal&&m a dal&&m aktivit&m. Mezi jeho klady pat& v&ak tak& obrovsk& trplivost, d&ky kter& na v&s vydr& ekat i cel& hodiny.&&&

&Anglick& bullterier, jak se toto plemeno tak& naz&v&, nevyhled&v& konfliktn& situace. S&m nikdy nevyvol&v& rvaky, nebo se jedn& o plemeno s velmi vyrovnanou povahou. Pokud je k tomu donucen, vyu&v& pev&n pro bullteriery charakteristick& -u&n& hmat-, kter&m soupee zcela odzbroj&, ani by do&lo k jedin&mu &kr&bnut&.&&&

&Jak jsem ji uvedl u jin&ch plemen, proto aby pes byl vyrovnan&m, je rozhoduj&c& dsledn& v&chova, a to hned od &tnte, nebo kad&ho psa lze bdquo;zkazit&". Pro bullteriera je dleit&, aby byl odmalika v kontaktu s lidmi a ostatn&mi psy, me b&t h&k&n a rozmazlov&n, ale jen v pevn stanoven&ch mez&ch, podle pedem uren&ch pravidel. Mus& od prvopo&tku vdt, co si me dovolit a co ne. Pokud udl& nco, co nesm&, mus& b&t vdy &dn potrest&n. Bul&k mus& vdt, e m& nkoho respektovat a ne, e vy budete respektovat psa, nebo pr&v tyto p&pady vedou k nezvl&dnut& psa a koliz&m. Nedostatek l&sky a nespravedliv& trest&n& z nho mohou udlat b&zliv&ho psa nebo naopak neurotick& a agresivn& monstrum, co pi s&le jeho skusu (pes 20 atmosf&r) nen& vbec bezpen&.&&&

&Snad kad& bul&k je pln& el&nu a velice aktivn&. Bda v&em pedmtm v okol&, kdy se bul&k zane nudit. S&m jsem na vlastn& oi vidl auto (nebo sp&&e trosky), ve kter&m ekal unudn& bullterier asi tvrt hodiny na sv&ho p&na ped supermarketem. To, e absolutn zlikvidoval v&ech pt sedadel m neudivilo tolik, jako absolutn vykousan& palubovka, vyrvan& a rozkousan& tapec&rov&n& dve& i stropu, ukousan& ve&ker& kliky a p&ky. Na podlaze byla jen hromada nadrobno rozdrcen&ch plast, molitan apod.&&&

&Mnoh& knihy tak& upozoruj& na fakt, e nem& smysl pokou&et se zastavit rozbhl&ho bullteriera. V&sledkem bude zejm jen va&e zrann&, nebo, jak je v&eobecn zn&mo, bul&ci maj& velmi sn&en& pr&h bolestivosti, take jim vbec nevad&, e naraz& do neho, co mu stoj& v cest, kdy zbsile pob&h& okolo.&&&

&Pi v&cviku bullterier nelze pou&t klasick&ch metod jako nap. pro nmeck& ov&ky. Tak teba u pi uen& povelu -sedni- nast&v& vt&inou probl&m, nebo bul&ci jsou velmi svalnat& a &patn se jim sed& bn&m zpsobem. Nememe mu pi tomto povelu tlait na z&, protoe pokud klade odpor (co je skoro vdy), mohli bychom mu poranit kolenn& vazy. Pi n&cviku obrany je teba zku&en&ho figuranta, a to hlavn proto, e nap. nmeck& ov&k i dobrman stoj& pi z&kusu zadn&ma nohama na zemi, ale bullterier let& vzduchem a zakousne se. Figurant ho pak mus& pustit obloukem na zem (jinak by si mohl bul&k zl&mat nohu). Dleit& je tak& za&t s n&cvikem obrany vas, jinak se mete dokat mnoh&ch pekvapen&. Bullterier nebude ochotn kousat na ruk&v. Zku&en& figurant mu ho mus& vas strit do mordy, jinak si stihne naj&t jin&, nechr&nn& m&sto. Figuranta si pamatuje a sna& se ho st&le pelst&t, i mimo cvii&t.&&&

&Mus&m v&ak podotknou, e bullteriei jsou schopni zvl&dnout zkou&ky, lze s nimi dlat v&cvik sluebn& i loveck&, ale tak& agility i dokonce canisterapii. Jsou v&ak pomalej&& a podstatn m&n dsledn&. Nemou konkurovat ov&km i kn&ram, kte& jsou pro sluebn& v&cvik jako stvoen&. Pro bullteriery je vhodn& zejm&na v&cvik loveck&, nebo pr&v v t&to oblasti byli d&ve vyu&v&ni. Pi loveck& praxi i cvien& mohou skvle vyu&t sv&ho samostatn&ho my&len&.&&&

&V aportov&n& nen& bul&k &dn& mistr svta, co v&ak nen& vbec &patn& pi jeho vyuit& ve str&n& slub, nebo psa, kter& skvle a vdy aportuje, -zlikviduje- snadno vetelec pr&v vhodn&m aportem. Nev&hodou pi slub je kr&tk& srst, ale tento probl&m lze, jako u jin&ch plemen, e&it zateplenou boudou. Jako obran& a str&ce je jedinen&. Spr&vn veden& bullterier nezn& strach a to z nj dl& sebevdom&ho -z&pasn&ka- a siln&ho soupee.&&&

&Plemeno bullterier se st&v& v posledn&ch letech st&le v&ce obl&ben&m a roz&&en&m, a to pedev&&m pro svou stedn& velikost, kr&tkou srst, v&estrann& vyuit& a p&telsk& vztah k lidem. Je skvl&m hl&daem a ochr&ncem sv& rodiny. Za tu dok&e poloit ivot. Je ide&ln&m psem zejm&na pro aktivn& rodiny. Pi dobr&m v&bru jde o v&estrann pracovn vyuiteln&ho psa, vetn loveck&ho v&cviku. Je dobr& hl&da s v&born&m vyuit&m tak& ve str&n& slub i z&sahov&ch akc&ch, nebo vdy br&n& -sv&- do posledn&ho dechu.&&

Bul shrnut :) : 227-ozzy-danny-1183740316

Bul shrnut :) : 227-ozzy-danny-1183740333

Bul shrnut :) : 227-ozzy-danny-1183740373

Bul shrnut :) : 227-ozzy-danny-1183740485

Bul shrnut :) : 227-ozzy-danny-1183740533

Bul shrnut :) : 227-ozzy-danny-1183740561

Bul shrnut :) : 227-ozzy-danny-1183740643

Bul shrnut :) : 227-ozzy-danny-1183740671


Pidat koment (0) >>>

Pidno: 06.07.2007 000 18:42...

<< pedchoz lnek <<>> dal lnek >>

Kontakt · Kniha nvtv · CelySvet.cz
Dnes je  01. 02. 2023 - Dnes m svtek Hynek, ztra  Nela >>>
Anglit bulterii a ve kolem nich !!!


Celkem
Tden
Dnes
Online
MaxOn

208154
36
4
1
0

Logo: BlogBulterii Ozzy a Danny