Kupujeme bulíčka

... :-) ...&

&&&Kupujeme bul&íčka &&&&&

&&&JAK VYB&íRAT &šTĚNĚ&&&&&

&&&&Př&íli&š často se setk&áv&ám s lidmi, kteř&í se nechaj&í un&ést jedinečnost&í bulteriera a po kr&átk&ém uv&ážen&í se rozhodnou pro koupi &štěněte. Samozřejmě si přes inzer&át najdou chovatele, kontaktuj&í jej a maj&í pocit, že udělali v&še pro dal&š&í &šťastn&ý život s vytoužen&ým bul&íčkem. Zklam&án&í, když je v&še jinak, je pak velik&é. Rozhodla jsem se př&ípadn&é z&ájemce poučit, jak postupovat při koupi &štěň&átka a vyvarovat se neznalostem a hlavně nenaletět tkzv. množitelům, kteř&í sleduj&í pouze kvantitu, nikoliv kvalitu. Pokud nem&áte ž&ádn&é zn&ám&é, kteř&í se chovem bulů zab&ývaj&í (nejraději p&ár let), sežeňte si ve&škerou dostupnou literaturu, kter&á existu je a s plemenem se nejdř&íve podrobně seznamte. Doporučuji knihu BULTERI&éR od Bethany Gibson, překlad z angl. Mysl&ím, že tato kniha v&ás může dostatečně vyzbrojit vědomostmi. Každ&ý m&áte individu&áln&í př&ístup a podm&ínky, nejsou-li proto někter&é informace dostatečně zodpovězen&é z literatury, je třeba se poptat mezi chovateli. Hlavně přehodnoťte, jestli je bul&ík ten prav&ý pes pro v&ás.!!!!!!!!!&&&&&&

&&&&&Jak naj&ít dobr&ého chovatele?&&&&&&&

&&&&Kontaktujte raději v&íce chovatelů a nav&štivte je osobně. Nechte si uk&ázat v&šechny psy a pozorně sledujte, v jak&ém jsou stavu... např. nejsou-li podvyživen&í, stav srsti (bul&íci trp&í na ekz&émy a různ&á kožn&í onemocněn&í), pokud se v chovu najde ojediněle pes s těmito probl&émy, celkem se nic neděje, ale je-li postiženo v&íce psů, pozor. Nechte si psy postupně uk&ázat a pozorujte, jak se k v&ám chovaj&í. Dobr&ý pes s dobrou povahou v&ás vřele přiv&ít&á a m&á z v&ás zjevnou radost, i když jste ciz&í. V&ítačky jsou někdy tak razantn&í, že jste v momentě jak koule bl&áta, proto se adekv&átně oblečte. I mezi psy jsou povahov&é odchylky, ty lze akceptovat, ov&šem drtiv&á vět&šina psů z chovu by se měla chovat, tak jak jsem uvedla. Jestliže v&ám chovatel nen&í ochoten sv&é psy předv&ést, zdvořile poděkujte a odejděte. Velk&ým kladem je, když může chovatel pustit několik psů najednou, nepř&ímo se t&ím dozv&íte, že psi nejsou agresivn&í a jsou tolerantn&í k ostatn&ím psům, př&ípadně k jin&ým dom&ác&ím zv&ířatům. Prohl&édněte si třeba u&ši a oči, bul&íci m&ívaj&í často z&áněty a opět tady plat&í, že pokud se toto onemocněn&í objev&í u v&íce jedinců, napov&í v&ám to leccos o chovateli, třeba jen to, že si psů nev&š&ím&á, nem&á na ně čas, nebo nevěnuje pozornost zdravotn&ímu stavu sv&ých mil&áčků, potažmo &štěňat. D&ále si uvědomte, že když na dvorku chovatele uvid&íte men&š&í zoologickou zahradu, nen&í něco v poř&ádku. Jsou-li kotce narvan&é psy různ&ých plemen (samozřejmě lukrativn&ích), nen&í to zn&ámka obrovsk&é l&ásky ke psům, ale k penězům. Při odchovu &štěňat potřebuje v&šechen čas fena se &štěňaty, v t&é době jdou ostatn&í psi trochu stranou, takže si jistě dovedete představit tu přem&íru p&éče, kterou dostanou des&ítky psů těchto obrchovatelů. Tito lid&é se snaž&í v&á&š z&ájem vidět ostatn&í členy smečky obej&ít a vymluv&í se. Rad&ím - odejděte a nenech&ávejte na sebe ž&ádn&é spojen&í. Chtějte vidět v&šechny psy a v jak&ých podm&ínk&ách žij&í a pokud v&ám toto nen&í umožněno, &štěně si nekupujte, ani za polovičn&í cenu !!!!!! Obvykle pak do veterin&áře vraz&íte mnohem v&íce, protože &štěňata z těchto chovů neb&ývaj&í zdrav&á. &&&&&&

&&&&&Chovatel a způsob chovu v&ám sed&í, hur&á. Co d&ál.&&&&&&&

&&&&Seznamte se s budouc&í matkou va&šeho &štěněte, mysl&ím t&ím zdravotn&í stav, povahu, v&ýstavn&í oceněn&í apod. Pokud chovatel vlastn&í i otce &štěňat, plat&í tot&éž. Když otce nevlastn&í, což je nejběžněj&š&í, zjistěte u chovatele, proč si vybral pr&ávě tohoto psa, bliž&š&í informace v&ám pov&í s&ám majitel ch. psa nebo i poradce chovu. U bulterierů se do chovu pou&št&í pouze samci se zn&ámkou V&ýBORN&ý, tzn. že nemaj&í ž&ádn&é velk&é nedostatky v exteri&éru. Vět&šina chovatelů na sv&é feny vyb&ír&á psy, kteř&í maj&í v&ýstavn&í &úspěchy, ale zdravotn&í stav často chovatel tak &úplně nezn&á. Lze se jen spolehnout na instinkt chovatele, že zvolil toho spr&ávn&ého psa. Každ&ý norm&áln&í člověk chce m&ít odchovy zdrav&é a kr&ásn&é, takže vyb&ír&á chovn&é psy podle nejlep&š&ího svědom&í a vědom&í. &štěňata z př&íbuzensk&ého spojen&í mohou b&ýt poněkud n&áchylněj&š&í, ale b&ývaj&í kr&ásn&á. Ujasněte si, jestli jste ochotn&í podstoupit i toto riziko. Pokud ne, předem si zjistěte, zda jde o př&íbuzenskou plemenitbu, zejm&éna &úzkou př&íb. plemenitbu. Tuto informaci v&ám sděl&í tak&é na plemenn&é knize, kam se vrhy do 14 dnů po narozen&í hl&ás&í. Když už se chovatel uch&ýl&í k př&íb. plem., sleduje t&ím vět&šinou nějak&ý exteri&érov&ý znak, kter&ý chce upevnit.&&&&&&

&&&&&JEDETE SI VYBRAT &šTĚNĚ, co přesně budete sledovat?&&&&&&&

&&&&&štěně je k odběru v 7 t&ýdnech, v&ýjimečně v &šesti t&ýdnech, ne v pěti !!!!!! Na &štěně se jděte minim&álně jednou během odchovu pod&ívat a zaměřte se na cel&ý vrh, nikoliv jen na sv&ého vybran&ého pejska. Zdrav&á dobře živen&á &štěň&átka pozn&áte na prvn&í pohled, jsou jednodu&še spokojen&á. V&š&ímejte si hlavně zadečků, jestli maj&í such&é nezduřen&é a nezarudl&é konečn&íky, což je zn&ámka, že &štěňata neprůjmuj&í. Obrovsk&á jakoby natekl&á bř&í&ška neznamenaj&í, že &štěňata žij&í v přebujel&ém přepychu, n&ýbrž jsou &špatně odčerven&á, v hor&š&ím př&ípadě nejsou odčerven&á vůbec. Srst u miminek je sice jin&á než u dospělců, ale mus&í b&ýt hladk&á, čist&á, voňav&á a i trochu leskl&á. Matka může b&ýt sice pohubl&á, zejm&éna u v&ícepočetn&ého vrhu, ale nikoliv podvyživen&á a vychrtl&á. Samozřejmě, že fena se &štěňaty nen&í pr&ávě ve v&ýstavn&í kondici, ale je-li v&še v poř&ádku, m&á dobrou n&áladu, nen&í zbytečně nerv&ózn&í a v mez&ích možnost&í samotn&é feny je nakrmen&á a čist&á. (Někter&é feny, jakmile zabřeznou, odm&ítaj&í potravu a zač&ínaj&í j&íst až ve chv&íli, kdy začnete přikrmovat &štěňata, protože vlastn&ím ml&áďatům začnou z&ávidět. Způsob&í t&ím chovateli nejednu těžkou chvilku.) &štěňata mus&í b&ýt ubytov&ána v teple, m&áte-li pocit, že jsou třeba v průvanu, v&áhejte s odběrem, takov&á &št. mohou b&ýt nastydl&á a probl&émov&á. V&ýběr &štěněte je emotivn&í z&áležitost. Je třeba si ujasnit, jestli chcete pejska pouze pro radost či do chovu. Při prvn&í n&áv&štěvě můžete za &štěně zaplatit z&álohu, kter&á chovatele zavazuje, že va&še &štěň&átko neprod&á, ov&šem na druh&é straně, pokud si rezervovan&é &štěně neodeberete, vznikaj&í t&ím chovateli probl&émy, neboť obvykle toto &štěně nenab&íz&í a neinzeruje, takže cel&ý kolotoč s prodejem zač&ín&á znova, což znamen&á určit&é v&ýdaje, kter&é si chovatel uhrad&í z va&š&í z&álohy nebo z jej&í adekv&átn&í č&ásti.&&&&&&

&&&&&JEDETE SI PRO &šTĚNĚ&&&&&&&

&&&&Znovu překontrolujete stav &štěněte, tentokr&át se pod&ívejte i na pup&ík, nen&í-li na něm k&ýla. T&é se lze ov&šem jednoduch&ým chirurgick&ým z&ákrokem zbavit a na dal&š&í život pejska již nem&á vliv. U pejsků překontrolujte varlata, jsou-li hmatn&á a sestoupl&á. Je dobr&é se pod&ívat do tlamičky na zuby, zejm&éna pokud chcete &štěně do chovu. Mus&ím v&šak podotknout, že &štěň&átka m&ívaj&í často podkus, kter&ý považuji sp&í&š za klad, neboť je tu velk&á naděje, že toto &štěně bude m&ít v dospělosti kr&ásn&ý nůžkov&ý skus. &štěně nesm&í b&ýt vypla&šen&é, prav&í bul&íci se na v&ás vrhnou a budou na sebe v&šemožně upout&ávat pozornost. Zjistila jsem, že smlouva nemus&í b&ýt p&ísemně, pokud jsou obě strany svoln&é, stač&í i &ústn&í dohoda. Když se smlouva p&í&še, měla by určitě obsahovat př&ípadn&é nedostatky &štěněte, ale i klady.&&&&&

Kupujeme bulíčka : 241-ozzy-danny-1184731749

Kupujeme bulíčka : 241-ozzy-danny-1184731778

Kupujeme bulíčka : 241-ozzy-danny-1184731815

Kupujeme bulíčka : 241-ozzy-danny-1184731840

Kupujeme bulíčka : 241-ozzy-danny-1184731861

Kupujeme bulíčka : 241-ozzy-danny-1184731889

Kupujeme bulíčka : 241-ozzy-danny-1184731947

Kupujeme bulíčka : 241-ozzy-danny-1184732021

Kupujeme bulíčka : 241-ozzy-danny-1184732046

Kupujeme bulíčka : 241-ozzy-danny-1184732064

Kupujeme bulíčka : 241-ozzy-danny-1184732083

Kupujeme bulíčka : 241-ozzy-danny-1184732108

Kupujeme bulíčka : 241-ozzy-danny-1184732148

Kupujeme bulíčka : 241-ozzy-danny-1184732240

Kupujeme bulíčka : 241-ozzy-danny-1184732286

Kupujeme bulíčka : 241-ozzy-danny-1184732361

Kupujeme bulíčka : 241-ozzy-danny-1184732476

Kupujeme bulíčka : 241-ozzy-danny-1184732656


Přidat komentář (0) >>>

Přidáno: 18.07.2007 000 06:06...

<< předchozí článek <<>> další článek >>

Kontakt · Kniha návštěv · CelySvet.cz
Dnes je  08. 02. 2023 - Dnes má svátek Milada, zítra  Apolena >>>
Angličtí bulteriéři a vše kolem nich !!!


Celkem
Týden
Dnes
Online
MaxOn

208206
50
8
1
1

Logo: BlogBulteriéři Ozzy a Danny