Nebezpe v lese !

...pchnut hmyzem a had utknut...&

&&Nebezpe& v lese&&&&

&&&(z knihy Psovi p&telem v nesn&z&ch od MVDr. Petra Skalky)&&&&&

&Je tepl& letn& podveer. Slunce mkce r&muje kontury zalesnn&ch kopc. Ve vzduchu von& pryskyice. Rozlehlou paseku dl& lesn& cesta na dv nestejn velk& &sti. Hou&t& malin&, ozdoben& erven&mi plody, se st&d& s fialov&mi kvty vrbiny, lut&mi skvrnami stark a b&l&mi trsy kopretin. Vedle cesty pod spl&vav&mi listy devtsilu le& nevelk& had. Klikat& &ra na hbet a pedev&&m &trbinovit& z&telnice prozrazuj& zmiji. Had se ani nepohne, ostatn nem& pro. Teplo dozn&vaj&c&ho dne je p&jemn& a v aludku tla& tun& hrabo&.&&&&

&
Zmije se za n&m musela vypravit do podzemn&ho bludi&t nor, co je &kon, kter& nedl& r&da, ale tentokr&t nebylo zbyt&. Hork& poas& uplynul&ch dn urychlilo tr&ven& posledn& koisti a na povrchu se nic vhodn&ho od t& doby neobjevilo. Bystr& my&ky s vykulen&ma ern&ma oima peb&haly p&li& rychle na neohraban&ho hada. Cesta pod zem ov&em nebyla bez rizika. V &zk& &trbin se zmije neoto& a objev&-li se j& v z&dech drz& my&, me ji ohlod&vat od ocasu zcela beztrestn. Pak zmiji nezbude nic jin&ho ne potupn& &tk a me b&t je&t r&da, dostane-li se nahoru iv&. Tentokr&t lov dopadl uspokojiv. Prvn& u&tknut& hrabo& sice stail ut&ci nezn&mo kam, ale druh&ho zastihla v doupti, kter& nemlo jin& v&chod. Pak u stailo jenom pokat, a koist znehybn&.&&

&
Po m&rn stoupaj&c& cest kr&& lidsk& dvojice, okolo n& pob&h& zlat& kokr&panl. Pozorn oich&v& trsy tr&vy a kameny. U devtsilov& hou&tinky se nerozhodn zastav&. C&t& nezn&m&ho tvora, jeho nedok&e identifikovat. Tak& zmije se neh&b&. Chvn& pdy ji d&vno prozradilo pibliuj&c&ho se vetelce, p&li& velk&ho jako potencion&ln& potrava, o n& v dan& chv&li stejn nem& z&jem. Docela dobe ale me j&t o nep&tele. Takov& jezevec slupne hada bez ohledu na jeho jed jako malinu. A tak se zmije pitiskne mezi such& spodn& listy a le&, nebo je nadje, e ji nezn&m& zv&e pehl&dne. Nepehl&dlo, ale nev& si s n& rady. Prostr& enich mezi listy a hlasit vt&hne vzduch. Znepokojen& had nadzdvihne hlavu a zasy&. Pes couvne, ale zvdavost mu ned&. Kr&tce &tkne a pilo& vlhk&, ern& um&k a k podivn&mu tvorovi. Zmije t&m nabude dojem, e j& jde o ivot a vyraz&. Had& v&pad nen& tak rychl&, aby divok& zv&e nedok&zalo uhnout. Nebo alespo jako jezevec sklonit hlavu a nastavit &ttinat& z&tylek s tlustou k&. Pes v&ak zstane pekvapen st&t a jeden had& zub se mu zasekne p&mo do enichu. Hned potom se zmije oto& a prch&, pokud j& pln& aludek a moment pekvapen& dovol&. Pes vykvikne, poodsko& a zane si enich, na kter&m vyrazila krpj krve, ot&rat o tr&vu. Jeho po&n&n& neuniklo lidsk& pozornosti. Dv star&& pan& peru&ily zaj&mav& rozhovor a prohl&ej& psa; nic ale vidt nen&. Krv&cen& z drobn& ranky ustalo a had je pry. &'Asi se o nco p&chl,&' usoud& jedna z en.&&&

&Po tvrthodin si v&imnou, e psovi njak nat&k& enich a tak& jeho nad&en& pob&h&n& ztratilo obvyklou jiskru. Ps&k se sotva vlee a co chv&li se d&chavin zastav& a odpo&v&. &'U m& t& proch&zky dost,&' m&n& pan& v pestr& halence. &'Radji se vr&t&me.&'Zp&ten& cesta je nekonen&. Kokr&panl u neme ani j&t a posledn&ch nkolik set metr ho nesou v n&ru&. enich otekl tak, e z o& zstaly dv &kv&rky. Nakonec se pece jen v&ichni dostanou na chatu, jene v osad nen& telefon, sousedn& domky jsou pr&zdn& a posledn& autobus do msteka u tak& odjel.&&&

&&
Na&tst& eny nepodlehnou panice. Majitelka psa ulo& do stinn&ho kouta kuchyn a na enich mu d& studen& obklad. Kdy se proheje, vymn& ho. Druh& zat&m uva& k&vu, vydatn ji oslad& a po vychladnut& nalije psovi nkolik liek do tlamy. Kokr&panl nam&hav polyk& a pokl&d& hlavu na podlahu.&&&

&N&sleduj&c& den otok viditeln splaskl a pes u nen& tak neten&. Zved& hlavu a obas zavrt& oc&skem. V poledne se s&m zvedne a nejist&m krokem se vyprav& k misce s vodou. Veer u loud& o j&dlo. Tak& ob pan& ji vd&, e kokr&panlovo zakviknut& pede&l& odpoledne nesignalizovalo nevinn& p&chnut&, ale zejm nco hor&&ho. Tak njak me doj&t ke kontaktu psa s na&&m jedin&m jedovat&m hadem. Pes bu zmiji vyp&tr& a chce ji prozkoumat, nebo se n&hodn dostane do jej& bl&zkosti. Had se c&t& ohroen a br&n& se. Na jeho obhajobu nutno podotknout, e zmije skuten u&tkne a v nouzi nejvy&&& a vbec ji nenapadne nkoho pron&sledovat, jak se tak& traduje. Naopak se sna& co nejrychleji zmizet. Obvykle ut&k& je&t d&ve, ne ciz& tvor doraz& a k n&. Nkdy to nestihne - bu je druh& zv&e p&li& rychl&, nebo je zmije erstv naran& i m&rn podchlazen&.&&&&

&
Pes z na&eho p&bhu ml &tst&. U kokr&panla by pravdpodobn obsah pln&ch jedov&ch l&z vyvolal smrtelnou otravu, zmije je v&ak pln& nemla. Pouila &st jedu na hrabo&e a trv& nkolik dn, ne se z&soba jedu obnov&. Jedov& zuby jsou p&rov& org&n, kad& se svou vlastn& l&zou. Had zas&hl psa jen jedn&m zubem, take vstikl jen polovinu moment&ln& z&soby jedu. Ob eny zachovaly rozvahu, co je velice dleit&. Panika majitele se velmi snadno penese i na psa, zvl&&t nen&-li zdravotn v po- &dku. Kdy jim okolnosti zabr&nily vyhledat kvalifikovanou pomoc, ponechaly psa v klidu. Studen& obklady br&nily rozvoji otoku, kter& mohl eventu&ln ohrozit prchodnost d&chac&ch cest a ern& k&va p&zniv psobila na obhov& syst&m. Pochopiteln, stane-li se podobn& nehoda v dosahu veterin&rn&ho pracovi&t, pak je co nejrychlej&& vyhled&n& odborn& pomoci samozejmost&. 1 kdyby zvrol&ka neml v z&sob specifick& s&rum, me jin&mi l&ky rozhoduj&c&m zpsobem ovlivnit nadji psa na peit&, zvl&&t pokud jde o men&& plemeno. Pes o hmotnosti kolem 10 kg je u&tknut&m zmije obecn bezprostedn ohroen. U velk&ch plemen je riziko podstatn men&&. Na&e zmije prost nedisponuje tak velk&m mnostv&m jedu. Zanedbateln& ov&em nen& nebezpe& alergick& reakce, kterou jed jako biologick& l&tka me vyvolat bez ohledu na velikost psa. Krom vasn& n&v&tvy veterin&rn& ordinace me chovatel pozitivn ovlivnit psovu &anci vhodnou prvn& pomoc&. M&-li jistotu, e pachatelem byla zmije, lze ranku vys&t nebo zvt&it na&znut&m tak, aby vyt&kaj&c& krev jed vyplavila. Je-li postiena konetina, je mon& piloit nad kousnut& &krtidlo, kter& v&ak mus& b&t kadou hodinu na nkolik minut uvolnno - jinak hroz& odumen& za&krcen& &sti tla.&&

&
Krom had&ho jedu me psa ohrozit i jed nkter&ho na&eho hmyzu - vel, vos, sr& a muchniek. Pi masov&m pobod&n& absolutn&m mnostv&m jedu, pi jednotliv&m p&chnut& alergickou reakc&. Otok obzvl&&t hroz& psm, kte& chytaj& vosy do tlamy. Vymluvit si to nenechal ani mj vlastn& boxer. Po prvn&ch zku&enostech, kdy vosu chytil a drel, m&val tv&e natekl& do nkolikan&sobn& tlou&ky. S vosami si za&n& neust&le, ale novou technikou - po vose chapne a okamit ji vyplivne. Pak na n& chv&li civ& a h&be-li se je&t, udl& to znovu. Nehybn& vosa ho nezaj&m&. Dokonce se vypracoval tak, e posledn& rok u &dn& ihadlo nedostal.&&&

&Autor: Klementov& Hana&&

Nebezpe v lese ! : 270-ozzy-danny-1186632241
Sre obecn

Nebezpe v lese ! : 270-ozzy-danny-1186632284
Vosa obecn

Nebezpe v lese ! : 270-ozzy-danny-1186632374
Vosa obecn

Nebezpe v lese ! : 270-ozzy-danny-1186632402
Zmije obecn

Nebezpe v lese ! : 270-ozzy-danny-1186632463
Zmije obecn

Nebezpe v lese ! : 270-ozzy-danny-1186632493
Zmije obecn

Nebezpe v lese ! : 270-ozzy-danny-1186632585
Zmije obecn

Nebezpe v lese ! : 270-ozzy-danny-1186632633
Zmije obecn


Pidat koment (0) >>>

Pidno: 08.08.2007 000 06:02...

<< pedchoz lnek <<>> dal lnek >>

Kontakt · Kniha nvtv · CelySvet.cz
Dnes je  01. 02. 2023 - Dnes m svtek Hynek, ztra  Nela >>>
Anglit bulterii a ve kolem nich !!!


Celkem
Tden
Dnes
Online
MaxOn

208156
37
5
0
1

Logo: BlogBulterii Ozzy a Danny