Canisterapie

...vše o ní...&
&&&&
&
&&&&&

&&&&Co je to canisterapie&&&&&Slovo canisterapie se objevuje v současn&é době st&ále častěji a ve voln&ém překladu znamen&á terapii s pomoc&í psa. &&&&Canisterapii můžeme tak&é definovat jako způsob terapie, kter&ý využ&ív&á pozitivn&ího působen&í psa na zdrav&í člověka, přičemž klade důraz předev&š&ím na ře&šen&í probl&émů psychologick&ých, citov&ých a soci&álně-integračn&ích a působen&í na fyzick&é zdrav&í člověka je u n&í druhotn&é. Uplatňuje se zejm&éna jako pomocn&á psychoterapeutick&á metoda při ře&šen&í různ&ých situac&í v př&ípadě, že jin&é metody nejsou &účinn&é nebo použiteln&é. Jedn&á se např. o navazov&án&í kontaktu s pacienty, kteř&í obt&ížně komunikuj&í a při pr&áci s citově deprivovan&ými dětmi, autistick&ými dětmi, ment&álně postižen&ými, v logopedick&é a rehabilitačn&í praxi, při v&ýskytu apatie, u dlouhodobě nemocn&ých dět&í nebo jako souč&ást komplexn&í terapie v geriatrii apod.&&&&&C&íle canisterapie&&& v&ýstižně popisuje kolektiv autorů ve sv&é publikaci &'Pov&íd&án&í o canisterapii&', kterou vydalo Sdružen&í pro pomoc zdravotně postižen&ým &'PIAFA&' ve Vy&škově. Jedn&á se o rozvoj citov&ých, rozumov&ých a pohybov&ých schopnost&í klienta.&&&

&&&&Jak canisterapie pom&áh&á&&&&&&&Canisterapeuti jsou dobrovoln&íci, kteř&í ve sv&ém voln&ém čase se sv&ými psy nav&štěvuj&í různ&á soci&áln&í zař&ízen&í (&&&&seznam n&ámi nav&štěvovan&ých zař&ízen&í&&&), kde se nach&ázej&í děti nebo dospěl&í, kteř&í trp&í psychick&ými poruchami, depresemi, jsou tělesně postižen&í nebo se c&ít&í opu&štěn&í a smutn&í. Kontaktem se psy doch&áz&í vět&šinou u těchto lid&í k velk&é změně. Např&íklad v dětsk&ých domovech jsou děti, kter&é se &špatně vyrovn&ávaj&í s životem bez rodičů. Psa berou jako kamar&áda, kter&ý je m&á r&ád takov&é jak&é jsou, můžou si s n&ím hr&át a mazlit se s n&ím. Pom&áhaj&í s p&éč&í o pejska a to vede k vytv&ářen&í pocitu odpovědnosti, ale tak&é zv&ý&šen&í sebevědom&í, protože jejich osobnost je v t&éto činnosti důležit&á. Canisterapeuti připravuj&í různ&é hry, aby tyto děti co nejv&íce poznaly psy a věděly, jak se o ně starat a jak se k nim chovat. V dne&šn&ím světě pln&ém poč&ítačov&ých her a Internetu je důležit&ý vztah ke zv&ířatům a př&írodě vůbec nejen u dět&í z dětsk&ého domova, ale u v&šech dět&í pro jejich zdrav&ý v&ývoj. V domovech důchodců n&áv&štěvy psů působ&í jako př&íjemn&é zpestřen&í stereotypn&ího dne, stař&í lid&é vzpom&ínaj&í na sv&é psy a i ti, kteř&í nechtěj&í obyčejně komunikovat, vypr&ávěj&í př&íběhy ze sv&ého života, když je&ště měli sv&ého čtyřnoh&ého př&ítele. Tito lid&é se potřebuj&í na něco tě&šit a n&áv&štěvy psů jsou pro ně př&íjemn&ým rozpt&ýlen&ím. Mnoz&í totiž, i když to zn&í krutě, zde čekaj&í jen na svou smrt a proto canisterapie m&á i zde velk&ý v&ýznam. Poněkud odli&šn&á terapie je v různ&ých &ústavech pro ment&álně nebo tělesně postižen&é. Zde pes tvoř&í i souč&ást jak&ési rehabilitace, protože napom&áh&á procvičov&án&í někter&ých č&ást&í těla. Je těžk&é přimět postižen&é d&ítě, že mus&í procvičovat svaly na rukou, ale stejn&é d&ítě bez pob&ízen&í h&áz&í psu m&íček a natahuje se, aby ho pohladilo, rozev&ír&á dlaň, aby c&ítilo jeho srst, když se s n&ím mazl&í. Děti, kter&é jsou velmi pohybově omezen&é, se dok&áž&í za psem i plazit nebo l&ézt po čtyřech, aby se ho alespoň dotkly. Velmi v&ýznamnou a &úspě&šnou metodou je v těchto př&ípadech &&&polohov&án&í&&&.&&&

&&&&Zkou&šky&&&&&Psi mus&í nejdř&íve složit zkou&šky, jimiž se testuje jejich povaha a zda jsou tedy vhodn&í pro canisterapii. Někteř&í psi nejsou zvykl&í na ciz&í lidi a tak přestože jsou hodn&í ke sv&é rodině, nehod&í se pro canisterapii provozovanou mimo okruh vlastn&í rodiny. &&&&Z&ákladem canisterapeutick&ého psa je hlazen&í a mazlen&í. Oboj&í mus&í takov&ý pes vydržet dlouho, a proto se využ&ív&á touha &štěněte po kontaktu k nasměrov&án&í na tělesn&ý kontakt s člověkem. Pes se připravuje na terapeutick&é posl&án&í již od &štěněte, a proto je třeba ho zvykat na různ&é situace a prostřed&í, se kter&ými se může setkat. Přivyk&á si na různ&é možnosti komunikace a různ&é zvuky. Od klidn&ého hovoru, přes p&ísk&án&í, kvičen&í, až po hlasit&ý sm&ích. Majitel psa mus&í zajistit, aby z něj vyrostl klidn&ý a vyrovnan&ý pes, kter&ý bude trpěliv&ý a společensk&ý, a unese velkou psychickou z&átěž. Bude totiž vystaven neust&ál&ému halasu, prudk&ým pohybům, nečekan&ým dotekům a objet&ím, nekonečn&ému drb&án&í a hlazen&í či občasn&ému vl&áčen&í za vod&ítko. Pes mus&í br&át jako naprosto norm&áln&í pohyb těžce postižen&ého člověka, manipulaci s voz&íkem, a nesm&í ho vyv&ést z m&íry ani př&ípadn&ý p&ád d&ítěte s holemi před jeho tlamou. Důležit&é tak&é je, aby ho kontakt s ciz&ími lidmi tě&šil.&&&&&Pes, kter&ý m&á vykon&ávat terapeutick&é posl&án&í, mus&í nejdř&íve složit zkou&šky podle zvl&á&štn&ího zku&šebn&ího ř&ádu, během něhož se zjist&í, zda je dostatečně klidn&ý a vyrovnan&ý, a pr&áce s lidmi je mu bl&ízk&á. Zku&šebn&í ř&ády jednotliv&ých společnost&í, jež se zab&ývaj&í canisterapi&í, nejsou totožn&é, ale li&š&í se jen velmi m&álo, jelikož maj&í společn&ý c&íl. Sestavuj&í je členov&é zku&šebn&í komise a po jejich schv&álen&í představenstvem je platnost zku&šebn&ích ř&ádů podm&íněna stvrzen&ím Ministerstva vnitra Česk&é republiky. &&&Zku&šebn&í ř&ád&&& společnosti Podan&é ruce m&á několik bodů, kter&é testuj&í, zda nejsou agresivn&í nebo př&íli&š b&ázliv&í, zda jsou ovladateln&í a nevad&í jim zatah&án&í za ucho nebo za ocas. &&&&Dne 1.3.2004 ve&šel v platnost z&ákon ze dne 21. ledna 2004, kter&ým se měn&í z&ákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zv&ířat proti t&ýr&án&í, ve zněn&í pozděj&š&ích předpisů, kter&ý podle sect; 4a považuje za propagaci t&ýr&án&í mimo jin&é zejm&éna vystavov&án&í, jin&é demonstrace nebo předv&áděn&í zv&ířete, na kter&ém byl proveden z&ákrok uveden&ý v sect; 4 odst. 1 p&ísm. g) (viz n&íže), na veřejn&ém vystoupen&í nebo svodu zv&ířat. Z tohoto důvodu se zakazuje &účast psů, jež maj&í kup&írovan&é u&ši po tomto datu, na povahov&ých testech psů, jež společnost Podan&é ruce organizuje. &&&

§ 4 odst. 1 p&ísm. g) prov&ádět chirurgick&é z&ákroky za &účelem změny vzhledu zv&ířat, zejm&éna kup&írovat u&ši, ničit hlasivky nebo použ&ívat jin&ých prostředků k omezen&í hlasit&ých projevů zv&ířat anebo z jin&ých než zdravotn&ích důvodů amputovat dr&ápy a zuby, nejde-li o př&ípady uveden&é v sect; 7, odst. 3: Znecitlivěn&í se rovněž nepožaduje při&
a) kastraci telat, selat, kůzlat, jehňat a kr&ál&íků samč&ího pohlav&í mlad&š&ích 8 t&ýdnů, kteř&í netrp&í nějakou anatomickou vadou,&
b) odrohov&án&í nebo tlumen&í růstu rohů u telat ve st&ář&í do 8 t&ýdnů, pokud se neprov&ád&í kauterizac&í, př&ípadně chirurgickou extirpac&í,&
c) kr&ácen&í ocasu u selat, jehňat a &štěňat mlad&š&ích 8 dnů,&
d) odstraňov&án&í ostruhy kohoutů během prvn&ího dne života,&
e) kauterizaci zob&áků a hřebenů hrabav&é drůbeže,&
f) extirpaci zubů sav&ých selat,&
g) označov&án&í zv&ířat, zejm&éna jejich tetov&án&ím a vrubov&án&ím u&š&í, a jestliže je z&ákrok prov&áděn osobami odborně způsobil&ými.&&&&&&&Protože určit&ý povahov&ý rys se může změnit, jestliže pes zažije určitou stresuj&íc&í až život ohrožuj&íc&í situaci, maj&í tyto zkou&šky platnost dva roky a pak se mus&í znovu opakovat. Kromě toho poskytuj&í z&ákladn&í z&áruku, co se t&ýče bezpečnosti při terapii. Druh&á č&ást zodpovědnosti lež&í na majiteli psa, kter&ý canisterapii provozuje. Ten totiž terapii vede a d&áv&á j&í určitou formu. Aby byla zaručena ochrana klientů i pejsků, existuje &&&
zdravotn&í p&éče pro psy zařazen&é do programu canisterapie&&&&.&&&&&&&

&&&&Jak canisterapie prob&íh&á&&&&&Canisterapie prob&íh&á tedy pod veden&ím canisterapeuta ve spolupr&áci se zaměstnanci zař&ízen&í. Může b&ýt skupinov&á nebo individu&áln&í podle potřeby. V obou př&ípadech prob&íh&á vždy pod dohledem& canisterapeuta a s jeho pomoc&í. V ž&ádn&ém př&ípadě nejde o to vypustit psa do skupinky dět&í či babiček a dědečků a za hodinu, když je pes unaven&ý, si ho vyzvednout a j&ít domů! Když pomineme to, že pes by neměl setrv&ávat v zař&ízen&í až do &úpln&ého vyčerp&án&í (i pro psa je terapie n&áročn&á a to zvl&á&ště při pr&áci s tělesně nebo ment&álně postižen&ými dětmi), tak mu nesm&í b&ýt po celou dobu terapie z&áměrně ubližov&áno. Je tedy povinnost&í canisterapeuta, aby děti usměrňoval. Pokud jsou tyto pravidla dodržov&ána, psi nav&štěvuj&í zař&ízen&í r&ádi a vyhled&ávaj&í kontakt s dětmi a dospěl&ými, aby si pohr&áli a pomazlili se. &&&

&&&&C&íle canisterapie&&&&&&

& &&

&&&Rozvoj citov&ých schopnost&í &&&&&

& &&

&&•1)& &&&&hlazen&í psa, mazlen&í se s n&ím, tj. uspokojov&án&í potřeby něžnosti&&&&

&&•1)& &&&&pov&íd&án&í klienta s terapeutem, při němž zji&šťuje, že i pes může b&ýt smutn&ý, vesel&ý, nemocn&ý a pokud se o něj bude dobře starat a bude ho m&ít r&ád, bude mu pes dobr&ým kamar&ádem&&&&

&&•2)& &&&&terapeut se snaž&í nav&ázat komunikaci klienta se psem, aby sn&ížil jeho nesmělost a uzavřenost a podpořil spont&ánnost projevu ve vztahu k jin&ým osob&ám&&&&

&&•3)& &&&&v př&ípadě použit&í mal&ého psa se rozv&íj&í u zejm&éna u d&ítěte ochranitelsk&é a pečovatelsk&é postoje, použije-li se velk&ý pes, d&ítě z&ísk&á pocit bezpeč&í&&&&

&&•4)& &&&&při pozn&áv&án&í nov&ých věc&í ve společnosti zv&ířete, doch&áz&í k odbour&áv&án&í neopodstatněn&ého strachu a odveden&í pozornosti od vlastn&ích pot&íž&í klienta&&&&

&&•5)& &&&&při použit&í skupinov&é terapie m&á klient ve bdquo;sv&ém&' psovi spojence pro zvl&ádnut&í komunikace a chov&án&í v kolektivu&&&&

&&&Rozvoj rozumov&ých schopnost&í&&&&&

&&•1)& &&&&d&ítě z&ísk&áv&á z&ájem o určit&é aktivity prostřednictv&ím c&ílen&é hry a plněn&ím &úkolů, č&ímž se zvy&šuje doba soustředěn&í na danou činnost&&&&

&&•2)& &&&&pozorov&án&í chov&án&í psa a jeho stavby těla se rozv&íj&í u d&ítěte pozorovac&í schopnosti i spr&ávn&é n&ávyky chov&án&í ke zv&ířatům i lidem&&&&

&&•3)& &&&&prostřednictv&ím různ&ých pomůcek a zad&áv&án&ím &úkolů klienta psovi se zlep&šuj&í komunikačn&í dovednosti, roz&šiřuje se slovn&í z&ásoba a vyjadřovac&í schopnosti&&&&

&&•4)& &&&&krmen&í psa či jin&é situace, kdy je potřeba psa nevyru&šovat, se využ&ívaj&í k n&ácviku sebeovl&ád&án&í &&&&

&&•5)& &&&&pro autisty je srozumiteln&ý kontakt se zv&ířetem, kter&é komunikuje jednodu&še a jednoznačně a proto zde pes pln&í roli prostředn&íka v komunikaci s lidmi&&&&

&&&Rozvoj pohybov&ých schopnost&í&&&&&

&&•1)& &&&&formou různ&ých společn&ých her se zvy&šuje u klientů motivace k pohybu i jejich pohybov&é schopnosti, rozv&íj&í se hrub&á i jemn&á motorika, ve společnosti psa se klienti uč&í vhodně relaxovat&&&&& &&&&Canisterapeutick&é t&ýmy naleznete zde :& &www.canisterapie.info/portal/alias__Rainbow/lang__cs/tabID__3341/DesktopDefault.aspx&&&&& &&&Čl&ánek převzat z : &www.canisterapie.info/&&&&& &&&&&&&

&& &&&&& &&

&

&& & &&&&&&&&

Canisterapie : 305-ozzy-danny-1189578451

Canisterapie : 305-ozzy-danny-1189578484

Canisterapie : 305-ozzy-danny-1189578504


Přidat komentář (0) >>>

Přidáno: 12.09.2007 000 08:24...

<< předchozí článek <<>> další článek >>

Kontakt · Kniha návštěv · CelySvet.cz
Angličtí bulteriéři a vše kolem nich !!!


Celkem
Týden
Dnes
Online
MaxOn

208204
47
5
0
1