Canisterapie

...ve o n...&
&&&&
&
&&&&&

&&&&Co je to canisterapie&&&&&Slovo canisterapie se objevuje v souasn& dob st&le astji a ve voln&m pekladu znamen& terapii s pomoc& psa. &&&&Canisterapii meme tak& definovat jako zpsob terapie, kter& vyu&v& pozitivn&ho psoben& psa na zdrav& lovka, piem klade draz pedev&&m na e&en& probl&m psychologick&ch, citov&ch a soci&ln-integran&ch a psoben& na fyzick& zdrav& lovka je u n& druhotn&. Uplatuje se zejm&na jako pomocn& psychoterapeutick& metoda pi e&en& rzn&ch situac& v p&pad, e jin& metody nejsou &inn& nebo pouiteln&. Jedn& se nap. o navazov&n& kontaktu s pacienty, kte& obt&n komunikuj& a pi pr&ci s citov deprivovan&mi dtmi, autistick&mi dtmi, ment&ln postien&mi, v logopedick& a rehabilitan& praxi, pi v&skytu apatie, u dlouhodob nemocn&ch dt& nebo jako sou&st komplexn& terapie v geriatrii apod.&&&&&C&le canisterapie&&& v&stin popisuje kolektiv autor ve sv& publikaci &'Pov&d&n& o canisterapii&', kterou vydalo Sdruen& pro pomoc zdravotn postien&m &'PIAFA&' ve Vy&kov. Jedn& se o rozvoj citov&ch, rozumov&ch a pohybov&ch schopnost& klienta.&&&

&&&&Jak canisterapie pom&h&&&&&&&&Canisterapeuti jsou dobrovoln&ci, kte& ve sv&m voln&m ase se sv&mi psy nav&tvuj& rzn& soci&ln& za&zen& (&&&&seznam n&mi nav&tvovan&ch za&zen&&&&), kde se nach&zej& dti nebo dospl&, kte& trp& psychick&mi poruchami, depresemi, jsou tlesn postien& nebo se c&t& opu&tn& a smutn&. Kontaktem se psy doch&z& vt&inou u tchto lid& k velk& zmn. Nap&klad v dtsk&ch domovech jsou dti, kter& se &patn vyrovn&vaj& s ivotem bez rodi. Psa berou jako kamar&da, kter& je m& r&d takov& jak& jsou, mou si s n&m hr&t a mazlit se s n&m. Pom&haj& s p&& o pejska a to vede k vytv&en& pocitu odpovdnosti, ale tak& zv&&en& sebevdom&, protoe jejich osobnost je v t&to innosti dleit&. Canisterapeuti pipravuj& rzn& hry, aby tyto dti co nejv&ce poznaly psy a vdly, jak se o n starat a jak se k nim chovat. V dne&n&m svt pln&m po&taov&ch her a Internetu je dleit& vztah ke zv&atm a p&rod vbec nejen u dt& z dtsk&ho domova, ale u v&ech dt& pro jejich zdrav& v&voj. V domovech dchodc n&v&tvy ps psob& jako p&jemn& zpesten& stereotypn&ho dne, sta& lid& vzpom&naj& na sv& psy a i ti, kte& nechtj& obyejn komunikovat, vypr&vj& p&bhy ze sv&ho ivota, kdy je&t mli sv&ho tynoh&ho p&tele. Tito lid& se potebuj& na nco t&it a n&v&tvy ps jsou pro n p&jemn&m rozpt&len&m. Mnoz& toti, i kdy to zn& krut, zde ekaj& jen na svou smrt a proto canisterapie m& i zde velk& v&znam. Ponkud odli&n& terapie je v rzn&ch &stavech pro ment&ln nebo tlesn postien&. Zde pes tvo& i sou&st jak&si rehabilitace, protoe napom&h& procviov&n& nkter&ch &st& tla. Je tk& pimt postien& d&t, e mus& procviovat svaly na rukou, ale stejn& d&t bez pob&zen& h&z& psu m&ek a natahuje se, aby ho pohladilo, rozev&r& dla, aby c&tilo jeho srst, kdy se s n&m mazl&. Dti, kter& jsou velmi pohybov omezen&, se dok&& za psem i plazit nebo l&zt po tyech, aby se ho alespo dotkly. Velmi v&znamnou a &sp&nou metodou je v tchto p&padech &&&polohov&n&&&&.&&&

&&&&Zkou&ky&&&&&Psi mus& nejd&ve sloit zkou&ky, jimi se testuje jejich povaha a zda jsou tedy vhodn& pro canisterapii. Nkte& psi nejsou zvykl& na ciz& lidi a tak pestoe jsou hodn& ke sv& rodin, nehod& se pro canisterapii provozovanou mimo okruh vlastn& rodiny. &&&&Z&kladem canisterapeutick&ho psa je hlazen& a mazlen&. Oboj& mus& takov& pes vydret dlouho, a proto se vyu&v& touha &tnte po kontaktu k nasmrov&n& na tlesn& kontakt s lovkem. Pes se pipravuje na terapeutick& posl&n& ji od &tnte, a proto je teba ho zvykat na rzn& situace a prosted&, se kter&mi se me setkat. Pivyk& si na rzn& monosti komunikace a rzn& zvuky. Od klidn&ho hovoru, pes p&sk&n&, kvien&, a po hlasit& sm&ch. Majitel psa mus& zajistit, aby z nj vyrostl klidn& a vyrovnan& pes, kter& bude trpliv& a spoleensk&, a unese velkou psychickou z&t. Bude toti vystaven neust&l&mu halasu, prudk&m pohybm, neekan&m dotekm a objet&m, nekonen&mu drb&n& a hlazen& i obasn&mu vl&en& za vod&tko. Pes mus& br&t jako naprosto norm&ln& pohyb tce postien&ho lovka, manipulaci s voz&kem, a nesm& ho vyv&st z m&ry ani p&padn& p&d d&tte s holemi ped jeho tlamou. Dleit& tak& je, aby ho kontakt s ciz&mi lidmi t&il.&&&&&Pes, kter& m& vykon&vat terapeutick& posl&n&, mus& nejd&ve sloit zkou&ky podle zvl&&tn&ho zku&ebn&ho &du, bhem nho se zjist&, zda je dostaten klidn& a vyrovnan&, a pr&ce s lidmi je mu bl&zk&. Zku&ebn& &dy jednotliv&ch spolenost&, je se zab&vaj& canisterapi&, nejsou toton&, ale li&& se jen velmi m&lo, jeliko maj& spolen& c&l. Sestavuj& je lenov& zku&ebn& komise a po jejich schv&len& pedstavenstvem je platnost zku&ebn&ch &d podm&nna stvrzen&m Ministerstva vnitra esk& republiky. &&&Zku&ebn& &d&&& spolenosti Podan& ruce m& nkolik bod, kter& testuj&, zda nejsou agresivn& nebo p&li& b&zliv&, zda jsou ovladateln& a nevad& jim zatah&n& za ucho nebo za ocas. &&&&Dne 1.3.2004 ve&el v platnost z&kon ze dne 21. ledna 2004, kter&m se mn& z&kon . 246/1992 Sb., na ochranu zv&at proti t&r&n&, ve znn& pozdj&&ch pedpis, kter& podle sect; 4a povauje za propagaci t&r&n& mimo jin& zejm&na vystavov&n&, jin& demonstrace nebo pedv&dn& zv&ete, na kter&m byl proveden z&krok uveden& v sect; 4 odst. 1 p&sm. g) (viz n&e), na veejn&m vystoupen& nebo svodu zv&at. Z tohoto dvodu se zakazuje &ast ps, je maj& kup&rovan& u&i po tomto datu, na povahov&ch testech ps, je spolenost Podan& ruce organizuje. &&&

§ 4 odst. 1 p&sm. g) prov&dt chirurgick& z&kroky za &elem zmny vzhledu zv&at, zejm&na kup&rovat u&i, niit hlasivky nebo pou&vat jin&ch prostedk k omezen& hlasit&ch projev zv&at anebo z jin&ch ne zdravotn&ch dvod amputovat dr&py a zuby, nejde-li o p&pady uveden& v sect; 7, odst. 3: Znecitlivn& se rovn nepoaduje pi&
a) kastraci telat, selat, kzlat, jehat a kr&l&k sam&ho pohlav& mlad&&ch 8 t&dn, kte& netrp& njakou anatomickou vadou,&
b) odrohov&n& nebo tlumen& rstu roh u telat ve st&& do 8 t&dn, pokud se neprov&d& kauterizac&, p&padn chirurgickou extirpac&,&
c) kr&cen& ocasu u selat, jehat a &tat mlad&&ch 8 dn,&
d) odstraov&n& ostruhy kohout bhem prvn&ho dne ivota,&
e) kauterizaci zob&k a heben hrabav& drbee,&
f) extirpaci zub sav&ch selat,&
g) oznaov&n& zv&at, zejm&na jejich tetov&n&m a vrubov&n&m u&&, a jestlie je z&krok prov&dn osobami odborn zpsobil&mi.&&&&&&&Protoe urit& povahov& rys se me zmnit, jestlie pes zaije uritou stresuj&c& a ivot ohrouj&c& situaci, maj& tyto zkou&ky platnost dva roky a pak se mus& znovu opakovat. Krom toho poskytuj& z&kladn& z&ruku, co se t&e bezpenosti pi terapii. Druh& &st zodpovdnosti le& na majiteli psa, kter& canisterapii provozuje. Ten toti terapii vede a d&v& j& uritou formu. Aby byla zaruena ochrana klient i pejsk, existuje &&&
zdravotn& p&e pro psy zaazen& do programu canisterapie&&&&.&&&&&&&

&&&&Jak canisterapie prob&h&&&&&&Canisterapie prob&h& tedy pod veden&m canisterapeuta ve spolupr&ci se zamstnanci za&zen&. Me b&t skupinov& nebo individu&ln& podle poteby. V obou p&padech prob&h& vdy pod dohledem& canisterapeuta a s jeho pomoc&. V &dn&m p&pad nejde o to vypustit psa do skupinky dt& i babiek a ddek a za hodinu, kdy je pes unaven&, si ho vyzvednout a j&t dom! Kdy pomineme to, e pes by neml setrv&vat v za&zen& a do &pln&ho vyerp&n& (i pro psa je terapie n&ron& a to zvl&&t pi pr&ci s tlesn nebo ment&ln postien&mi dtmi), tak mu nesm& b&t po celou dobu terapie z&mrn ubliov&no. Je tedy povinnost& canisterapeuta, aby dti usmroval. Pokud jsou tyto pravidla dodrov&na, psi nav&tvuj& za&zen& r&di a vyhled&vaj& kontakt s dtmi a dospl&mi, aby si pohr&li a pomazlili se. &&&

&&&&C&le canisterapie&&&&&&

& &&

&&&Rozvoj citov&ch schopnost& &&&&&

& &&

&&•1)& &&&&hlazen& psa, mazlen& se s n&m, tj. uspokojov&n& poteby nnosti&&&&

&&•1)& &&&&pov&d&n& klienta s terapeutem, pi nm zji&uje, e i pes me b&t smutn&, vesel&, nemocn& a pokud se o nj bude dobe starat a bude ho m&t r&d, bude mu pes dobr&m kamar&dem&&&&

&&•2)& &&&&terapeut se sna& nav&zat komunikaci klienta se psem, aby sn&il jeho nesmlost a uzavenost a podpoil spont&nnost projevu ve vztahu k jin&m osob&m&&&&

&&•3)& &&&&v p&pad pouit& mal&ho psa se rozv&j& u zejm&na u d&tte ochranitelsk& a peovatelsk& postoje, pouije-li se velk& pes, d&t z&sk& pocit bezpe&&&&&

&&•4)& &&&&pi pozn&v&n& nov&ch vc& ve spolenosti zv&ete, doch&z& k odbour&v&n& neopodstatnn&ho strachu a odveden& pozornosti od vlastn&ch pot&& klienta&&&&

&&•5)& &&&&pi pouit& skupinov& terapie m& klient ve bdquo;sv&m&' psovi spojence pro zvl&dnut& komunikace a chov&n& v kolektivu&&&&

&&&Rozvoj rozumov&ch schopnost&&&&&&

&&•1)& &&&&d&t z&sk&v& z&jem o urit& aktivity prostednictv&m c&len& hry a plnn&m &kol, &m se zvy&uje doba soustedn& na danou innost&&&&

&&•2)& &&&&pozorov&n& chov&n& psa a jeho stavby tla se rozv&j& u d&tte pozorovac& schopnosti i spr&vn& n&vyky chov&n& ke zv&atm i lidem&&&&

&&•3)& &&&&prostednictv&m rzn&ch pomcek a zad&v&n&m &kol klienta psovi se zlep&uj& komunikan& dovednosti, roz&iuje se slovn& z&soba a vyjadovac& schopnosti&&&&

&&•4)& &&&&krmen& psa i jin& situace, kdy je poteba psa nevyru&ovat, se vyu&vaj& k n&cviku sebeovl&d&n& &&&&

&&•5)& &&&&pro autisty je srozumiteln& kontakt se zv&etem, kter& komunikuje jednodu&e a jednoznan a proto zde pes pln& roli prostedn&ka v komunikaci s lidmi&&&&

&&&Rozvoj pohybov&ch schopnost&&&&&&

&&•1)& &&&&formou rzn&ch spolen&ch her se zvy&uje u klient motivace k pohybu i jejich pohybov& schopnosti, rozv&j& se hrub& i jemn& motorika, ve spolenosti psa se klienti u& vhodn relaxovat&&&&& &&&&Canisterapeutick& t&my naleznete zde :& &www.canisterapie.info/portal/alias__Rainbow/lang__cs/tabID__3341/DesktopDefault.aspx&&&&& &&&l&nek pevzat z : &www.canisterapie.info/&&&&& &&&&&&&

&& &&&&& &&

&

&& & &&&&&&&&

Canisterapie : 305-ozzy-danny-1189578451

Canisterapie : 305-ozzy-danny-1189578484

Canisterapie : 305-ozzy-danny-1189578504


Pidat koment (0) >>>

Pidno: 12.09.2007 000 08:24...

<< pedchoz lnek <<>> dal lnek >>

Kontakt · Kniha nvtv · CelySvet.cz
Anglit bulterii a ve kolem nich !!!


Celkem
Tden
Dnes
Online
MaxOn

208154
35
3
0
0