DENEK ze srazu BULL !!!

bul vlety :)&&&Bull sraz :)&&&&&

&Ahoj v&ichni. Tak je za n&ma super dlouh& v&kend, kter& jsme str&vili v kempu v Litomy&li. V&ichni jsme se na nj t&ili a taky si ho naplno uili. Pesani budou je&t dlouho vzpom&nat.&&&

& &&

&&Obrazek&&&

&V p&tek 27.7. jsme se sjeli na uren&m m&st, dorazili opravdu v&ichni z&astnn&, i pesto e nkte& trochu bloudili :) a zaalo seznamov&n& na&ich pesan. V&ichni si hned padli do oka. Blbli a honili se. Psi hned zji´tovali jak&e maj& zde sleny. &&&

&Venit pejsky jsme chodili na bl&zkou louku kde mohli blbnout jak chtli. Nejv&c v&echny prohnala nohat& pianda Lexi....ta &tk& nejradji kad&mu do ucha. Ps& chlapi mli nejvt&& z&jem o Baru&ku, tak se po&d pedh&nli a nah&nli j&. Nejhodnj&& pesan je urit Hariet, to je mazel kter& by po&d jen leel a drbal se.....nkolikr&t ale uk&zala e bhat opravdu um&, protoe jako spr&vn& bul&ek dostala z&chvat radosti a l&tala jak pometlo.....Velk&ho z&jmu i zkoum&n& se podrobil Venou&ek jako jedin& minibull v okol&, protoe hodn z n&s minibulla je&t nevidlo. &&&

&Sobotu jsme str&vili men&& p&& t&rou po okol&, kdy v druh& plce pochodu chodili sp&&e p&n&ci a polovina osazenstva bulin se nosila...jeliko si usmysleli e u nemou nebo nechcou...take jeliko jsme ji padali hlady a &zn& jsme ukotvili v njak& vesnice a pokali si na uzen& klob&sky....mezit&m se pokochaly z&bavou pivn&ch slavnost&, kter& zde zrovna zaali....zejm &lo o soute mezi m&stn&mi vesnicemi. Po nabr&n& energie jsme se vydali zpt smr kemp...samozejm jsme zjistili e cesta nen& tak dlouh&, e jsme si j& zbyten obch&zeli &patn&m odboen&m....no co no turistick& znaky neum& &st kad&. &&&

&V kempu jsme nechali znaven& buliny posp&vat a ti co nespali - samozejm Lexi - ta nesp& nikdy, pak Venou&ek a Hariet n&s doprovodili k v&epu m&stn&ho kempu. Pkn se nacpali tlaenkou a sekanou...Hariet si k tomu dala i nanuk a &la se rozpl&cnout na slun&ko. Lexi se snaila prohnat m&stn& kot, ale nakonec jsme zjistli e se ho sna& zahnat, protoe se ho boj&. No k veeru pi&la je&t super bouka, take jsme se zbalili schovat do tch na&ich kadibudek (chatky :) ) a sm&li se stanuj&c&m hostm jak pitloukaj& stany a jim neulet&. Pi de&ti vyhl&dne, take se plka z n&s rozhodla naj&t si v Litomy&li dlabanec....&&&

&Chodili jsme od hospdky k hospdce a zji&ovali e asi neva& nic jin&ho ne klob&sy :( ....ale nakonec jsme na&li vcelku pknou restauraci , kde moc dobe va& ,ale person&l je vcelku zapomtlivy. Kdy jsme dorazili zpt asi v 23 hod, tak jsme zjistlili e zbytek &astn&k m& u plnoc a padl &navou. Nedli jsme str&vili balen&m a velk&m z&vren&m venen&m, kde pesani asi hoku a pl je&t blbli a blbli....cesta dom probhla mysl&m dobe a urit se v&ichni tak jako j& t&& na dal&& spolen& sraz.&&&

&Foto ze srazu ve fotogalerii :)&&&&&&Z&astnni :&&&&&&&&Roma (j&) a Roma (mj chlap) - bulini Ozzy a Danny&&&&&& &&

&Obrazek &Obrazek&&

& &&

&&&Vendul - bulina Hariet&&&&&

&Obrazek&&

& &&


&
&&&&Lucka - pianda Lexi (Lutor)&&&&&

&Obrazek&&


&&&&Bara - minibull Venca&&&&&

&Obrazek&&


&&&&Lenka a Olda - bulina B&ra&&&&&

&Obrazek &Obrazek&


Pidat koment (0) >>>


Kontakt · Kniha nvtv · CelySvet.cz
Dnes je  29. 01. 2023 - Dnes m svtek Zdislava, ztra  Robin >>>
Anglit bulterii a ve kolem nich !!!


Celkem
Tden
Dnes
Online
MaxOn

208134
24
3
1
2

Logo: BlogBulterii Ozzy a Danny