Citty

...moudra chytrch hlav...&&Svt je pln& dkaz pesn&ch a pesvdiv&ch, a pece fale&n&ch. &&Henry Millon de Montherlant&&&&Moudr& je milovat ivot tak, jako milujeme enu - odd&vat se mu, ale nelpt na nm. &&Gaius Julius Caesar&&&&Chcete vdt, zda inteligentn& mui jsou dobr&mi maneli? Ale inteligentn& mui se nikdy neen&. &&Henry Millon de Montherlant&&&&Pohled nen& v&echno, pohodl& nen& v&echno, pen&ze nejsou v&echno, zdrav& nen& v&echno, &spch nen& v&echno, &tst& nen& v&echno, dokonce ani v&echno nen& v&echno. V ivot jde o v&c ne o v&echno. &&Sharon Turner&&&&&Mj teri&r nemluv&. Asi proto mu rozum&m&. &Pierre Wolf &&&&&&Pes, kter&ho jsi uzdravil, t nikdy nepokou&e. V tom je hlavn& rozd&l mezi zv&etem a lovkem.& &Mark Twain& &&&&&Historie je v&ce naplnna p&klady o vrnosti ps ne o vrnosti p&tel.& &Guy de Maupassant& &&&&&Mj kokr je mj nejup&mnj&& obdivovatel. Miluje m, ani etl m& knihy.& &Rudyard Kipling& &&&&&Je celkem velice snadn& psu porozumt a nauit se &st jeho my&lenky. Pes se neum& petvaovat, neum& klamat, neum& lh&t, protoe neum& mluvit. &&Alex Munthe& &&&&&Pes pozn& dobr&ho lovka. Jene, co mu d& n&mahy, ne takov&ho v&jimen&ho jedince najde.& &Cyril &ed&& &&&&&Na ps& ivot si vt&inou nejv&ce stuj& ti, kte& nikdy psa nemli.& &Nezn&m& autor& &&&&&Chcete-li si rozumt se sv&m psem, nen& teba hned na nj &tkat.& &Nezn&m& autor& &&&&&Pot& je v tom, e psi se vdy chovaj& jako psi, av&ak lid& se vdy nechovaj& jako lid&.&& Nezn&m& autor& &&&&&Jenom ti, kdo nemli nikdy psa, nemohou pochopit, o by byl ivot bez ps chud&&.& &Nezn&m& autor& &&&&&Nebude&-li ovl&dat sv&ho psa, bude ovl&dat on tebe.& &Nezn&m& autor& &&&&&&m v&ce pozn&v&m lidi, t&m v&ce miluji psy.& &Nezn&m& autor& &&&&&Ten, kdo ekl, e &tst& se ned& koupit, zapomnl na &tata.& &Gene Hill &&&&&&Kdybych vil na nesmrtelnost, bylo by jist&, e zn&m dost ps, kte& se dostanou do nebe, a jen velice, velice m&lo lid&. &&James Thurber& &&&&&Abychom z&skali spr&vnou pedstavu o sv& dleitosti, ml by kad& m&t psa, kter& ho bude zboovat, a koku, kter& ho bude ignorovat. &&Dr. Tom Cat& &&&&&Nen& na svt lep&&ho psychiatra, ne je &tn olizuj&c& v&m obliej. &&Ben Williams& &&&&&Pokud je nejlep&&m p&telem lovka jeho pes, tak se ten pes dostal do pot&&.& &Edward Abbey& &&&&&Za pen&ze si me& koupit docela dobr&ho psa, ale nekoup&& si zavrtn& jeho ocasu.& &Nezn&m& autor& &&&&&Nikdo neocen& genialitu va&ich slov v&ce, ne v&& pes.& &Christopher Morley& &&&&&Pes je jedin& stvoen& na svt, kter& v&s miluje v&c ne sebe.& &Josh Billings&& &


:)


:)


:)


:)


:)


:)


:)


:)


:)


:)


:)


:)


Pidat koment (0) >>>


Kontakt · Kniha nvtv · CelySvet.cz
Dnes je  28. 11. 2022 - Dnes m svtek Ren, ztra  Zina >>>
Anglit bulterii a ve kolem nich !!!


Celkem
Tden
Dnes
Online
MaxOn

207774
77
10
1
2

Logo: BlogBulterii Ozzy a Danny