Standard BULTERIRA

..jak to m bt....&

&&& &&&

&Standard je z&vazn& forma FCI (Federation Cynologique International), popisuj&c& ide&ln&ho jedince, eventu&ln uv&dj&c& p&pustn& odchylky. V&e, co se od tohoto ide&lu odli&uje, je povaov&no za nedostatek nebo vadu. &&&

&&Celkov& vzhled:&&
Pes siln& konstituce, vyv&en&, aktivn&. M& bystr&, ostrait&, rozhodn& a inteligentn& v&raz.&&&

&&Charakteristika:&
&Bulteri&r je gladi&tor mezi psy, pln& ohn a odvahy. V&znan&m rysem je klabonos& hlava ve tvaru vejce. Bez ohledu na velikost psa mus& b&t jasn vyj&den pohlavn& v&raz. &&&

&&Povaha:&
&M& vyrovnan& temperament a je p&stupn& discipl&n. Je tvrdohlav&, ale k lidem se chov& pedev&&m dobe. &&&

&&Hlava a lebka:&
&Hlava dlouh&, mohutn& a spr&vn hlubok&, nikoliv v&ak hrub&. Pi pohledu zepedu m& hlava tvar vejce a je zcela vyplnna. Na jej&m povrchu nejsou &dn& prol&kliny, vruby nebo z&ezy. Temeno mezi u&ima je t&m ploch&. Profil je m&rn zakiven& dol od horn& &sti lebky ke &pice nosu, kter& by ml b&t ern& a zahnut& ke &pice dol. Nosn& otvory jsou dobe vyvinuty a spodn& elist je mohutn& a hlubok&. &&&

&&Tlama:&
&Zuby jsou zdrav& a ist&, siln&, dobr&ho rozmru, dokonale pravideln& s dokonal&m, pravideln&m a &pln&m nkov&m skusem, tj. horn& zuby tsn pesahuj& zuby spodn& a vyrovnan pisedaj& do elist&. Pysky jsou such& a pil&haj&c&.& &&

&&Oi:&
&Zdaj& se &zk&, &ikmo um&stn& a troj&heln&kovit&, hluboko uloen&, ern& nebo co nejtmavji hnd&, take se zdaj& b&t ern& a maj& pronikav& lesk. Vzd&lenost od &piky enichu k o&m je ponkud vt&& ne od o& k vrcholu lebky. Modr& nebo &sten modr& oko je ne&douc&. &&&

&&U&i:&
&Mal&, tenk& a um&stn& bl&zko sebe. Pes by ml b&t schopen u&i udret toporn vzp&men&, take jejich &pika smuje p&mo vzhru. &&&

&&Krk:&
&Velmi svalnat&, dlouh&, klenut&, zuuj&c& se od ramen k hlav a je prost& ve&ker& voln& ke. &&&

&&Hrudn& konetiny&&:&
&Ramena jsou siln& a svalnat&. Lopatky jsou &irok&, ploch& a pil&haj& tsn k hrudn& stn. Maj& v&razn& sklon vzad. Ramenn& kloub tvo& t&m prav& &hel, lokty jsou dreny p&mo a siln& nadprst& mus& b&t kolm&. Hrudn& konetiny maj& m&t kulat& a siln& kosti. U dospl&ch ps by se mla d&lka hrudn&ch konetin piblin rovnat hloubce hrudn&ku. &&&

&&Trup (tlo):&
&Tlo je dobe zaobleno, se znateln&mi prun&mi ebry s velikou hloubkou od kohoutku k hrudn& kosti, take hru je bl&e zemi ne bicho. Hbet je kr&tk& a pevn&, hbetn& linie prob&h& mezi &rovn& kohoutku. Spodn& linie od hrudn& kosti k bichu tvo& ladnou, vzhru smuj&c& kivku. Hrudn&k je pi pohledu zepedu dostaten &irok&. &&&

&&Tlapky:&
&Kulat&, kompaktn&, dobe uzaven& s dobe klenut&mi prsty. &&&

&&P&nevn& konetiny:&
&Jsou pi pohledu ze strany rovnobn&. Stehna mus& b&t svalnat&, l&tka dobe vyvinut& a kolenn& kloub dostaten za&hlen&. Hlezna jsou siln&, prun& a n&zko poloen&. &&&

&&Prut (ocas):&&
Kr&tk&, n&zko nasazen& a vodorovn nesen&. U koene je siln& a kuelovit se zuuje do &piky. &&&

&&Srst:&
&Kr&tk&, leskl&, rovnomrn&, pil&hav& a na omak drsn& s leskl&m povrchem. V zim se me vyskytovat mkk& podsada. Ke pevn pil&h& k tlu. &&&

&&Chze a pohyb:&&
Pohyb se jev& nen&siln&, plynul& a bezstarostn&. Pi klusu je pohyb pedku i zadku psa soubn&, pi vy&&&ch rychlostech smuje ke stedn& linii. Pedn& nohy dobe vyb&haj& a zadn& se lehce pohybuj& v kyl&ch, dobe pru& v kolenou i hleznech a maj& velkou jistotu. &&&

&&Barva:&
&U b&l&ch je poadov&na ist b&l& srst, piem pigmentace ke a znaky na hlav nesmj& b&t penalizov&ny. U barevn&ch jedinc dominuje barvy - v&echny odst&ny jsou povaov&ny za rovnocenn&. V p&pad shodn&ho hodnocen& ostatn&ch vlastnost& je d&v&na pednost &han&m. Barva ern &han&, svtle lutohnd& a t&barevn& je p&pustn&. Modr& i j&trov& odst&ny jsou ne&douc&. &&&

&&Velikost:&
&Nejsou v&&kov& ani v&hov& limity, ale mus& existovat dojem nejvy&&& hmotnosti na velikost psa, kter& je porovn&v&na s pohlav&m a kvalitou. &&
Pidat koment (0) >>>


Kontakt · Kniha nvtv · CelySvet.cz
Dnes je  28. 11. 2022 - Dnes m svtek Ren, ztra  Zina >>>
Anglit bulterii a ve kolem nich !!!


Celkem
Tden
Dnes
Online
MaxOn

207775
78
11
1
2

Logo: BlogBulterii Ozzy a Danny