Psí horoskop !!!

Jací jsou naši miláčci&

&Pes ve znamen&í Skopce&&&

&Pes ve znamen&í Skopce r&ád ukazuje sv&é aktivn&í a živ&é str&ánky. Je to odv&ážn&ý pes a vždy je připraven přijmout jakoukoliv v&ýzvu. Tento pes je ohniv&é povahy nem&á vůbec r&ád, chceme-li ho omezovat v jeho svobodn&é vůli. Je si tak&é zcela jist, že mu n&álež&í určit&á volnost v jedn&án&í. Pes ve znamen&í Skopce nikdy nev&áh&á, může-li převz&ít iniciativu. Někdy pak postr&ád&á opatrnost. Pes ve znamen&í Skopce nen&í ž&ádn&ý bojovn&ík. M&á touhu b&ýt v&šude jedničkou. T&ím se rozum&í, že ho l&ákaj&í hry a kl&án&í. Pes ve znamen&í Skopce potřebuje psovoda, kter&ý je schopen dobře a důsledně se prosadit, ale kter&ý ho současně nebude př&íli&š omezovat.&&&

&Pes ve znamen&í B&ýka&&&

&Psi narozen&í ve znamen&í B&ýka stoj&í od př&írody pevně v&šemi čtyřmi na zemi. Pak je pro ně samozřejmě nejdůležitěj&š&í svěřenou zemi dobře zabezpečit. To jim d&áv&á stabilitu a jistotu. Pes narozen&ý ve znamen&í B&ýka c&ít&í potřebu plnit sv&é &úlohy spolehlivě a s pocitem povinnosti. Opatrnost pravděpodobně pili již s mateřsk&ým ml&ékem, ale tato vlastnost u nich může projevovat tak&é jako určit&á nedůvěra. V&šechny věci si r&ád prozkoumaj&í, vždy chtěj&í přesně vědět, na čem vlastně jsou. Nemaj&í př&íli&š r&ádi změny, raději zůst&ávaj&í u toho, nač jsou zvykl&í, co dobře znaj&í a co se osvědčilo. Pes ve znamen&í B&ýka potřebuje klidn&ého a vyrovnan&ého psovoda, kter&ý ale dok&áže dostat ze sv&ého psa jeho rezervy.&&&

&Pes ve znamen&í Bl&ížence&&&

&Lehkonoh&ý mezi psy. Pes narozen&ý ve znamen&í Bl&íženců m&á smysl pro pestrost, rozmanitost, změny a novinky. Nic ho nezasmu&š&í v&íc, než když mus&í st&ále zůst&ávat u star&ých zvyklost&í. Tento pes se sice uč&í bez n&ámahy, ale r&ád zůst&áv&á jen na povrchu. V kynologick&é &škole ho často fascinuj&í mnohem v&íce ostatn&í psi než jeho vlastn&í v&ýuka. Vid&í život z nekomplikovan&é a lež&érn&í str&ánky. Pes ve znamen&í Bl&ítenců je zvědav&ý a silně zaměřen&ý na v&šechno nov&é. Jenže př&íli&š často trp&í nedostatkem koncentrace, protože se rychle znud&í. Mnohem raději se věnuje novink&ám, a když nen&í nic nov&ého k dispozici, dovede s&ám rozpohybovat sv&é okol&í. Pes ve znamen&í Bl&íženců potřebuje tolerantn&ího majitele se spoustou n&ápadů.&&&

&Pes ve znamen&í Raka&&&

&Pes ve znamen&í Raka se z bezpečnostn&ích důvodů nejraději drž&í z&ásady dva kroky vpřed, jeden krok vzad, přestože v&í o vlastn&í zranitelnosti. Je to mimoř&ádně citliv&ý pes a r&ád využ&ív&á ochrany druh&ých. Jestliže mu tuto ochranu odm&ítneme, c&ít&í se jako na ztracen&é vartě. Pak se může projevovat i boj&ácně. M&á dobr&é podněty. Jako citliv&ý pes ale může b&ýt postižen určitou n&áladovost&í. Pak to často ztěžuje i sobě. Proto by mohl člověka snadno napadnout, že jde o komplikovan&ého psa. S odv&ážn&ým a ch&ápav&ým majitelem dok&áže pes zrozen&ý ve znamen&í Raka opravdu mnoho, i přes svoji citlivost - nebo pr&ávě d&íky n&í.&&&

&Pes ve znamen&í Lva&&&

&To pravděpodobně v&šichni v&íte - psovi zrozen&ému ve znamen&í Lva n&álež&í ve&šker&á &úcta, protože on je kr&ál. A i když nikdo jin&ý nev&í, on si je t&ím jist. Lev se r&ád vid&í ve středu pozornosti a miluje, když se v&šechno toč&í jen kolem něj. To nen&í nic, oč by musel bojovat, to mu prostě n&álež&í. Bojov&ého ducha si může rozvinout tam, kde o něco jde. Koneckonců m&á pes ve znamen&í Lva n&árok na to, aby byl t&ím nejlep&š&ím. R&ád se vid&í na straně v&ítězů a &úspěchu. Stejně jako dok&áže vyvinout pln&é nasazen&í, dok&áže ukazovat i sv&é flegmatick&é str&ánky. Poleh&ávat kolem a prostě nic nedělat - když ho zrovna nic nebav&í. V takov&ých momentech j&ím ale tak&é nijak nepohrdne. Pes ve znamen&í Lva potřebuje majitele, kter&ý dok&áže psovi přenechat č&ást sv&é moci, aniž by ho nechal, aby mu sk&ákal po hlavě.&&&

&Pes ve znamen&í Panny&&&

&Pes ve znamen&í Panny je pracovit&ý a vždy připraven&ý pes.Nic pro něj nen&í př&íli&š mnoho.Neust&ále hled&á nov&é &úlohy, kter&é by mohl plnit. Když se nic nenab&ídne, prostě něco přivleče, č&ím by se mohl zab&ývat. Že to může jeho okol&í někdy zneklidňovat, je asi jasn&é.Pes ve znamen&í Panny je v&šechno jen ne zmatkař. Cen&í si ř&ádu ve v&šem děn&í a chce m&ít ve v&šem jasno. Za těchto podm&ínek se může uk&ázat v nejlep&š&ím světle a tak&é jeho v&ýkony pak jsou opravdu skvěl&é. Přesnost pro pr&áci m&á prostě v krvi. Jeho snaha udělat v&še dobře je mimoř&ádně velk&á. Přitom se může přetěžovat a přem&áhat tak schopnosti sv&ého nervov&ého syst&ému. Potřebuje psovoda, kter&ý mu d&á pocit pevn&ého veden&í a poskytne mu mnoho pohybu.&&&

&Pes ve znamen&í Vah&&&

&Tento pes nikdy přesně nev&í, komu by se měl snažit vyhovět. Jestli tomu , nebo onomu, nebo sobě sam&ému. Tento pes se projevuje často jako nerozhodn&ý a nev&í tak docela přesně, co vlastně chce. Dok&áže ocenit, když jeho majitel vždycky v&í, co se teď bude d&ít, protože tento pes c&ít&í velkou potřebu přizpůsobit se sv&ému člověku a ž&ít s n&ím ve shodě. To ho tak&é žene do v&ýkonů. Tohoto psa neučin&í nic &šťastněj&š&ím, než když c&ít&í, že si ho jeho partner cen&í. Budeme-li k němu zachov&ávat odstup, bude trpět a toužit po bl&ízk&ém vztahu. Pes ve znamen&í Vah miluje harmonick&é prostřed&í a dok&áže se dobře chovat. Poslu&šnost u něj neb&ýv&á probl&ém. Pes ve znamen&í Vah potřebuje př&átelsk&ého psovoda, kter&ý mu dok&áže poskytnout harmonick&é prostřed&í a vyrovnanost.&&&

&Pes ve znamen&í &št&íra&&&

&Pes zrozen&ý ve znamen&í &št&íra dok&áže sv&é prostřed&í fascinovat. Vyzařuje z něj něco tajemn&ého. Je to pes, kter&ý chce c&ítit hranice. Ale reaguje tak&é na to, když mu je stanov&íme. Často je přij&ím&á s určit&ými n&ámitkami. Jako ž&ádn&ý jin&ý pes dok&áže sv&ého majitele testovat a stavět ho před nejrůzněj&š&í v&ýzvy. Často v tom b&ývaj&í boje o moc. Ty se nemus&í odehr&ávat v z&áporn&ém smyslu, ale pes je nech&á sv&ého majitele důkladně poc&ítit. Tento pes vyžaduje intenzivn&í vztah s člověkem. Pokud tato souč&ást jeho života vyhovuje, je schopen absolutn&í poslu&šnosti. Jeho majitel mu patř&í. Vid&í-li sv&é m&ísto ohroženo, dok&áže reagovat ž&árlivě. Tento pes potřebuje psovoda, kter&ý m&á spr&ávn&ý poměr k moci a dok&áže do pr&áce vn&ést hodně discipl&íny.&&&

&Pes ve znamen&í Střelce&&&

&Mimoř&ádně př&átelsk&ý pes, kter&ý rozum&í sv&ému okol&í a dok&áže je okouzlit ohromn&ým optimismem. R&ád navazuje kontakty a m&á radost, když se může zapojit do každ&é činnosti. B&ýt při v&šem je pro něj stra&šně důležit&é. Při pr&áci je sp&í&š vyb&írav&ý, protože nem&á v&ýrazn&ý smysl plnit sv&é povinnosti. Často m&ív&á trochu pocit, že se narodil k něčemu vy&š&š&ímu. Když je ale svoj&í věc&í fascinov&án, dok&áže se do n&í pustit s ohromn&ým el&ánem. Postav&íme-li mu do cesty přek&ážky, rychle ztr&ác&í motivaci s v&ýjimkou př&ípadů, kdy se c&íl opravdu vyplat&í. Vždy je připraven si hr&át. U tohoto psa trv&á trochu d&éle, než opravdu &"dospěje&" a stane se rozumněj&š&ím. Pes ve znamen&í Střelce potřebuje velkorys&ého majitele, extroverta, kter&ý vid&í život velkoryse a s nadhledem&&&

&Pes ve znamen&í Kozoroha&&&

&Pes ve znamen&í Kozoroha je každ&ým coulem pes, kter&ý při&šel na svět, aby tu něco dok&ázal. Souhlas&í se sv&ým majitelem, že pr&áce a poslu&šnost patř&í dohromady. Tento pes miluje c&ílenou pr&áci. Je důležit&é vyz&ývat ho ke hr&ám. Jinak bychom mohli rychle podlehnout jeho snaze plnit pr&áci a povinnosti. M&á vzorov&ý postoj k pr&áci a s n&ím lze dosahovat vysok&ých c&ílů. Je vytrval&ý, odoln&ý a houževnat&ý. Prov&áz&í ho přirozen&á autonomie. Nijak zvl&á&šť nemiluje když ho lid&é ignoruj&í a nedbaj&í na něj. Pokud se to stane, dok&áže si postavit hlavu - a pak už nejde vůbec nic. Tento pes potřebuje korektivn&ího majitele, pro kter&ého je důležit&á nejen pr&áce, ale tak&é hra.&&&

&Pes ve znamen&í Vodn&áře&&&

&Pes Vodn&ář je mezi psy něč&ím zvl&á&štn&ím. R&ád se odli&šuje o ostatn&ích a klade vysok&ý důraz na individualitu. Je to pes, kter&ý r&ád stav&í svět na hlavu a pak zji&šťuje, že i z t&éto strany vypad&á dobře. Pes ve znamen&í Vodn&áře se dok&áže projevovat pěkně sv&éhlavě, a když nechce, je velmi obt&ížn&é ho čemukoli pohnout. R&ád se nech&áv&á prosit. Když c&ít&í, že mu lid&é nech&ávaj&í jeho individualitu, je schopen velk&ých činů. M&á čilou mysl a je velmi pozorn&ý. Jen tak mu něco neunikne. Je to aktivn&í pes pln&ý života a vůči novink&ám obecně m&á velmi pozitivn&í postoj. Pes ve znamen&í Vodn&áře potřebuje psovoda, kter&ý se nech&áv&á r&ád inspirovat novinkami, takže ne vždy prob&íh&á v&še podle zaběhnut&ého vzorce.&&&

&Pes ve znamen&í Ryb&&&

&Tento pes je nejcitlivěj&š&í. U psů ve znamen&í ryb hraj&í hlavn&í roli pocity. Je to mimoř&ádně vn&ímav&ý a citov&ý pes. Proto reaguje rychle a citlivě na n&álady každ&ého druhu ve sv&ém okol&í. Je to pes, kter&ý se dok&áže zcela odpoutat od okol&í a st&áhnout se do sv&ého vnitřn&ího světa. Pak už nic nesly&š&í, vypad&á to, jako kdyby vůbec nebyl na př&íjmu. Podař&í-li se n&ám ho přit&áhnout zpět do pozemsk&ého děn&í, dok&áže vyhl&ížet překvapeně zpod sv&ých chlupů, jako kdyby pr&ávě přist&ál a je&ště tak docela přesně nevěděl , o co tu vlastně kr&áč&í. Tohoto psa mus&íme opravdu milovat, jinak bychom mu asi nedok&ázali odpustit jeho eskap&ády. Potřebuje velmi ch&ápav&ého a citliv&ého majitele, kter&ý je vnitřně velmi vyrovnan&ý. Pak je s n&ím možn&á i dobr&ý pr&áce.&&


Přidat komentář (0) >>>


Kontakt · Kniha návštěv · CelySvet.cz
Dnes je  29. 03. 2023 - Dnes má svátek Taťána, zítra  Arnošt >>>
Angličtí bulteriéři a vše kolem nich !!!


Celkem
Týden
Dnes
Online
MaxOn

208514
62
3
1
0

Logo: BlogBulteriéři Ozzy a Danny