Murphyho zákony o psech....

..jen to nej ...&&

&Z&ákony o &štěněč&í hygieně:&&&&

&&Loužičkov&ý z&ákon dr.Poola&
&&Nenauč&í-li se &štěně nedělat loužičky na par&ádn&ím koberci v ob&ývac&ím pokoji během prvn&ího t&ýdne, nenauč&í se to už nikdy. &&&&

&&Tiskov&ý recyklačn&í z&ákon&
&&Noviny, kter&é um&ístite do koupelny proto, aby na ně &štěň&átko chodilo vykon&ávat velkou potřebu, zůstanou netknut&é až do t&é doby, kdy k v&ám přijde v&ýznačn&á n&áv&štěva. &&&&

&&Časov&á posloupnost tiskov&ého recyklačn&ího z&ákona&&
&1. Ve chv&íli, kdy k v&ám přijde v&ýznačn&á n&áv&štěva, nebude v koupelně sv&ítit světlo.&
2. V&ýznačn&á n&áv&štěva zam&íř&í z koupelny př&ímo do ob&ývac&ího pokoje.&
3. V okamžiku, kdy zjist&íte skutečn&ý rozsah katastrofy, přiběhne k v&ám &štěně s radostně zdvižen&ým oc&áskem a bude se dožadovat pochvaly, jak skvěle se zhostilo dodržov&án&í osobn&í hygieny. &&&&

&&Strollův z&ákon o potlačov&án&í potřeb&
&&Vezmete-li &štěně na proch&ázku, bude po celou dobu pobytu venku odm&ítat vykonat velkou potřebu. &&&&

&&Z&ákon exhibičn&í&
&&&štěně začne vykon&ávat velkou potřebu na m&ístě, kde je v dan&é chv&íli největ&š&í frekvence chodců. &&&&

&&Heapův z&ákon defekačn&í schv&álnosti&
&&&štěně, kter&é i po hodině venku neuděl&á bobek, uděl&á jej ve chv&íli, kdy se ocitnete v bezprostředn&í bl&ízkosti rohožky nejm&éně sympatick&ého souseda. &&&&

&&Doplněk Heapova z&ákona&
&&Nejm&éně sympatick&ý soused otevře dveře přesně v okamžiku, kdy &štěně dokonč&í svou velkou potřebu, ale st&ále je&ště setrv&áv&á na rohožce. &&&&

&Doplněk o Hundfleischova z&ákona o přetv&ářce&&&

&Doporuč&í-li V&ám chovatel &štěně s t&ím, že je to takov&ý hodn&ý ňouma, kter&ý by mou&še neubl&ížil, můžete vz&ít jed na to, že budete do konce ps&ího života platit sousedům zakousan&é slepice.&&&

&Z&ákon přirozen&ého v&ýběru&&&

&Pokud zb&ýv&á k odběru jedin&é &štěně, věděli předchoz&í z&ájemci dobře , proč si pr&ávě tohle &štěně nevybrali.&&&

&Z&ákon m&íčov&ých her&&&

&&štěně miluje hru s m&íčkem. Prvn&í m&íček, kter&ý &štěněti hod&íte, rozbije okno nebo kři&šť&álov&ý lustr.&&&

&Lairův pel&í&škov&ý z&ákon&&&

&Pokud investujete nemal&é pen&íze na zakoupen&í kr&ásn&ého ps&ího pel&í&šku, &štěně v něm nikdy nezamhouř&í ok. Č&ím draž&š&í, t&ím odporněj&š&í a &špinavěj&š&í hadr si &štěně vybere za podu&šku.&&&

&Shattelrův z&ákon let&íc&í obuvi&&&

&Ž&ádn&á bota, kterou po &štěněti hod&íte, nezas&áhne &štěně.&&&

&Eckelhaftův z&ákon o zbytečn&ém z&ákazu&&&

&&štěně v&í, co znamen&á &"fuj&", ale tv&ář&í se, jako že nev&í.&&&

&Prvn&í důsledek aplikace zbytečn&ého z&ákazu&&&

&Př&íkazem &"fuj&" upozorn&íme &štěně na věci, kter&ých by si jinak nev&šimlo, č&ímž je prakticky odsoud&íte k z&ániku.&&&

&Z&ákon o nezachov&án&í hmotnosti&&&

&&štěně na vod&ítku v&áž&í mnohem v&íc, než &štěně bez vod&ítka.&&&

&Fleův cizopasnick&ý z&ákon&&&

&Ps&í blechy na člověka jdou.&&&

&Z&ákon stupňov&án&í agresivity&&&

&Pes ru&š&í ze sp&ánku pouze ty sousedy, kteř&í jsou schopni a ochotni pustit se s V&ámi do fyzick&é potyčky.&&&

&Fri&štensk&ého z&ákon&&&

&Je-li V&á&š soused mistrem republiky v řeckoř&ímsk&ém z&ápase, vyje pes až do naprost&ého ochraptěn&í.&&&

&Klausule doc. Spaceyho&&&

&Kov, kter&ý by byl stoprocentně odoln&ý vůči fyzick&é s&íle jak&éhokoli psa, m&á k dispozici pouze NASA.&&&

&Stringův z&ákon odolnosti&&&

&Odol&á-li řetěz proti přetržen&í, neodol&á obojek, k němuž je řetěz připevněn.&&&

&Důsledek z&ákona fyziologick&é změny&&&

&Pes, jehož krk a hlava jsou zmen&šeny na polovinu, se z obojku hravě vyvl&ékne.&&&

&Z&ákon omezen&é životnosti&&&

&Při&škrt&íte-li psovi obojek tak, aby se z něj nemohl vyvl&éknout, pes se udus&í.&&&

&Chokeův z&ákon věčnosti&&&

&Udu&šen&ý pes setrv&á na řetězu tak dlouho, jak si jen budete př&át.&&&

&Dikt&átorův z&ákon&&&

&Pes nen&í členem Va&š&í rodiny.Pes je jej&ím neomezen&ým vůdcem.&&&

&Z&ákon spr&ávn&é volby&&&

&Hled&áte-li vhodn&é a v&ýstižn&é jm&éno pro sv&ého psa, zapomeňte na v&šechny ty mazliv&é nesmysly jako M&í&ša, Pajda nebo Kul&í&šek. Každ&ý pes by se rozhodně měl jmenovat Stalin, Polpot nebo Pinochet.&&&

&Blindův z&ákon&&&

&Jedin&ý pes, kter&ý se chov&á na vych&ázce zcela disciplinovaně, je pes slepeck&ý.&&&

&Barkovy opravy &štěkac&ích předsuků&&&

&Pes kter&ý &štěk&á a nekou&še je pes přežran&ý.&&&

&Pes, kter&ý ne&štěk&á a kou&še je pes něm&ý.&&&

&Pes kter&ý &štěk&á a kou&še je pes norm&áln&í.&&&

&Pes, kter&ý ne&štěk&á a nekou&še je pes mrtv&ý.&&&

&Zv&ířata v&šech va&šich zn&ám&ých se chovaj&í snesitelněji než to va&še. &&&

&Sv&ého psa pozn&áte podle toho, že se k v&ám ve společnosti nehl&ás&í. &&&

&&štěně začne vykon&ávat svou velkou potřebu na m&ístě, kde je největ&š&í frekvence chodců. &&&

&Pes, ponechan&ý o samotě v uzavřen&é m&ístnosti, vyje t&ím hlasitěji, č&ím v&íce sousedů je v dan&é chv&íli na doslech. &&&

&&štěně na vod&ítku v&áž&í mnohem v&íc, než &štěně bez vod&ítka. &&&

&Ps&í blechy na člověka jdou. &&&

&M&álokter&é zv&íře odložil původn&í majitel bezdůvodně. &&&

&V ob&ývac&ím pokoji pes obsad&í jedin&é křeslo, z nějž je dobře vidět na televizi. &&&

&I mal&ý pes dok&áže ve va&ši posteli zaujmout takovou polohu, aby pro v&ás nezbylo prakticky ž&ádn&é m&ísto. &&&

&Onemocn&í-li pes, sm&íř&í se mnohem l&épe se smrt&í nežli n&áv&štěvou u zvěrol&ékaře. &&&

&Každ&ý chovatel se časem stane psychicky labiln&ím. &&&

&Pes je schopen identifikovat zvěrol&ékaře i na nudistick&é pl&áži. &&&

&Zv&íře, kter&é se k v&ám chov&á př&átelsky, nen&í va&še. &&&

&Člověk je př&ítel psa. Někdy. &&&

&Pes m&á hlad ustavičně, i tehdy, když zrovna sp&í. &&&

&Pes m&á neust&ále dojem, že vy se nechutně přej&íd&áte, zat&ím co on hladov&í. &&&

&Pes je vlastně jen žaludek na čtyřech noh&ách pokryt&ý srst&í. &&&

&Dř&íve, než si poř&íd&íte psa, je dobr&é zakoupit si spartaki&ádn&í leh&átko. &&&

&Pes mysl&í na sex zhruba stejně často jako na j&ídlo, tedy prakticky neust&ále. &&&

&Z milostn&ého setk&án&í va&šeho psa s fenou &šampi&ónkou vzejde největ&š&í možn&ý počet &štěňat, kter&é nikdo nebude cht&ít ani zadarmo. &&&

& &&

&&Z&ákony &štěněč&ích her:&&&&

&&Prvn&í relaxačn&í z&ákon doc. Slumbera&
&Chcete-li si se &štěnětem hr&át, sp&í. &&&

&&Druh&ý relaxačn&í z&ákon doc. Slumbera&&
Chce-li si &štěně hr&át s v&ámi, sp&íte vy. &&&

&&Z&ákon o vitalitě&
&&štěně je nejživěj&š&í okolo třet&í hodiny r&áno, a je t&ím čiperněj&š&í, č&ím dř&íve mus&íte vst&ávat do zaměstn&án&í. &&&

&&Whisterovo upřesněn&í z&ákona o vitalitě&
&Rozhodnete-li se &štěněti vyhovět a budete jej ve tři r&áno nutit k vesel&é hře s p&ískac&ím zv&íř&átkem, kousne v&ás. Sp&í a nechce b&ýt ru&šeno. &&&

&&Hootův dodatek k Whisterovu upřesněn&í&&
Okamžitě pot&é, co vzd&áte marn&ý pokus &štěně probudit a ulehnete k zasloužen&ému odpočinku, po deseti minut&ách sp&ánku v&ás probud&í p&ísk&án&í gumov&ého zv&íř&átka př&ímo u ucha. &&&

&&Z&ákon př&íčiny a n&ásledku podle dr. Stumblera&&
Odhod&íte-li hračku vztekle do kouta, r&áno o ni zakopnete na nejneuvěřitelněj&š&ím m&ístě. &&&

&&Definice dr. Stumblerov&é&
&O &štěně zakopnete na m&ístě, kter&é je přinejmen&š&ím stejně neuvěřiteln&é. &&&

&&Slipperův deformačn&í z&ákon&&
&štěně si nehraje s va&š&í bačkorou proto, že by nemělo jin&é hračky. Hraje si s va&š&í bačkorou proto, aby ji mohlo zničit. &&&

&&Estetick&ý z&ákon dom&ác&í obuvi&
&&štěně neznič&í bačkory pouze tehdy, jsou-li tak hnusn&é, že byste je nikdy nevzali na nohy. &&&

&&Teuerovo pravidlo o deformaci&&
&štěně bezpečně pozn&á, kter&é boty jsou va&še nejobl&íbeněj&š&í nebo nejdraž&š&í. Oproti tomu si naprosto nev&š&ím&á bot, kter&é jsou v&ám mal&é nebo zral&é na vyhozen&í. &&&

&&Z&ákon ignoračn&í&
&&štěně si nebude hr&át s hračkami, kter&é mu poř&íd&íte. &&&

&&Teuerův doplněk ignoračn&ího z&ákona&&
Č&ím draž&š&í hračka, t&ím vět&š&í je &štěněč&í odpor k n&í. &&&

&&Z&ákon nepostradatelnosti&
&&štěně si bude hr&át z&ásadně s t&ím, co považujete za nezbytn&é pro spokojen&ý život. &&&

&&Př&ím&á konkretizace z&ákona nepostradatelnosti podle dr. Stumblerov&é&
&Kromě bačkor, o kter&ých již byla řeč, to budou televizn&í a telefonn&í kabely, persk&ý koberec, rodinn&é album obsahuj&íc&í fotografie, od nichž jste ztratili negativy, obl&íben&é knihy, kter&é se nedaj&í koupit v běžn&é s&íti knihkupectv&í, magnetofonov&é kazety a CD disky, kter&é se nadaj&í koupit v běžn&é s&íti prodejen s hudebn&ími nosiči, suven&ýry z dovolen&é, na kterou už nikdy v životě nepojedete, medv&ídek, s nimž jste si nejraději hr&áli jako děti, pera značky Parker, krajkov&ý ubrus, drah&á kabelka s krokod&ýl&í kůže, va&še nejlep&š&í společensk&é &šaty od renomovan&ého m&ódn&ího n&ávrh&áře, &šit&é na zak&ázku, &šperky, zlato a bankovky o vět&š&í nomin&áln&í hodnotě než 500 korun, př&ípadně ekvivalent v zahraničn&í měně, kreditn&í karty, z&áručn&í listy od ve&šker&ého vybaven&í dom&ácnosti, daňov&é přizn&án&í, rodn&ý list, řidičsk&ý průkaz, občansk&ý průkaz, cestovn&í pas, maturitn&í vysvědčen&í, vysoko&školsk&ý diplom, lustračn&í osvědčen&í, diskety s prac&í, na n&íž jste potili krev rok a v&íce a od nichž nem&áte jedinou dal&š&í kopii, &ústřižky zaplacen&ých složenek, nezaplacen&é složenky, tiket loterie, na němž je minim&álně třet&í pořad&í, vyhr&ávaj&íc&í losy a podobně. &&&

&&Z&ákon m&íčov&ých her&
&&štěně miluje hru s m&íčkem. Prvn&í m&íček, kter&ý mu hod&íte, rozbije okno nebo kři&šť&álov&ý lustr. &&&

&&Tossův empirick&ý poznatek o z&ákonu m&íčov&ých her&
&Eliminujete-li z dosahu &štěněte jak&ýkoli kulat&ý předmět, vytvoř&í si jej &štěně z čehokoli, co je zrovna po ruce (tlapce), ať už je původn&í tvar zvolen&ého objektu jak&ýkoli. Na tvrdosti původn&ího předmětu přitom nez&álež&í. &&&

&&Prvn&í dodatek pan&í Tossov&é&
&Pokud bojkotujete jeho snahu a m&íček mu neh&áz&íte, hod&í mu jej prvn&í n&áv&štěva , kter&á překroč&í pr&áh va&šeho bytu. &&&

&&Druh&ý dodatek pan&í Tossov&é&
&Prvn&í, nejv&ý&še druh&ý m&íček, kter&ý n&áv&štěva &štěněti hod&í, rozbije prosklenou vitr&ínu a v&šechno rozbiteln&é uvnitř. &&&

&&Kalamitn&í z&ákon m&íčov&ých her&
&V krajn&ím př&ípadě je &štěně schopno h&ázet si m&íček samo. &&&

&&Pravidlo akademika Warda&
&Katastrofy, způsoben&é t&ím, že si &štěně h&áz&í i ten nejměkč&í m&íček samo, jsou nesrovnatelně vět&š&í než ty, kter&ých byste mohli dos&áhnout, kdybyste bez přest&ávky h&ázeli golfov&ým m&íčkem v uzavřen&é m&ístnosti tři až čtyři roky. &&&

&&Z&ákon neslučitelnosti představ&&
M&áte-li mal&é děti, bude si s nimi &štěně hr&át způsobem, kter&ý se v&ám nebude l&íbit. &&&

&&Pravidlo předst&ír&án&í&&
Chtěj&í-li si va&še děti hr&át se &štěnětem způsobem, kter&ý se mu nebude l&íbit, začne se &štěně tv&ářit jako mrtv&é. &&&

&&Rada matky Whelpov&é&&
Pokud dětsk&á hra překroč&í mez &štěněč&í trpělivosti, měly by se zač&ít jako mrtv&é tv&ářit děti. &&&

&&Poučka p&átera Meeka&
&&štěněč&í trpělivost se rozhodně ned&á srovnat s trpělivost&í jepti&šky ř&ádu bos&ých karmelit&ánek. &&


Přidat komentář (0) >>>


Kontakt · Kniha návštěv · CelySvet.cz
Dnes je  29. 03. 2023 - Dnes má svátek Taťána, zítra  Arnošt >>>
Angličtí bulteriéři a vše kolem nich !!!


Celkem
Týden
Dnes
Online
MaxOn

208514
62
3
1
1

Logo: BlogBulteriéři Ozzy a Danny