Murphyho zkony o psech....

..jen to nej ...&&

&Z&kony o &tn& hygien:&&&&

&&Louikov& z&kon dr.Poola&
&&Nenau&-li se &tn nedlat louiky na par&dn&m koberci v ob&vac&m pokoji bhem prvn&ho t&dne, nenau& se to u nikdy. &&&&

&&Tiskov& recyklan& z&kon&
&&Noviny, kter& um&stite do koupelny proto, aby na n &t&tko chodilo vykon&vat velkou potebu, zstanou netknut& a do t& doby, kdy k v&m pijde v&znan& n&v&tva. &&&&

&&asov& posloupnost tiskov&ho recyklan&ho z&kona&&
&1. Ve chv&li, kdy k v&m pijde v&znan& n&v&tva, nebude v koupeln sv&tit svtlo.&
2. V&znan& n&v&tva zam&& z koupelny p&mo do ob&vac&ho pokoje.&
3. V okamiku, kdy zjist&te skuten& rozsah katastrofy, pibhne k v&m &tn s radostn zdvien&m oc&skem a bude se doadovat pochvaly, jak skvle se zhostilo dodrov&n& osobn& hygieny. &&&&

&&Strollv z&kon o potlaov&n& poteb&
&&Vezmete-li &tn na proch&zku, bude po celou dobu pobytu venku odm&tat vykonat velkou potebu. &&&&

&&Z&kon exhibin&&
&&&tn zane vykon&vat velkou potebu na m&st, kde je v dan& chv&li nejvt&& frekvence chodc. &&&&

&&Heapv z&kon defekan& schv&lnosti&
&&&tn, kter& i po hodin venku neudl& bobek, udl& jej ve chv&li, kdy se ocitnete v bezprostedn& bl&zkosti rohoky nejm&n sympatick&ho souseda. &&&&

&&Doplnk Heapova z&kona&
&&Nejm&n sympatick& soused oteve dvee pesn v okamiku, kdy &tn dokon& svou velkou potebu, ale st&le je&t setrv&v& na rohoce. &&&&

&Doplnk o Hundfleischova z&kona o petv&ce&&&

&Doporu&-li V&m chovatel &tn s t&m, e je to takov& hodn& ouma, kter& by mou&e neubl&il, mete vz&t jed na to, e budete do konce ps&ho ivota platit sousedm zakousan& slepice.&&&

&Z&kon pirozen&ho v&bru&&&

&Pokud zb&v& k odbru jedin& &tn, vdli pedchoz& z&jemci dobe , pro si pr&v tohle &tn nevybrali.&&&

&Z&kon m&ov&ch her&&&

&&tn miluje hru s m&kem. Prvn& m&ek, kter& &tnti hod&te, rozbije okno nebo ki&&lov& lustr.&&&

&Lairv pel&&kov& z&kon&&&

&Pokud investujete nemal& pen&ze na zakoupen& kr&sn&ho ps&ho pel&&ku, &tn v nm nikdy nezamhou& ok. &m dra&&, t&m odpornj&& a &pinavj&& hadr si &tn vybere za podu&ku.&&&

&Shattelrv z&kon let&c& obuvi&&&

&&dn& bota, kterou po &tnti hod&te, nezas&hne &tn.&&&

&Eckelhaftv z&kon o zbyten&m z&kazu&&&

&&tn v&, co znamen& &"fuj&", ale tv&& se, jako e nev&.&&&

&Prvn& dsledek aplikace zbyten&ho z&kazu&&&

&P&kazem &"fuj&" upozorn&me &tn na vci, kter&ch by si jinak nev&imlo, &m je prakticky odsoud&te k z&niku.&&&

&Z&kon o nezachov&n& hmotnosti&&&

&&tn na vod&tku v&& mnohem v&c, ne &tn bez vod&tka.&&&

&Flev cizopasnick& z&kon&&&

&Ps& blechy na lovka jdou.&&&

&Z&kon stupov&n& agresivity&&&

&Pes ru&& ze sp&nku pouze ty sousedy, kte& jsou schopni a ochotni pustit se s V&mi do fyzick& potyky.&&&

&Fri&tensk&ho z&kon&&&

&Je-li V&& soused mistrem republiky v ecko&msk&m z&pase, vyje pes a do naprost&ho ochraptn&.&&&

&Klausule doc. Spaceyho&&&

&Kov, kter& by byl stoprocentn odoln& vi fyzick& s&le jak&hokoli psa, m& k dispozici pouze NASA.&&&

&Stringv z&kon odolnosti&&&

&Odol&-li etz proti petren&, neodol& obojek, k nmu je etz pipevnn.&&&

&Dsledek z&kona fyziologick& zmny&&&

&Pes, jeho krk a hlava jsou zmen&eny na polovinu, se z obojku hrav vyvl&kne.&&&

&Z&kon omezen& ivotnosti&&&

&Pi&krt&te-li psovi obojek tak, aby se z nj nemohl vyvl&knout, pes se udus&.&&&

&Chokev z&kon vnosti&&&

&Udu&en& pes setrv& na etzu tak dlouho, jak si jen budete p&t.&&&

&Dikt&torv z&kon&&&

&Pes nen& lenem Va&& rodiny.Pes je jej&m neomezen&m vdcem.&&&

&Z&kon spr&vn& volby&&&

&Hled&te-li vhodn& a v&stin& jm&no pro sv&ho psa, zapomete na v&echny ty mazliv& nesmysly jako M&&a, Pajda nebo Kul&&ek. Kad& pes by se rozhodn ml jmenovat Stalin, Polpot nebo Pinochet.&&&

&Blindv z&kon&&&

&Jedin& pes, kter& se chov& na vych&zce zcela disciplinovan, je pes slepeck&.&&&

&Barkovy opravy &tkac&ch pedsuk&&&

&Pes kter& &tk& a nekou&e je pes peran&.&&&

&Pes, kter& ne&tk& a kou&e je pes nm&.&&&

&Pes kter& &tk& a kou&e je pes norm&ln&.&&&

&Pes, kter& ne&tk& a nekou&e je pes mrtv&.&&&

&Zv&ata v&ech va&ich zn&m&ch se chovaj& snesitelnji ne to va&e. &&&

&Sv&ho psa pozn&te podle toho, e se k v&m ve spolenosti nehl&s&. &&&

&&tn zane vykon&vat svou velkou potebu na m&st, kde je nejvt&& frekvence chodc. &&&

&Pes, ponechan& o samot v uzaven& m&stnosti, vyje t&m hlasitji, &m v&ce soused je v dan& chv&li na doslech. &&&

&&tn na vod&tku v&& mnohem v&c, ne &tn bez vod&tka. &&&

&Ps& blechy na lovka jdou. &&&

&M&lokter& zv&e odloil pvodn& majitel bezdvodn. &&&

&V ob&vac&m pokoji pes obsad& jedin& keslo, z nj je dobe vidt na televizi. &&&

&I mal& pes dok&e ve va&i posteli zaujmout takovou polohu, aby pro v&s nezbylo prakticky &dn& m&sto. &&&

&Onemocn&-li pes, sm&& se mnohem l&pe se smrt& neli n&v&tvou u zvrol&kae. &&&

&Kad& chovatel se asem stane psychicky labiln&m. &&&

&Pes je schopen identifikovat zvrol&kae i na nudistick& pl&i. &&&

&Zv&e, kter& se k v&m chov& p&telsky, nen& va&e. &&&

&lovk je p&tel psa. Nkdy. &&&

&Pes m& hlad ustavin, i tehdy, kdy zrovna sp&. &&&

&Pes m& neust&le dojem, e vy se nechutn pej&d&te, zat&m co on hladov&. &&&

&Pes je vlastn jen aludek na tyech noh&ch pokryt& srst&. &&&

&D&ve, ne si po&d&te psa, je dobr& zakoupit si spartaki&dn& leh&tko. &&&

&Pes mysl& na sex zhruba stejn asto jako na j&dlo, tedy prakticky neust&le. &&&

&Z milostn&ho setk&n& va&eho psa s fenou &i&nkou vzejde nejvt&& mon& poet &tat, kter& nikdo nebude cht&t ani zadarmo. &&&

& &&

&&Z&kony &tn&ch her:&&&&

&&Prvn& relaxan& z&kon doc. Slumbera&
&Chcete-li si se &tntem hr&t, sp&. &&&

&&Druh& relaxan& z&kon doc. Slumbera&&
Chce-li si &tn hr&t s v&mi, sp&te vy. &&&

&&Z&kon o vitalit&
&&tn je nejivj&& okolo tet& hodiny r&no, a je t&m ipernj&&, &m d&ve mus&te vst&vat do zamstn&n&. &&&

&&Whisterovo upesnn& z&kona o vitalit&
&Rozhodnete-li se &tnti vyhovt a budete jej ve ti r&no nutit k vesel& he s p&skac&m zv&&tkem, kousne v&s. Sp& a nechce b&t ru&eno. &&&

&&Hootv dodatek k Whisterovu upesnn&&&
Okamit pot&, co vzd&te marn& pokus &tn probudit a ulehnete k zaslouen&mu odpoinku, po deseti minut&ch sp&nku v&s probud& p&sk&n& gumov&ho zv&&tka p&mo u ucha. &&&

&&Z&kon p&iny a n&sledku podle dr. Stumblera&&
Odhod&te-li hraku vztekle do kouta, r&no o ni zakopnete na nejneuvitelnj&&m m&st. &&&

&&Definice dr. Stumblerov&&
&O &tn zakopnete na m&st, kter& je pinejmen&&m stejn neuviteln&. &&&

&&Slipperv deforman& z&kon&&
&tn si nehraje s va&& bakorou proto, e by nemlo jin& hraky. Hraje si s va&& bakorou proto, aby ji mohlo zniit. &&&

&&Estetick& z&kon dom&c& obuvi&
&&tn nezni& bakory pouze tehdy, jsou-li tak hnusn&, e byste je nikdy nevzali na nohy. &&&

&&Teuerovo pravidlo o deformaci&&
&tn bezpen pozn&, kter& boty jsou va&e nejobl&benj&& nebo nejdra&&. Oproti tomu si naprosto nev&&m& bot, kter& jsou v&m mal& nebo zral& na vyhozen&. &&&

&&Z&kon ignoran&&
&&tn si nebude hr&t s hrakami, kter& mu po&d&te. &&&

&&Teuerv doplnk ignoran&ho z&kona&&
&m dra&& hraka, t&m vt&& je &tn& odpor k n&. &&&

&&Z&kon nepostradatelnosti&
&&tn si bude hr&t z&sadn s t&m, co povaujete za nezbytn& pro spokojen& ivot. &&&

&&P&m& konkretizace z&kona nepostradatelnosti podle dr. Stumblerov&&
&Krom bakor, o kter&ch ji byla e, to budou televizn& a telefonn& kabely, persk& koberec, rodinn& album obsahuj&c& fotografie, od nich jste ztratili negativy, obl&ben& knihy, kter& se nedaj& koupit v bn& s&ti knihkupectv&, magnetofonov& kazety a CD disky, kter& se nadaj& koupit v bn& s&ti prodejen s hudebn&mi nosii, suven&ry z dovolen&, na kterou u nikdy v ivot nepojedete, medv&dek, s nim jste si nejradji hr&li jako dti, pera znaky Parker, krajkov& ubrus, drah& kabelka s krokod&l& ke, va&e nejlep&& spoleensk& &aty od renomovan&ho m&dn&ho n&vrh&e, &it& na zak&zku, &perky, zlato a bankovky o vt&& nomin&ln& hodnot ne 500 korun, p&padn ekvivalent v zahranin& mn, kreditn& karty, z&run& listy od ve&ker&ho vybaven& dom&cnosti, daov& pizn&n&, rodn& list, idisk& prkaz, obansk& prkaz, cestovn& pas, maturitn& vysvden&, vysoko&kolsk& diplom, lustran& osvden&, diskety s prac&, na n& jste potili krev rok a v&ce a od nich nem&te jedinou dal&& kopii, &stiky zaplacen&ch sloenek, nezaplacen& sloenky, tiket loterie, na nm je minim&ln tet& poad&, vyhr&vaj&c& losy a podobn. &&&

&&Z&kon m&ov&ch her&
&&tn miluje hru s m&kem. Prvn& m&ek, kter& mu hod&te, rozbije okno nebo ki&&lov& lustr. &&&

&&Tossv empirick& poznatek o z&konu m&ov&ch her&
&Eliminujete-li z dosahu &tnte jak&koli kulat& pedmt, vytvo& si jej &tn z ehokoli, co je zrovna po ruce (tlapce), a u je pvodn& tvar zvolen&ho objektu jak&koli. Na tvrdosti pvodn&ho pedmtu pitom nez&le&. &&&

&&Prvn& dodatek pan& Tossov&&
&Pokud bojkotujete jeho snahu a m&ek mu neh&z&te, hod& mu jej prvn& n&v&tva , kter& pekro& pr&h va&eho bytu. &&&

&&Druh& dodatek pan& Tossov&&
&Prvn&, nejv&&e druh& m&ek, kter& n&v&tva &tnti hod&, rozbije prosklenou vitr&nu a v&echno rozbiteln& uvnit. &&&

&&Kalamitn& z&kon m&ov&ch her&
&V krajn&m p&pad je &tn schopno h&zet si m&ek samo. &&&

&&Pravidlo akademika Warda&
&Katastrofy, zpsoben& t&m, e si &tn h&z& i ten nejmk& m&ek samo, jsou nesrovnateln vt&& ne ty, kter&ch byste mohli dos&hnout, kdybyste bez pest&vky h&zeli golfov&m m&kem v uzaven& m&stnosti ti a tyi roky. &&&

&&Z&kon nesluitelnosti pedstav&&
M&te-li mal& dti, bude si s nimi &tn hr&t zpsobem, kter& se v&m nebude l&bit. &&&

&&Pravidlo pedst&r&n&&&
Chtj&-li si va&e dti hr&t se &tntem zpsobem, kter& se mu nebude l&bit, zane se &tn tv&it jako mrtv&. &&&

&&Rada matky Whelpov&&&
Pokud dtsk& hra pekro& mez &tn& trplivosti, mly by se za&t jako mrtv& tv&it dti. &&&

&&Pouka p&tera Meeka&
&&tn& trplivost se rozhodn ned& srovnat s trplivost& jepti&ky &du bos&ch karmelit&nek. &&


Pidat koment (0) >>>


Kontakt · Kniha nvtv · CelySvet.cz
Dnes je  28. 11. 2022 - Dnes m svtek Ren, ztra  Zina >>>
Anglit bulterii a ve kolem nich !!!


Celkem
Tden
Dnes
Online
MaxOn

207777
80
13
2
2

Logo: BlogBulterii Ozzy a Danny