Popis hry: (4207264) Sandu,Mi (2312) - Sgircea,S (2199) [B35] Maria Albulet Mem Braila ROM (5), 21.07.2009
Tahy:
51
Výsledek: 1/2
Tahy:
1.  e2-e4  c7-c5
2.  g1-f3  g7-g6
3.  d2-d4  c5-d4
4.  f3-d4  8-c6
5.  1-c3  f8-g7
6.  c1-e3  g8-f6
7.  f1-c4  e8-g8
8.  c4-3  a7-a5
9.  f2-f3  d7-d5
10.  e4-d5  c6-4
11.  d4-e2  a5-a4
12.  c3-a4  f6-d5
13.  e3-f2  c8-f5
14.  0-0  7-5
15.  a4-c3  d5-c3
16.  e2-c3  d8-d1
17.  f1-d1  f5-c2
18.  3-c2  g7-c3
19.  2-c3  4-c2
20.  a1-1  a8-a2
21.  1-5  f8-c8
22.  5-7  e7-e5
23.  h2-h3  a2-a1
24.  d1-a1  c2-a1
25.  f2-g3  f7-f6
26.  g3-e1  g6-g5
27.  g1-f2  a1-c2
28.  e1-d2  c2-a3
29.  f2-e2  a3-c4
30.  g2-g4  c8-c6
31.  7-d7  h7-h6
32.  e2-d3  e5-e4+
33.  d3-e4  c4-d2+
34.  d7-d2  c6-c3
35.  d2-d8+  g8-f7
36.  d8-d7+  f7-g6
37.  d7-d2  c3-c1
38.  d2-h2  c1-e1+
39.  e4-d3  h6-h5
40.  h3-h4  h5-g4
41.  f3-g4  g5-h4
42.  d3-d2  e1-e7
43.  h2-h4  g6-g5
44.  h4-h1  g5-g4
45.  h1-a1  g4-f5
46.  a1-f1+  f5-g6
47.  f1-g1+  g6-f7
48.  g1-e1  e7-a7
49.  d2-e2  f6-f5
50.  e2-f3  f7-f6
51.  e1-1  a7-a4

Začátek hry :::    Další tah :::